Zorg en welzijn

Zeker zijn van aandacht voor elkaar.

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor mensen die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. Niet alles is een verbetering. Maar meer aandacht voor zorg op maat is dat wel. Daar is de PvdA van overtuigd. De meeste mensen die hulp nodig hebben, omdat ze hun baan kwijt zijn, schulden hebben, ouder worden of ziek zijn, willen graag passende zorg en ondersteuning in de buurt. Familie en buren willen vaak helpen, maar als er professionele hulp nodig is, moet die er zijn. Op maat. De wijkteams en centra voor jeugd en gezin (cjg’s) spelen daarbij een belangrijke rol.

Goede randvoorwaarden
De PvdA wil dat de basisvoorzieningen goed zijn geregeld. Er mogen geen wachtlijsten zijn, terwijl er ook geld op de plank blijft liggen. Onze concrete plannen voor de komende periode zijn:

 • De nu bestaande overschotten in het sociaal domein worden apart gezet om gedurende een aantal jaren extra geld in te kunnen zetten voor preventie via vernieuwing van welzijnswerk en zorg.
 • Wij willen dat het voor Haarlemmers duidelijk is bij wie ze terecht kunnen met hun probleem of zorgvraag en dat er niemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Daarom willen wij:
  – Dat de gemeente een lokaal zorgakkoord sluit met de zorgaanstellingen die werken voor de Haarlemmers (zoals ziekenhuizen en huisartsen) om voorzieningen goed op elkaar aan te laten sluiten.
  – Dat de gemeente faciliteert en erop toeziet dat de wijkteams en cjg’s hun rol in deze goed invullen.
 • De administratieve lasten voor door de gemeente gefinancierde zorg- en welzijnsinstellingen moeten verder worden beperkt.
 • De gemeente zorgt voor een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van het werk in het sociaal domein, ook als ambtenaren zelf verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering.
 • Het woonbeleid moet bijdragen aan gelijke kansen voor iedere Haarlemmer op welzijn en gezondheid. Dat betekent:
  – Er wordt gestuurd op het creëren van gemengde wijken en een eerlijke verdeling van voorzieningen over de stad.
  – De wachtlijsten voor diverse zorgwoningen worden aanmerkelijk verkort door het maken van bindende afspraken met de woningcorporaties.
 • De gemeente koopt zorg in tegen een eerlijke prijs.

Preventief welzijnswerk
Steeds meer ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking blijven langer zelfstandig wonen. Goed welzijnswerk, gericht op preventie en het opbouwen van sociale netwerken in wijken, is daarom belangrijk. Het kan ook voorkomen dat mensen zware professionele zorg nodig hebben. Onze plannen voor de komende vier jaar zijn:

 • Het welzijnswerk moet meer inzetten op het opbouwen van sociale netwerken, het tijdig signaleren van problemen en inzetten op preventie.
 • In het welzijnswerk zal meer aandacht worden besteed aan eenzaamheid.
 • Professionals gaan in de wijk in samenwerking met bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers op zoek naar oplossingen voor zorgproblemen.
 • Er komen meer mogelijkheden voor het welzijnswerk en de zorg om aandacht te besteden aan groepen die last hebben van de verandering in de zorg, zoals:
  – Haarlemmers met een licht verstandelijke handicap die niet meer in Beschermd Wonen terecht kunnen.
  – Jongvolwassenen met autisme voor wie het belangrijk is om zelfstandig te wonen en te werken.
 • De sociale wijkteams moeten meer integraal gaan werken. Dat vraagt niet om meer specialisten, maar om de beschikbaarheid van meer specialistische kennis, zodat problemen die niet in de teams kunnen worden opgelost snel en adequaat kunnen worden doorverwezen.
 • De samenstelling van wijkteams wordt beter afgestemd op de wijk; in wijken met veel welzijns- en gezondheidsproblemen komen grotere sociale wijkteams.
 • Afbouw van beschermd wonen-bedden dient gelijk op te gaan met de opbouw van betere welzijns- en (gezondheids)zorg in de wijk.
 • De gemeente stimuleert het tot stand komen van coöperaties waarbij burgers meer directe zeggenschap krijgen over de zorgvoorzieningen in hun buurt.