Wonen

Zeker zijn van een betaalbaar huis.

Er is de afgelopen jaren met de PvdA in het college veel gedaan om de afgesproken aantallen woningen te realiseren. Maar we kampen in Haarlem nog steeds met een aanzienlijk tekort aan goede en betaalbare woningen. Wij willen dat wonen in Haarlem ook voor de lagere – en middeninkomens haalbaar wordt en blijft. Daarbij verdienen jonge starters speciale aandacht. Daarvoor is een intensivering van de aanpak nodig. De woningmarkt functioneert niet goed. We willen daarom de komende vier jaar de greep van de gemeente op de woningmarkt versterken, meer woningen bouwen, gemengde wijken stimuleren en meer aandacht besteden aan de betaalbaarheid van de woningen.

Meer greep op de woningmarkt
Eén van de oorzaken van de structurele problemen op de woningmarkt is de doorgeslagen marktwerking. De gemeente moet in afstemming met de regio weer de regie krijgen en houden op de woningmarkt. Onze plannen zijn:

 • Er komt een regionaal/lokaal woonakkoord met alle betrokken partijen om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden.
 • Het grondbeleid wordt uitdrukkelijk in dienst gesteld van de volkshuisvestelijke doelstellingen. Mede om speculatie tegen te gaan, regelt de gemeente dat exorbitante winsten op uitgegeven bouwgrond aan de gemeenschap ten goede komen.
 • Als het niet lukt om met de woningbouwcorporatie goede afspraken te maken over de bouwopgave, richt de gemeente desnoods een eigen gemeentelijk woningbedrijf op.
 • We gaan voor een ongedeelde stad met meer “gemengde” buurten en wijken. Indien nodig zal de gemeente daartoe zelf grond aankopen.
 • De planning en ontwikkeling van nieuwbouwprojecten gebeurt in samenhang met de gelijktijdige ontwikkeling van noodzakelijke voorzieningen, zoals scholen, centra voor gezondheid en welzijn.

Meer woningen
Wij willen een forse stijging van de bouwproductie voor de lagere – en middeninkomens. Dat is voor de stad een enorme opgave, omdat de vrije ruimte binnen de stadsgrenzen beperkt is. Dat betekent dat meer hoogbouw onontkoombaar is en dat we actief moeten zoeken naar allerlei mogelijke bouwlocaties. Onze concrete plannen zijn:

 • Een intensivering van het bouwprogramma dat resulteert in minimaal 15.000 extra woningen in de komende tien jaar:
  – 7.500 sociale huurwoningen.
  – 2.500 woningen met een huur tussen 700 en 900 euro.
  – 5.000 koopwoningen, waarvan de helft relatief goedkoop (minder dan 250.000 euro).
 • Om gemengde wijken te stimuleren, willen we dat elk nieuwbouwproject voor minimaal veertig procent bestaat uit sociale woningbouw, tenzij er in de nabije omgeving al verhoudingsgewijs veel sociale woningbouw is.
 • Binnen een jaar na aantreden komt het college van B en W met een plan waar en hoe de bouwopgave van 15.000 woningen gerealiseerd wordt.
 • Er komen meer mogelijkheden om zelf een woning te bouwen en om woningen groter te maken via dakopbouwen.
 • Er wordt actief gezocht naar lege ruimtes in de stad om ook die te benutten voor het bouwen van een woning, al dan niet in combinatie met kleinschalige creatieve en/of ambachtelijke bedrijvigheid. Daarbij proberen we het groen zoveel mogelijk te ontzien.
 • De mogelijkheid wordt onderzocht om de Westelijke Randweg op sommige plaatsen te verdiepen en te overkappen om ruimtes te creëren voor woningen.
 • De omzetting van leegstaande bedrijfsgebouwen naar woningen wordt sterk gestimuleerd.
 • Om de druk op de woningmarkt op de korte termijn (2018-2020) te verlichten, zullen er duizend tijdelijke (voor circa tien jaar) woningen komen voor vooral mensen met een kleine beurs (inclusief jongeren).
 • Met de corporaties wordt afgesproken dat sociale huurwoningen alleen mogen worden verkocht of in de vrije sector verhuurd als dat aantoonbaar niet leidt tot minder sociale huurwoningen. Bij verkoop hebben zittende huurders voorrang.
 • We streven ernaar dat door alle extra inzet die wij voorstellen de wachttijd voor een sociale huurwoning (nu meer dan zeven jaar!) in de komende vier jaar minimaal wordt gehalveerd.
 • Met de verhuurders van woningen in de vrije sector wordt afgesproken dat huurders afkomstig uit de sociale huursector voorrang krijgen.
 • Wonen boven winkels is de afgelopen periode succesvol gestimuleerd. Onderzocht gaat worden hoe het combineren van wonen en winkels in winkelpanden verder bevorderd kan worden.

