22 april 2021

PvdA pleit voor een “warme” afbouw van Izoof

In Haarlem loopt al enkele jaren een pilot met het delen van elektrische auto’s. Het initiatief daartoe is uitgegaan van inwoners van het Ramplaankwartier en de Planetenbuurt. Spaarnelanden vervult daarbij een dienstverlenende rol. Vooralsnog is het aantal deelnemers relatief bescheiden. Zij die deelnemen zijn in het algemeen te spreken over deze vorm van meer duurzame mobiliteit en het met deze opzet gepaard gaande buurtgevoel.

Spaarnelanden heeft het voorstel gedaan om deze activiteit een structureel commercieel onderdeel te laten worden van haar activiteiten met een zeer ambitieus business plan. Het College van B&W heeft vanuit zijn aandeelhoudersrol bij Spaarnelanden een opinienota voorgelegd aan de Commissie Bestuur met meerdere scenario’s waarbij het College kiest voor een scenario waarin aan Spaarnelanden de ruimte geboden wordt om die grootschalige commerciële ontwikkeling in te zetten.

De PvdA-fractie ziet in die benadering niet-aanvaardbare financiële risico’s voor Spaarnelanden. Immers, wanneer deze commerciële activiteit verlieslatend blijkt te zijn zullen de lasten daarvan uiteindelijk terecht kunnen komen bij Spaarnelanden NV, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de afvalstoffenheffing omhoog zou moeten. Ons meer principiële standpunt inzake Spaarnelanden is: “Schoenmaker, houd je bij je leest. Afval en beheer van de openbare ruimte zijn je kernactiviteiten!”.

Luidt dit standpunt dan het einde in van de buurt- en wijkgerichte initiatieven om te komen tot vormen van autodelen? Driewerf nee! Wat dat betreft gaan wij voor een aangepast scenario 4, hetgeen je zou kunnen omschrijven als een warme afbouw. Wat betekent dat?

Wat ons betreft gaan de bestaande collectiviteiten van bewoners in het Ramplaankwartier en de Planetenbuurt rechtsstreeks in gesprek met de gemeente om te bezien hoe de voor hen bestaande situatie in andere vorm en met een andere rol voor de gemeente kan voortbestaan.

En wanneer er in andere delen van de stad collectiviteiten van bewoners (bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties) opstaan om vergelijkbare initiatieven te realiseren dient de gemeente zich stimulerend en faciliterend op te stellen.

Nu er zich in de Raad een duidelijke meerderheid aftekent voor hoe dan ook een afbouwscenario, hopen wij dat het College onze handreiking van een “warme” afbouw zal omarmen.

 

Waar ben je naar op zoek?