Onderwijs

Zeker zijn van goed onderwijs.

Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Iedere leerling heeft recht op een passende plek in het onderwijs met daarbij de ondersteuning die nodig is. Wij willen dat de gemeente op de voet volgt of die ondersteuning goed werkt en, zo nodig, oproepen tot aanpassing. De rol van onderwijzers is cruciaal. We willen dat daar erkenning voor is en dat die rol bij de ondersteuning ook alle aandacht krijgt die het verdient. De gemeente is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderwijs. Zij kan door overleg en samenwerking met de scholen echter wel een stimulerende rol spelen om voor iedere leerling goed onderwijs bereikbaar te maken.

Onderwijshuisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Onze plannen voor de komende jaren zijn:

 • We blijven aandacht vragen en geld reserveren voor investeringen in meer en betere onderwijshuisvesting, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe woonwijken.
 • Er komen flexibele vormen van onderwijshuisvesting, zodat ook in wijken met weinig jonge leerlingen er toch een school om de hoek kan blijven.
 • De onderwijshuisvesting moet de ontwikkeling van brede scholen met verschillende wijkgerichte functies binnen één gebouw stimuleren en ondersteunen.
 • Het beleid om scholen goed te onderhouden en te vernieuwen wordt voortgezet.

Peuterspeelzalen en vroeg- en voorschoolse educatie
Het is belangrijk dat alle kinderen die aan de basisschool beginnen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben. Dat betekent dat kinderen zo nodig extra aandacht in de voorschoolse periode kunnen krijgen. Onze plannen zijn:

 • We zullen ervoor blijven zorgen dat er in alle wijken voldoende peuterspeelzalen zijn.
 • Ieder kind met een indicatie voor vroeg- en voorschoolse educatie krijgt een plaatsingsgarantie op een peuterspeelzaal en de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de voorschoolse educatie.

Beschikbaarheid en kwaliteit
Voor leerlingen is het belangrijk dat ze terecht kunnen op een goede school, die het beste past bij zijn of haar mogelijkheden en waar goede en gemotiveerde leraren voor de klas staan. De PvdA vindt dat iedere leerling daar recht op heeft, ongeacht afkomst en de buurt waar het kind woont. Daarom hebben we de volgende plannen:

 • Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties wordt gezorgd voor voldoende onderwijsfaciliteiten in de buurt.
 • We investeren extra in kinderen met een taalachterstand.
 • We willen geld beschikbaar stellen voor klassenassistenten op de basisschool om onderwijzers te ontlasten en ieder kind in de klas passende aandacht te kunnen geven.
 • De gemeente ondersteunt onderwijzers die in Haarlem willen komen wonen actief bij het zoeken naar een woning.

Voortijdig schoolverlaten
Elk uur spijbelen is een gemiste kans en beperkt de kans van jongeren om hun talenten te ontwikkelen en leidt tot een grotere kans op schooluitval.

 • We willen dat spijbelen zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd, zodat er snel ingegrepen kan worden om grotere problemen te voorkomen.
 • Er zal in thuisinterventie programma’s en de preventieprogramma’s van scholen meer aandacht worden besteed aan een wijkgerichte aanpak en samenwerking met zelforganisaties.