Haarlem heeft een nieuwe begroting

Door Ienke Verhoeff op 11 november 2018

Het collegeprogramma Duurzaam doen, heeft de eerste begrotingsbehandeling goed doorstaan. Gelukkig want het is een daadkrachtig sociaal programma dat nodig is voor de groei van de stad.

Door de coalitiepartners is er bij de voorbereiding van de begroting door de fracties goed samengewerkt. De PvdA heeft om de intenties van het programma te onderstrepen drie moties ingediend, die soms samen met andere coalitiepartijen zijn ingediend, maar in ieder geval door alle drie werden ondersteund. En ook fijn, meermaals gesteund door oppositiepartijen.

Het collegeprogramma kent als belangrijke pijler het toekomstbestendig verder ontwikkelen van de stad. De aangenomen motie:“Spoorboekje als opstapje naar klimaatbegroting”, helpt om te kunnen volgen of er schot zit in de gewenste uitwerking, waardoor het mogelijk is bij te sturen daar waar nodig. De fractie kreeg direct steun van Groen Links bij het indienen, maar ook van meerdere oppositiepartijen. Dat is goed, want een energietransitie en zorgen voor noodzakelijk klimaatadaptatieve maatregelen, kan alleen slagen als er een stevig draagvlak is.

“Een huis om in te wonen”, is een motie die onze fractie heeft opgesteld om er voor te zorgen, dat nieuwe huizen niet in handen van speculanten kunnen komen. Het college is onder meer opgeroepen om te zorgen dat huizen alleen voor eigen bewoning kunnen worden gekocht en dat er bij koopwoningen een antispeculatiebeding komt. Ook deze motie kreeg brede steun.

De PvdA heeft meerdere moties gesteund van de oppositie als deze de woningbouwproductie of de kwalitatieve groei van de stad ondersteunen. Natuurlijk stonden wij ook ons mannetje als het ging over goed werkgeverschap en het vergroten van de kans op vaste contracten.

Moties die geld kosten kunnen we nu niet steunen, immers de begroting voor 2019 is de vertaling van het onderhandelingsresultaat van dit voorjaar. Zo kon bijvoorbeeld de sympathieke motie met als doel extra geld voor het Houtfestival niet worden gesteund, maar is in de afgegeven stemverklaring wel aangegeven, dat zodra er geld is voor nieuw beleid, uitgaven voor Cultuur bij de PvdA als één van de speerpunten op de agenda staat.

Voor de fractie is het van het grootste belang dat de begroting ongewijzigd is vastgesteld. Immers, in 2021 is ons er alles aan gelegen om een belangrijk onderhandelingsresultaat, het vergroten van de groep minima die gebruik kunnen maken van de minimaregelingen verder te vergroten. In de begroting van 2019 is het mooie resultaat van de vorige periode (recht op gebruik minimaregelingen van 110 naar 115 % van de bijstandsgrens) verder uitgewerkt door de verhoging naar 120 % van de bijstandsnorm. Het streven van de coalitie is om vanaf 2021 de grens nog hoger te leggen op 130 %, zo ongeveer de hoogte van het minimumloon. Voorwaarde is dat er bij de evaluatie na twee jaar geen tegenslagen optreden in de meerjarenprognose.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff