Door Remy Wilshaus op 27 november 2015

PvdA in de Amsterdamse buurten – een verslag

Op zaterdag 21 november zijn we van deur tot deur gegaan in de Amsterdamse buurt. Om te horen wat er goed gaat en beter moet. We hebben met enkele tientallen bewoners persoonlijk gesproken. Daarna was er een buurtgesprek met bewoners in wijkcentrum ’t Broederhuis. Een verslag van deze dag (met foto’s).

Een aantal onderwerpen kwam tijdens onze gesprekken aan de deuren vaak terug. Over die onderwerpen hebben we tijdens het buurtgesprek doorgepraat. Voor dit gesprek waren enkele bewoners naar ’t Broederhuis gekomen. Zij gingen in gesprek met vrijwilligers van de PvdA, gemeenteraadsleden, wethouder Joyce Langenacker en Haarlems Tweede Kamerlid Marith Volp. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod: de leegstand en het winkelaanbod in de Amsterdamstraat, het parkeerbeleid, het groen in de buurt, overlast van klussende buren en het onderhoud van de buurt.

Allereerst viel het op dat de aanwezige bewoners vertelden dat de Amsterdamse buurt voelt als een warme jas, een dorp binnen Haarlem. Als pluspunten worden genoemd de bereikbaarheid, de ligging dichtbij het centrum en de diverse achtergrond van de buurtbewoners.

Eerst is er kort gesproken over overlast die enkele bewoners ervaren van zogenaamde kluswoningen in de buurt. Deze woningen zijn door de woningbouwcorporatie verkocht en de nieuwe eigenaren knappen de woningen zelf helemaal op. Sommige buurtbewoners vertellen last te hebben van geluidsoverlast en wegafzettingen. Gelukkig duurt dit waarschijnlijk niet te lang. Deze nieuwe woningen zorgen ook voor nieuw leven in de buurt en de buurt knapt er van op. Tijdens het buurtgesprek wordt nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat er door de gemeente en de woningbouwcorporatie goed wordt gecommuniceerd over wat er wanneer staat te gebeuren en hoe lang het duurt.

Het aanbod van winkels in de Amsterdamstraat wordt steeds minder en steeds minder divers. Met het vertrek van de Schoenenreus staat er ook een groot pand leeg. Dat ziet er troosteloos uit. Tijdens het gesprek wordt het voorbeeld gegeven van winkelcentrum Schalkwijk. Daar worden de ramen van leegstaande panden beplakt met stickers om het toch een prettig uiterlijk te geven. Dat zou ook hier een goed idee zijn. De aanwezige wijkraadsleden vertellen dat de wijkraad ook al contact heeft gezocht met de eigenaren van dit pand. Maar het is soms lastig om de contacten te leggen, ook met de andere winkeliers. Wethouder Joyce Langenacker vertelt dat de gemeente probeert om goed contact te onderhouden met de winkeliers om over de toekomst van de Amsterdamstraat te spreken. Een winkeliersvereniging of vereniging van eigenaren is er nu niet, maar dat zou wel kunnen helpen om samen te werken aan de toekomst van de Amsterdamstraat. Tijdens het gesprek wordt het idee geopperd een contactpersoon of aanjager aan te wijzen die zich inzet voor de toekomst van de Amsterdamstraat door mensen en initiatieven aan elkaar te verbinden. Tijdens een van de gesprekken aan de deur oppert een bewoner het idee om de leegstaande panden meer te gebruiken voor pop-up winkels of startende ondernemers. Tot slot wordt er tijdens het buurtgesprek aandacht gevraagd voor de overlast van fietsers. De Amsterdamstraat is smal en fietsen is soms onveilig, sommige mensen fietsen zelfs op de stoep, maar er zijn ook weinig plekken om fietsen te parkeren. Het zou een idee kunnen zijn om na te denken over het organiseren van acties om te handhaven. Dat is onlangs al eens gebeurd in de Amsterdamse poort om fietsers aan te spreken die daar rijden.

Daarna spreken we over parkeren. Er zijn mensen die de auto in de buurt parkeren en verder reizen met een vouwfiets. Daarnaast zijn er ook bedrijven die auto’s in de buurt parkeren. Ook is het lastig dat er mensen zijn met veel auto’s. Het idee wordt geopperd om bewoners in de avond en nacht gratis te laten parkeren in de garages. Gemeenteraadslid Moussa Aynan vertelt dat de gemeente werkt aan een nieuw parkeerbeleid. Hij nodigt de aanwezige mensen uit om ook aan die discussie mee te doen. Een van de aanwezigen vraagt waarom er niet wordt gezorgd voor een grote parkeergelegenheid aan de rand van de stad? Een van de aanwezigen vertelt parkeervignetten voor bewoners juist niet prettig te vinden, gasten kunnen dan maar moeilijk parkeren. Terwijl anderen het juist als oplossing zien voor het probleem van veel te veel auto’s in de buurt. De meningen hierover zijn duidelijk verdeeld. Hierover wordt doorgepraat in het gesprek dat de gemeente organiseert over het nieuwe parkeerbeleid.

