23 september 2017, om 17:00 | Wijkcentrum Binnensteeds | Nieuwe Groenmarkt 20

Ideeënfabriek verkiezingsprogramma

Tijdens de ideeënfabriek verzamelen we als PvdA Haarlem de laatste suggesties en opvattingen voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Zowel leden als geïnteresseerden en vertegenwoordigers van belangengroepen zijn welkom om een bijdrage te leveren. Voor verdere informatie neem je contact op met bestuurslid Adri Kemps, e-mail: a3kemps@gmail.com.

Programma
14.00 uur Welkom door wethouder Joyce Langenacker
14.10 uur Presentatie en bespreking resultaten enquête (Maarten Wiedemeijer)
14.30 uur Toelichting hoofdpunten en dilemma’s verkiezingsprogramma (Jan de Ridder, voorzitter Programma Commissie)
14.45 uur Introducties door deskundigen en stakeholders per thema tafel. Het doel is om aan de hand van enkele vragen en in te brengen dilemma’s met elkaar concrete actiepunten te formuleren.

1) Wonen: Kan de wachttijd voor een sociale huurwoning (nu 7 jaar) in de komende vier jaar worden gehalveerd en wat is daarvoor nodig? Is er in de Waarderpolder in de toekomst ruimte voor wonen? Hoe kunnen we een duurzaam woonbeleid bereiken zoals klimaatneutraal bouwen zonder gasaansluiting?

2) Werk: Zal in de toekomst grote producerende industrie minder belangrijk worden voor de werkgelegenheid en het belang van het MKB toenemen? Hoe kan de gemeente het MKB helpen om meer werkgelegenheid te creëren? Zijn er suggesties om vanuit de gemeente belangrijke financiële risico’s bij het aannemen van personeel bij het MKB af te dekken?

3) Sociaal domein: Kunnen we een schuldenvrij Haarlem bereiken? Wat kan de gemeente doen om de eigen WMO-bijdrage en het eigen risico bij de zorgverzekering te compenseren? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat buurten en wijken de “basis en cement” van de Haarlemse samenleving worden? Wat voor ideeën zijn er zodat het voor burgers duidelijker wordt waar men terecht kan bij een probleem of zorgvraag?

15.00 uur Per thema-tafel: inventariseren ideeën voor het verkiezingsprogramma
16.00 uur Terugkoppeling en plenaire discussie
16.45 uur Afsluiting door Remy Wilshaus, afdelingsvoorzitter
17.00 uur Einde