Door Privé: Moussa Aynan op 18 december 2016

Parkeerplannen verbeterd na gesprek met de stad

Ruim een jaar geleden toen het college met de nieuwe parkeervoorstellen kwam, zagen we dat  er veel misverstanden waren over de plannen. We hebben het college toen verzocht om een pas op de plaats te maken en met de stad in gesprek te gaan. We hebben gezien dat vele Haarlemmers zich bij het onderwerp betrokken voelen. Er zijn dan ook 746 reacties binnen gekomen.  We hebben volle tribunes en gehad en de insprekers hebben een waardevolle bijdrage geleverd. Nogmaals dank aan iedereen die de moeite heeft genomen met ons mee te denken. Afgelopen donderdag heeft de raad eindelijk een besluit genomen. En zodra het nieuwe parkeersysteem ingevoerd wordt, zullen er aanpassingen nodig zijn. De plannen zijn klaar, maar het is niet af.

Vanuit het oogpunt van het algemeen belang, hebben we een balans proberen te vinden tussen de tegenstrijdige belangen. Wat de PvdA betreft ligt er een mooi pakket aan maatregelen die in de eerste plaats recht doet aan de belangen van de bewoner. We kunnen ons voorstellen dat bewoners bang zijn voor een aanzuigende werking als we de wijken onbeperkt toegankelijk maken voor betaald parkeerders. Daarom voeren we een parkeerduurbeperking van maximaal 1 uur in de wijken waar bewoners een parkeervergunning hebben.

Daarnaast stellen we voor om het gereguleerd parkeren niet per straat in te voeren. De kans dat de parkeeroverlast daardoor als een soort estafette-stokje van de ene straat naar de andere wordt overgegeven vinden we te groot. Daarom hebben we het amendement ‘De gulden middenweg’, ingediend namens CDA, GroenLinks D66 en Actiepartij om gereguleerd parkeren niet per straat maar naar een iets grotere eenheid te tillen, dat noemen wij een logisch cluster van een aantal straten die een coherente samenhang vormen.

En dan de papieren bezoekersschijf. Deze wordt door vele Haarlemmers vanwege het gebruiksgemak ontzettend gewaardeerd. Helaas kan de schijf ook oneigenlijk gebruikt worden omdat er qua parkeerduur geen beperking op zit. En ook hier hebben we  geprobeerd een balans te vinden. Een balans tussen het gebruiksgemak en het tegengaan van oneigenlijk gebruik. Aangezien de voorstellen van het college op dit vlak nog niet helemaal concreet zijn, vragen we met de motie ‘Geen oude schijven wegwerpen voordat men nieuwe heeft’ om de papieren schijf te behouden tot er een gebruiksvriendelijk alternatief uitgewerkt. We zijn eindelijk klaar met de parkeerplannen, maar het is zeker nog niet af.

Privé: Moussa Aynan

Privé: Moussa Aynan

kandidaat 3 GR2014 “Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je naar het vmbo of het vwo gaat. Een

Meer over Privé: Moussa Aynan