Ruimtelijke ordening en bouwen

Zeker zijn van genoeg woningen.

Er is de afgelopen jaren met de PvdA in het college veel gedaan om de afgesproken aantallen woningen te realiseren. Maar we kampen in Haarlem nog steeds met een aanzienlijk tekort aan goede en betaalbare woningen. Wij willen dat wonen in Haarlem ook voor de lagere – en middeninkomens haalbaar wordt en blijft. Daarbij verdienen jonge starters speciale aandacht. Daarvoor is een intensivering van de aanpak nodig. De woningmarkt functioneert niet goed. We willen daarom de komende vier jaar de greep van de gemeente op de woningmarkt versterken, meer woningen bouwen, gemengde wijken stimuleren en meer aandacht besteden aan de betaalbaarheid van de woningen.

Meer woningen
Wij willen een forse stijging van de bouwproductie voor de lagere – en middeninkomens. Dat is voor de stad een enorme opgave, omdat de vrije ruimte binnen de stadsgrenzen beperkt is. Dat betekent dat meer hoogbouw onontkoombaar is en dat we actief moeten zoeken naar allerlei mogelijke bouwlocaties. Onze concrete plannen zijn:

 • Een intensivering van het bouwprogramma dat resulteert in minimaal 15.000 extra woningen in de komende tien jaar:
  – 7.500 sociale huurwoningen.
  – 2.500 woningen met een huur tussen 700 en 900 euro.
  – 5.000 koopwoningen, waarvan de helft relatief goedkoop (minder dan 250.000 euro).
 • Om gemengde wijken te stimuleren, willen we dat elk nieuwbouwproject voor minimaal veertig procent bestaat uit sociale woningbouw, tenzij er in de nabije omgeving al verhoudingsgewijs veel sociale woningbouw is.
 • Binnen een jaar na aantreden komt het college van B en W met een plan waar en hoe de bouwopgave van 15.000 woningen gerealiseerd wordt.
 • Er komen meer mogelijkheden om zelf een woning te bouwen en om woningen groter te maken via dakopbouwen.
 • Er wordt actief gezocht naar lege ruimtes in de stad om ook die te benutten voor het bouwen van een woning, al dan niet in combinatie met kleinschalige creatieve en/of ambachtelijke bedrijvigheid. Daarbij proberen we het groen zoveel mogelijk te ontzien.
 • De mogelijkheid wordt onderzocht om de Westelijke Randweg op sommige plaatsen te verdiepen en te overkappen om ruimtes te creëren voor woningen.
 • De omzetting van leegstaande bedrijfsgebouwen naar woningen wordt sterk gestimuleerd.
 • Om de druk op de woningmarkt op de korte termijn (2018-2020) te verlichten, zullen er duizend tijdelijke (voor circa tien jaar) woningen komen voor vooral mensen met een kleine beurs (inclusief jongeren).
 • Met de corporaties wordt afgesproken dat sociale huurwoningen alleen mogen worden verkocht of in de vrije sector verhuurd als dat aantoonbaar niet leidt tot minder sociale huurwoningen. Bij verkoop hebben zittende huurders voorrang.
 • We streven ernaar dat door alle extra inzet die wij voorstellen de wachttijd voor een sociale huurwoning (nu meer dan zeven jaar!) in de komende vier jaar minimaal wordt gehalveerd.
 • Met de verhuurders van woningen in de vrije sector wordt afgesproken dat huurders afkomstig uit de sociale huursector voorrang krijgen.
 • Wonen boven winkels is de afgelopen periode succesvol gestimuleerd. Onderzocht gaat worden hoe het combineren van wonen en winkels in winkelpanden verder bevorderd kan worden.

Benieuwd naar onze standpunten op het gebied van wonen? Lees verder op deze pagina.