Door Bas Sepers op 25 juni 2021

Nieuw Participatiebedrijf op 1 januari 2022 van start

Onder invloed van de Participatiewet is er de afgelopen tijd gewerkt aan de omvorming van de oude Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland tot een nieuw Participatiebedrijf. Daaronder vallen:

  • Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (gesloten voor nieuwe deelnemers);
  • Uitvoering “Nieuw beschut werk”;
  • Re-integratie;
  • Leer- en werktrajecten voor jongeren zonder beroeps- of startkwalificaties.

Wat er niet onder gaat vallen is de arbeidsmatige dagbesteding die nu in Werkdag en Buurtbedrijf uitgevoerd wordt. Over dit laatste bestond in brede kring zorg in de Commissie Samenleving. In een nadere brief heeft onze wethouder Floor Roduner die zorgen kunnen wegnemen. In de aanbesteding “Gewoon in de Wijk” zullen aanbieders moeten garanderen dat de arbeidsmatige dagbesteding voor de huidige cliënten van Werkdag en Buurtbedrijf voor 100% gegarandeerd wordt en dat minstens 90% van het daarbij betrokken personeel overgenomen wordt. Mocht dat niet gerealiseerd kunnen worden, dan blijven deze onderdelen gewoon bij het nieuwe participatiebedrijf totdat er een nieuwe samenwerkingspartner is gevonden.

Een ander zorgpunt is het beschikbare budget voor “Nieuw beschut werk”. Zoals ook op andere gebieden gebeurd is heeft het Rijk (te) weinig middelen meegeleverd voor deze activiteit. Dat heeft ertoe geleid dat de nieuwe organisatie op dit punt een ontwikkelopgave heeft meegekregen om het tekort in een periode van drie jaar terug te brengen naar nul. In rond Nederlands betekent dat dus bezuinigen!

We zullen er zeer alert op moeten zijn dat deze bezuinigingen niet gaan leiden tot een mindere dienstverlening aan de cliënten. Het gaat immers niet aan om deze kwetsbare groep op te zadelen met de gevolgen van deze “ontwikkelopgave”!

De PvdA-fractie overweegt te zijner tijd te pleiten voor extra middelen om dat te voorkomen.

Naar verwachting zal de Raad in de komende Raadsvergadering instemmen met de oprichting van het nieuwe Participatiebedrijf.

Bas Sepers

Bas Sepers

Ik ben geboren in 1950 en opgegroeid in Haarlem-Noord. Na de middelbare school vertrok ik uit Haarlem om er in 2015 weer terug te keren. Ik woon nu midden in het centrum. Mijn werkzame leven bracht ik door bij de Rijksoverheid (ruim 20 jaar) en in het bedrijfsleven (financiële en zakelijke dienstverlening). Geïnspireerd door Joop

Meer over Bas Sepers