Door Marceline Schopman op 25 januari 2016

Woonvisie: samen delen voor een ongedeelde stad

Iedere Haarlemmer moet binnen een redelijke termijn een betaalbare woning kunnen vinden, zowel aan de westkant als aan de oostkant van het Spaarne. Daar staan en gaan we voor. De betaalbaarheid en de beschikbaarheid van m.n. sociale huurwoningen, staat momenteel echter onder grote druk.

Er is een gemiddelde wachttijd van 5,9 jaar en door stadsvernieuwing, sloop, verkoop en huuraanpassingen, verdwijnen er steeds meer sociale woningen i.p.v. dat er bijkomen. De hoogste tijd dus om met corporaties, gemeente en huurdersverenigingen bindende afspraken te maken en het tij te keren nu het kan.

De afspraken zullen worden vastgelegd in de nieuwe Woonvisie.  Zo is PvdA-wethouder Langenacker met de corporaties overeengekomen dat het eerder afgesproken minimum aantal sociale huurwoningen van 18.000  wordt opgetrokken naar minimaal 21.000 woningen.

Veel huurders van sociale huurwoningen wonen ‘scheef’. Zo’n   12%  van de huurders van een sociale woning in Haarlem, heeft bijvoorbeeld te hoge woonlasten en komt per maand liefst 100 euro tekort in de portemonnee. De ‘Passenheidstoets’ moet ervoor zorgen dat huurders die huurtoeslag ontvangen voortaan een woning toegewezen krijgen met een passende huur, dus niet meer te hoog. Dat is gunstig voor o.a. de mensen die aangewezen zijn op de nu zwaar onder druk staande voorraad goedkoopste sociale huurwoningen.

In het oostelijk deel van de stad zorgen we voor het toevoegen van middeldure- en dure woningen naast  sociale woningen. Dat zorgt voor extra kwaliteit, variatie en prettige en mooi opgezette  buurten. Maar….. het leidt ook tot een afname van het aantal sociale huurwoningen . Dat hoeft geen probleem te zijn als we omgekeerd in het westelijk deel van Haarlem, naast de dure- en middeldure woningen, vanuit hetzelfde principe aan variatie, sociale huurwoningen toevoegen.

Wat mij betreft gebeurt dat nu veel te weinig en daarom heb ik de motie; Samen delen voor een Ongedeelde stad’ ingediend (is aangenomen).  Door een gezamenlijke aanpak, creativiteit en het meer evenredig toevoegen van sociale huurwoningen in west, is er veel meer mogelijk dan tot  nog toe is gebeurd.  Nu staat 25 % van de sociale huurwoningen ten westen van het Spaarne tegen 75% in het oostelijk deel.

Haarlem moet geen ‘gedeelde’ stad willen zijn waar het slingerende Spaarne zich laat aftekenen als niet alleen een letterlijke maar ook een figuurlijke waterscheiding tussen het oostelijk en westelijk deel van Haarlem.

Een Ongedeelde Stad;  in leven, uitgaan, winkelen, leren, werken en dus ook in wonen! Omdat  ‘Samen Doen’ zo oneindig veel mooier is dan ieder voor zichzelf!

Marceline Schopman

Marceline Schopman

Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft  wel recht op gelijke kansen of je nu links of rechts van het Spaarne woont. Om dat samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en wat behaald is te bewaken, is sociaal en democratisch!

Meer over Marceline Schopman