Verkeer en vervoer

Betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit

parkerenEen goede bereikbaarheid van Haarlem is belangrijk voor alle inwoners van de stad, voor bedrijven en voor mensen die Haarlem willen bezoeken. Daarmee is bereikbaarheid ook van belang voor onze economie en de werkgelegenheid in de stad. We letten er op dat de bereikbaarheid van Haarlem de leefbaarheid van de stad niet schaadt en dat deze niet ten koste gaat van onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Fietsen en wandelen zijn voor korte afstanden de beste manier om je voort te bewegen. Het is gezond, goedkoop en niet milieuvervuilend. Haarlem stimuleert fietsen en wandelen door het aanleggen van veilige en aantrekkelijke routes door de stad. Vooral rond scholen en sportvelden moet de verkeersveiligheid fors worden verbeterd.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

Autoverkeer en parkeren

 • De noodzakelijke aanpassingen aan de Oostelijke Randweg worden uitgevoerd. In overleg met provincie, Rijk en omliggende gemeenten wordt bekeken hoe de Velserboog zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden;
 • We stellen de Waarderbrug open voor autoverkeer in beide richtingen;
 • We willen doorgaand zwaar vrachtverkeer uit te stad weren door bijvoorbeeld milieuzoneringen, inrijverboden en de realisatie van een distributiecentrum aan de rand van de stad;
 • We stimuleren meer winkel- en horecabevoorrading door de Stoffel, de klimaatneutraal gekoelde shuttle, in ruil voor ruimere venstertijden;
 • Elektrische auto’s geven we voldoende laadpalen en gunstiger parkeertarieven;
 • Waar mogelijk vervangen we kruispunten met stoplichten, door rotondes;
 • We willen de autoluwe binnenstad verder uitbreiden, bijvoorbeeld door auto’s meer om de stad in plaats van door de stad te leiden en bezoekers te verleiden in parkeergarages te parkeren in plaats van op straat;
 • Verkeerslichten beter onderling afstellen om onnodige CO2 uitstoot van auto’s te voorkomen;
 • Samen met de regio rollen we het Dynamisch Verkeers Management verder uit;
 • We zijn voorstander van een maximumsnelheid van 30 km per uur in alle woonstraten.

Openbaar vervoer

 • We zijn voorstander van de vertramming van de Zuidtangent;
 • De PvdA wil een directe spoorverbinding tussen Haarlem Centraal en Schiphol;
 • We willen een goede aansluiting op het NS nachtnet en een goede aansluiting tussen treinen en bussen.

Fietsen en wandelen

 • In de stad geven we het fietsverkeer zo veel mogelijk de ruimte, waar mogelijk geven we fietsverkeer de prioriteit boven autoverkeer;
 • We leggen het ontbrekende stuk Rode Loper aan de Noordkant van het station alsnog aan;
 • We hebben meer aandacht voor (overdekte) stallingplaatsen en oplaadplekken voor elektrische fietsen en elektrische scooters;
 • In de Stationsparkeergarage en de Cronjégarage maken we ruimte voor fietsparkeren;
 • We realiseren meer buurtstallingen in wijken waar schuur- of bergruimte ontbreken;
 • We gaan weesfietsen tegen door hier actief beleid op te ontwikkelen;
 • We realiseren meer hoofdstructuur-fietsroutes;
 • We leggen een ‘fietssnelweg’ tussen Amsterdam en Haarlem aan;
 • We stimuleren het gebruik van de OV fiets zoveel mogelijk.