Geen houtige biomassa in Haarlemse warmtenetten

Door Isabelle Wisse op 14 juni 2019

Betaalbaarheid (een sociale energietransitie), en het meenemen van bewoners (bewonersparticipatie) zijn belangrijke facetten van de energietransitie waar de PvdA zich in de komende periode hard voor zal maken.

Maar ook voor daadwerkelijk duurzame Haarlemse warmtenetten, zonder houtige biomassa, heeft PvdA Haarlem zich ingezet:

Het verbranden van hout stoot CO2 uit. 

Meer CO2 dan er vrijkomt bij het verbranden van steenkool, en 2x zoveel CO2 als bij het verbranden van aardgas. 

Haarlem wil in 2030 juist een klimaatneutrale, dus CO2-neutrale, stad zijn. 

Het verbranden van hout helpt ons daar niet bij. 

Daarom is PvdA Haarlem tegen het verstoken van houtige biomassa. 

Omdat een meerderheid van de gemeenteraad deze mening deelt, zal Haarlem de transitie naar klimaatneutrale warmtebronnen ingaan zonder houtige biomassa. Dat is niet de makkelijkste weg, maar wel een weg die ons dichterbij de het behalen van doelstellingen/verplichtingen van het Akkoord van Parijs brengt (een klimaatneutraal Nederland in 2050).

Het College wil bij de transitie naar een aardgasvrije stad vooral inzetten op aardwarmte (geothermie) als warmtebron voor Haarlemse warmtenetten. 

Het eerste warmtenet op aardwarmte komt, in navolging van afspraken in het coalitie-akkoord, in Meerwijk. 

Op dat warmtenet zullen in eerste instantie 3.000 corporatie (sociale huur)woningen worden aangesloten, mogelijk in een later stadium tot 7.000 woningen. 

Later dit jaar vindt er seismologisch onderzoek plaats in Meerwijk. 

In het begin van 2020 volgt een eerste proefboring. 

Ook groengas (gas uit GFT, etensresten en rioolslib), warmte uit afvalwater (riothermie), warmte uit oppervlaktewater (aqua-thermie) en (rest)warmte van datacenters (Waarderpolder, Polanenpark) horen tot de mogelijke warmtebronnen van de toekomst. Technologische ontwikkelingen op het gebied van alternatieve warmtewinning volgen elkaar nu snel op. 

We houden u op de hoogte van het verloop van de eerste stappen in de energietransitie in Haarlem. 

Isabelle Wisse 

PvdA Haarlem

Isabelle Wisse

Isabelle Wisse

Ik ben Isabelle Wisse. Ik maak deel uit van de commissie Beheer (onderhoud, mobiliteit en duurzaamheid). Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie, de Auditcommissie, en de Commissie Geloofsbrieven. Ik ben contactpersoon binnen de fractie voor de 4 Schalkwijkse wijkraden. Bestaanszekerheid voor alle Haarlemmers, en een duurzamer, groener, circulair Haarlem zijn mijn belangrijkste politieke drijfveren.

Meer over Isabelle Wisse