Door Redactie op 10 oktober 2017

Kandidaatstelling als wethouder geopend

Op donderdag 5 oktober werd bekend dat wethouder Joyce Langenacker is voorgedragen als burgemeester van Ouder-Amstel en medio december Haarlem zal verlaten. Dat betekent dat er een nieuwe PvdA-wethouder moet worden benoemd voor Haarlem. De kandidaatstelling voor het wethouderschap is vanaf heden geopend en sluit op zaterdag 14 oktober 2017 om 23.59 uur.

Afdelingsbestuur en fractie hebben na overleg met de adviescommissie kandidaatstelling enkele besluiten genomen:

 • Er komt een kortdurende kandidaatstellingsprocedure waarbij geïnteresseerde PvdA-leden van binnen en buiten Haarlem de gelegenheid krijgen zich te kandideren. Zo zorgen we voor een transparant proces met gelijke kansen voor alle leden.
 • De inzet is om een kandidaat voor te dragen die het wethouderschap per medio december van Joyce Langenacker kan overnemen én die kandidaat-wethouder is voor de periode 2018-2022. Alleen als dit echt niet mogelijk blijkt te combineren is er ruimte om tussen beide onderdelen onderscheid te maken en bijvoorbeeld voor elk onderdeel een andere kandidaat aan te wijzen.
 • De gesprekken met kandidaat-wethouders worden gevoerd door Remy Wilshaus (afdelingsvoorzitter), Jeroen Fritz (fractievoorzitter) en Stan Kaatee (voorzitter adviescommissie kandidaatstelling). Zij dragen op basis van unanimiteit een kandidaat voor. Zo zorgen we ervoor dat alle geledingen die voor een deel van dit proces verantwoordelijkheid dragen worden gehoord en betrokken.
 • Tijdens de ledenvergadering van 22 november wordt de voordracht van de kandidaat-wethouder voor de periode 2018-2022 aan de leden voorgelegd ter vaststelling. Daarnaast wordt aan de leden verantwoording afgelegd over het doorlopen proces.
 • De leden gehoord hebbende draagt de fractie de verantwoordelijkheid voor de voordracht van een nieuwe wethouder aan de gemeenteraad in de nu lopende periode per medio december. De fractie legt hierover verantwoording af aan de ledenvergadering van 22 november 2017 of 9 december 2017.

 

Geïnteresseerden voor het wethouderschap kunnen zich tot en met zaterdag 14 oktober 2017 23.59 uur kandideren door hun motivatie en cv per e-mail toe te sturen aan kandidaatstelling@pvdahaarlem.nl. Daarbij is het volgende van belang:

 • Kandidaatstelling staat alleen open voor PvdA-leden (van binnen en buiten Haarlem) die in het bezit zijn van ledenrechten.
 • Een toelichting op het profiel en de vereisten die gelden voor kandidaat-wethouders lees je in de profielschets.
 • De kandidaatstelling betreft twee aan elkaar gekoppelde onderdelen: het wethouderschap per medio december én de aanwijzing als kandidaat-wethouder voor de periode 2018-2022.
 • De aanwijzing als kandidaat-wethouder voor de periode 2018-2022 is onder voorbehoud van vaststelling door de leden tijdens de ledenvergadering van 22 november 2017.
 • Op zondag 15 oktober worden de kandidaten geselecteerd die door de commissie worden uitgenodigd voor een gesprek.
 • De eerste gespreksronde van de commissie met kandidaten zal plaatsvinden op woensdagavond 18 oktober 2017.
 • De commissie bestaat uit de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter en de voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling. Na afloop van de eerste gespreksronde bepaalt de commissie het vervolg van de procedure.

Als er vragen zijn neem dan contact op met afdelingsvoorzitter Remy Wilshaus (remy@pvdahaarlem.nl) of fractievoorzitter Jeroen Fritz (jeroen@pvdahaarlem.nl).

Redactie

Redactie

De redacteuren vindt u bij wie is wie.

Meer over Redactie