Werk

Zeker zijn van werk en inkomen.

Werk voor iedereen
De werkgelegenheid groeit weer en dat biedt kansen. Kansen voor mensen op een betere baan, tegen beter loon en in de buurt van hun huis. Maar ook kansen voor mensen die lang werkloos zijn geweest en voor statushouders en mensen met een beperking. Die kansen worden nu onvoldoende benut. Er zijn nog steeds veel mensen niet aan het werk. Dat komt omdat het werk snel verandert en steeds weer vraagt om nieuwe vaardigheden. Mensen die door de crisis van de afgelopen jaren een periode niet hebben gewerkt zijn de aansluiting met de arbeidsmarkt soms kwijtgeraakt. Maar ook schoolverlaters bezitten niet altijd de vaardigheden die bedrijven zoeken. Dat is niet alleen een probleem voor mensen op zoek naar werk, maar ook voor bedrijven die nieuwe werknemers nodig hebben. Onze plannen voor de komende vier jaar om te werken aan werk voor iedereen zijn:

 • Werk creëren door meer inzet op woningbouw en verduurzaming, zoals bepleit in dit programma;
 • Voor 2020 maakt de gemeente in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven (ondernemers en vakbonden) in aansluiting op het succesvolle Sociaal Akkoord van de afgelopen periode een samenhangend plan “Werk aan Werk!” met daarin aandacht voor:
  – Het ontwikkelen van bedrijfsopleidingen en stages om de kennis en vaardigheden van Haarlemmers die geen of verouderde werkervaring hebben te vergroten.
  – Het herstructureren van werkplekken zodat ze geschikt zijn voor leerwerktrajecten voor schoolverlaters en herintreders.
  – Een proefproject “Verzekerd Werk”, waarbij de gemeente financieel helpt bij het opzetten van een corporatie die voor aangesloten, kleine of startende ondernemers de financiële risico’s van het aannemen van personeel afdekt.
  – Het creëren van beschutte werkplekken voor mensen met een beperking.
 • Vooruitlopend op het plan “Werk aan Werk” zal in ieder geval het stageloket in de Waarderpolder structureel gefinancierd worden, waarbij de functie wordt verbreed naar andere doelgroepen.
 • We willen dat de gemeente ook bij het werken aan werk streeft naar gemengde buurten door te stimuleren dat in kansarme buurten hoogwaardig werk komt en eenvoudig werk in rijkere buurten.
 • De gemeente ontwikkelt een beleid om, waar nodig en nuttig, mensen met behoud van uitkering vrijwilligerswerk te laten verrichten gericht op het verkrijgen van betaald werk.
 • De gemeente zal van uit het zorgperspectief de in haar bestanden voorkomende erkende onbemiddelbare personen op de arbeidsmarkt blijven ondersteunen maar vanuit het werkperspectief deze groep vrijstellen van onnodige en administratieve verplichtingen.

De gemeente als werkgever
De gemeente is zelf ook een grote werkgever in Haarlem en moet een voorbeeldfunctie vervullen door werkplekken te creëren voor mensen met een beperking. Mensen met structureel werk moeten in vaste dienst kunnen komen. Daarnaast is de gemeente ook indirect verantwoordelijk voor de werkgelegenheid als subsidieverlener en opdrachtgever. We vinden het belangrijk dat de gemeente ook vanuit die verantwoordelijkheid streeft naar goed werkgeverschap. Onze plannen voor de komende vier jaar zijn:

 • Er komt een onderzoek naar de effecten van het privatiseren en uitbesteden van gemeentelijke taken in de afgelopen twee decennia.
 • De gemeente geeft medewerkers die vader worden een maand betaald verlof.
 • De gemeente streeft ernaar om minimaal vijf procent van de werkplekken in te vullen met arbeidsgehandicapten.
 • Om werkzoekenden met een migratieachtergrond eerlijke kansen te bieden moet anoniem solliciteren onderdeel worden van het gemeentelijk sollicitatiebeleid.
 • De gemeente moet van alle statushouders in Haarlem informatie vastleggen over hun vaardigheden en statushouders actief benaderen als er vacatures zijn die passen bij die vaardigheden.
 • De gemeente zal in beginsel geen werkzaamheden laten verrichten op basis van onzekere contracten (zoals o.a. uitzendwerk, detachering, ZZP-ers e.d.,) bij afwijkingen daarvan verkrijgt de gekozen personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht.
 • We willen dat de gemeente bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemers stimuleert om “maatschappelijk verantwoord” te ondernemen door:
  – Hen te verplichten om acht procent van de aanneemsom in te zetten voor een sociale bijdrage aan Haarlem (social return on investment).
  – Een leidraad social return Haarlem te maken waarin de gemeente aangeeft hoe ondernemingen een sociale bijdrage kunnen leveren aan Haarlem. Daarbij moet zeker aandacht zijn voor werk en scholing voor Haarlemmers die moeilijk aan het werk komen.
 • Via subsidievoorwaarden, inkoopvoorwaarden en afspraken bij deelnemingen stimuleert de gemeente dat het personeelsbeleid van de organisaties, waar de gemeente mee verbonden is, spoort met de gemeentelijke uitgangspunten.

Benieuwd naar onze standpunten op het gebied van economie? Lees verder op deze pagina.