Betaalbare woningen
Ook in Haarlem is het moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit en betaalbare huurwoningen zijn vrijwel niet te krijgen. De PvdA vindt dat de gemeente mensen moet helpen om hun woonlasten binnen de perken te houden. Onze plannen zijn:

 • Iedereen met recht op huurtoeslag moet die ook daadwerkelijk krijgen.
 • Iedereen met recht op een sociale huurwoning hoeft niet langer te betalen om via Woonservice een woning te zoeken.
 • De huidige regeling met betrekking tot startersleningen blijft in stand.
 • De gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen als zij de woonlasten door omstandigheden niet meer kunnen opbrengen.
 • Samen met andere gemeenten en het Rijk wordt onderzocht hoe het mogelijk gemaakt kan worden het ozb-percentage bij duurdere huizen hoger te maken dan bij goedkopere huizen.
 • Samen met andere gemeenten en het Rijk wordt onderzocht hoe het mogelijk gemaakt kan worden om in bepaalde regio’s een hogere sociale huurgrens te hanteren.
 • Woningen die gebouwd worden voor de middeninkomens – woningen met een huur tussen de 700 en 900 euro of koopwoningen beneden de 250.000 euro – dienen zo lang mogelijk betaalbaar te blijven voor die middeninkomens. Daartoe is het volgende nodig:
  – Afspraken met ontwikkelaars om de huurcontracten met een huur tussen de 700 en 900 euro een permanent karakter te geven met alleen een huurstijging ter correctie van de inflatie.
  – Onderzoek naar de mogelijkheden om speculatie bij de eerste aankoop van een woning door relatief snelle doorverkoop tegen te gaan.
  – Vergroting van de hoeveelheid grond die de gemeente bezit om die vervolgens op basis van erfpacht beschikbaar te stellen voor woningbouw.

Flexibel wonen
Wij vinden het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de individuele wensen van bewoners in de verschillende fases van hun leven. Steeds meer mensen willen hun woning tijdens hun vakantie verhuren. Daar is niets op tegen, zolang het maar beperkt en goed gereguleerd gebeurt, zodat buren geen overlast ondervinden. Voor bewoners van sociale huurwoningen is vakantieverhuur niet toegestaan. Dat vinden wij oneerlijk. Onze concrete voorstellen zijn:

 • Bij nieuwbouwprojecten moet meer vraaggericht gewerkt worden waarbij er rekening gehouden wordt met verschillende woonwensen van nieuwe bewoners, zoals meergeneratie-woningen, woon/zorg-combinaties en jongeren helpen ouderen.
 • De totstandkoming van wooncoöperaties wordt gestimuleerd en ondersteund.
 • De huurdersorganisaties in Haarlem en de Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Haarlem krijgen een meer centrale rol in het woningbeleid en ook meer middelen om die rol te kunnen vervullen.
 • De gemeente stimuleert door middel van informatie en advies dat vve’s (verenigingen van eigenaren) goed functioneren.
 • Om overlast tegen te gaan door vakantieverhuur aan toeristen wordt dat alleen toegestaan op basis van een vergunning van de gemeente. Daarbij wordt de maximale termijn van zestig dagen teruggebracht tot dertig dagen.
 • Met het Rijk en de corporaties wordt het overleg geopend over het gereguleerd toestaan van vakantieverhuur in sociale huurwoningen.

Benieuwd naar onze standpunten op het gebied van duurzaamheid & wonen? Lees verder op deze pagina.