Pas geleden heeft de gemeenteraad besloten om het verkeer op de Amsterdamsevaart te verminderen door het aantal rijstroken te verminderen. De PvdA steunt dit om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Aanwezige bewoners vertellen dat zij van buurtbewoners ook andere signalen krijgen. Want nu zijn er vaak al files en wat gaat er gebeuren als er een rijstrook afgaat? Gemeenteraadslid Moussa Aynan vertelt dat er op allerlei manieren voor wordt gezorgd dat het doorgaande verkeer óm de stad heen wordt geleid. Tijdens het gesprek wordt de suggestie gedaan om de communicatie over de herinrichting van de Amsterdamsevaart te verbeteren en erop te letten dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Een van de aanwezigen vertelt dat goede communicatie ook lastig is omdat steeds vaker via de website wordt gecommuniceerd en steeds minder vaak via het huis-aan-huisblad. Er wordt veel gesproken over auto’s, parkeren en fijnstof. Een van de aanwezigen spreekt zich uit voor het verder stimuleren van het openbaar vervoer en het zoeken naar mogelijkheden om het openbaar vervoer te stimuleren en mensen uit de auto te halen! Xander den Uyl, fractievoorzitter van de PvdA in Noord-Holland, vertelt dat de provincie veel investeert in het openbaar vervoer. Het roept ook de vraag op hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen zich minder vaak en minder ver hoeven te verplaatsen. Dit probleem kunnen we deze middag samen niet oplossen.

Tot slot spreken we over het onderhoud van de openbare ruimte. Bewoners vertellen veel last te hebben van hondenpoep. Het is lastig om hieraan iets te doen omdat het een mentaliteitskwestie is, sommige bewoners ervaren het bovendien als lastig om buren hierop aan te spreken. Het zou goed zijn om op plekken waar er veel overlast is vaker schoon te maken. Aanwezige wijkraadsleden vertellen ook aandacht aan dit probleem te besteden door het door te geven aan de gemeente. Een andere aanwezige deelt zijn indruk dat er in het centrum veel aandacht is voor handhaving en in de buitenwijken minder. Fractievoorzitter Jeroen Fritz vertelt dat dit in de gemeenteraad ook is besproken en dat de mate van handhaving inderdaad verschilt. Hoeveel handhaving er is in een buurt, is afhankelijk van de overlast en situatie van de buurt. Ook is handhaving is niet altijd zichtbaar waardoor bewoners kunnen denken dat er geen handhaving is. Het is voor de gemeente niet mogelijk om alle straten en stoepen schoon te houden, natuurlijk is het goed dat bewoners hier ook bij helpen. Een van de aanwezigen vertelt over ondergrondse containers die vol zijn en in het weekend niet worden geleegd. Het telefoonnummer dat op de bak staat is in het weekend niet bereikbaar. Ook is het soms een probleem dat er bewoners zijn die geen pasjes hebben voor de containers (bijvoorbeeld omdat zij onderhuren) en dan hun zakken bij de containers plaatsen. Vuil trekt vuil aan en dat is dus een probleem.

In de afsluitende ronde komen er nog twee onderwerpen aan bod. Eén van de aanwezigen vertelt over een bewoner die eenzaam is en niet op een goede manier voor zichzelf kan zorgen. Dat levert soms ook gevaarlijke situaties op en er wordt al lange tijd aandacht voor deze situatie gevraagd. Gemeenteraadslid Martien Brander spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop door buren wordt geprobeerd deze bewoner te helpen. Tweede Kamerlid Marith Volp vertelt dat deze situatie helaas niet op zichzelf staat. Ook in de Tweede Kamer wordt hierover gesproken en er wordt gesproken over nieuwe wetgeving. Wethouder Joyce Langenacker oppert het idee dat ook het sociale wijkteam hierin een rol zou kunnen spelen. Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor overlast: auto’s worden beschadigd, ’s nachts wordt aan de bel getrokken. Nergens wordt gehoor gevonden; bij de politie niet, bij de gemeente niet; bij de dienst handhaving niet. De aanwezige bewoner ervaart dit als zeer frustrerend. Na het gezamenlijke gesprek wordt er over deze specifieke situaties één op één doorgepraat.

We kijken terug op een dag met interessante gesprekken en bedanken alle bewoners voor hun tijd!