Duurzaamheid

Zeker zijn van schone lucht.

Duurzaamheid is een belangrijke opdracht voor de komende decennia. Het is onze plicht de aarde en natuur met liefde, respect en aandacht te behandelen. We moeten nu daadwerkelijk vorm gaan geven aan de overgang van fossiele brandstoffen (zoals steenkool, olie en gas) naar duurzame energiebronnen (zoals zon, water, wind, aardwarmte). Dat vraagt van iedereen, internationaal, nationaal en lokaal een grote inspanning. In Haarlem willen wij bedrijven, bewoners en allerlei samenwerkingsverbanden inspireren en ondersteunen bij het zoeken en vinden van in hun situatie passende oplossingen.

De Haarlemse bijdrage aan verduurzaming
Het Verdrag van Parijs onderstreept de urgentie van het klimaatprobleem en de wens van vele landen om daar wat aan te doen. Dat vraagt ook om forse inspanningen op lokaal niveau. De PvdA heeft daarvoor de volgende voorstellen:

 • De gemeente sluit een lokaal klimaatakkoord met zoveel mogelijk partijen (bedrijven, nutsbedrijven, woningcorporaties, vervoersbedrijven, milieugroeperingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke organisaties) met daarin eigen lokale klimaatdoelstellingen, in aansluiting op en ter aanvulling van de landelijke doelstellingen en reserveert daarvoor 10 miljoen extra in de komende vier jaar.
 • De gemeente stimuleert het tot stand komen van innovatieve ideeën van burgers en bedrijven die de duurzaamheid bevorderen en reserveert minimaal 100.000 euro per jaar voor ondersteuning bij de uitwerking
 • De gemeente vervult op het gebied van het klimaat een voorbeeldrol. Zij maakt een integraal plan voor de eigen organisatie, dat vooruitloopt op de deadlines van het nationale en lokale klimaatbeleid.
 • In samenwerking met Spaarnelanden BV stimuleert de gemeente bestaande of beginnende ondernemers om productieprocessen te verzinnen waarmee afval- of reststromen kunnen worden omgezet in nieuwe producten of materialen.
 • De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden voor “zonnevelden” en stimuleert de verdere uitbreiding van “collectieve zonnedaken”.
 • De gemeente ontwikkelt in antwoord op de overvloedige regenval door de klimaatverandering een waterbeleid met aandacht voor zaken zoals vergroening van daken, afkoppelen regenafvoer van het riool en het tegengaan van hittestress in de stad.
 • Bij de ruimtelijke ordening wordt veel aandacht besteed aan de wettelijke plicht om na te gaan wat de gevolgen zijn van ruimtelijke plannen voor de waterhuishouding (de “watertoets”).

Duurzaamheid & wonen
Het type woningen dat wordt gebouwd, de apparatuur die in woningen aanwezig is en de wijze waarop wij in onze woningen leven, hebben grote invloed op het klimaat. Daarom heeft de PvdA rond wonen de volgende voorstellen:

 • Vanaf 2020 is bij elk nieuw project het uitgangspunt dat nieuwbouwwoningen klimaatneutraal en zonder gasaansluiting worden opgeleverd.
 • De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad krijgt hoge prioriteit.
 • Alle woningen in bezit van de woningcorporaties zijn binnen tien jaar zo goed geïsoleerd dat ze het hoogst haalbare energielabel hebben. Hierover komen bindende afspraken met de corporaties. De netto woonlasten mogen hierbij niet omhooggaan.
 • De gemeente ondersteunt verduurzaming van de particuliere woningvoorraad financieel door het verschaffen van renteloze leningen of garantiestelling bij een lening van een bank voor rendabele duurzaamheidsinvesteringen.
 • Er komen per buurt/wijk plannen voor gemeenschappelijke warmtevoorziening en duurzame elektriciteit. De gemeente faciliteert via Kennemer Energie duurzame initiatieven van inwoners.

Benieuwd naar onze standpunten op het gebied van wonen? Lees verder op deze pagina.

Duurzaamheid & verkeer en vervoer
Niet alleen de manier van wonen, maar ook de manier waarop wij ons verplaatsen, heeft grote invloed op het milieu en het klimaat. Op dit terrein heeft de PvdA de volgende voorstellen:

 • De kosten van een parkeervergunning worden gekoppeld aan de milieubelasting van een motorvoertuig: hoe milieuvriendelijker hoe goedkoper.
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen door de stad wordt, waar mogelijk, verder ingeperkt.
 • De gemeente bevordert het tot stand komen van een fossielvrij en maximaal efficiënt bevoorradingssysteem van winkels en bedrijven in de binnenstad.

Benieuwd naar onze standpunten op het gebied van verkeer en vervoer? Lees verder op deze pagina.