4 Mobiliteit & Bereikbaarheid
Verkiezingsprogramma

4 Mobiliteit & Bereikbaarheid

Het wordt steeds drukker in de stad en dat merken we: het wordt voller op het fietspad, in het openbaar vervoer en op de autowegen, en ‘even snel’ bij het station je fiets parkeren lukt vaak niet. De groei van de stad en de nabijheid van het strand zorgen voor een toenemende druk op de bereikbaarheid van Haarlem. Hoewel we tijdens de coronacrisis hebben gezien dat het thuiswerken voor minder files en drukte in het openbaar vervoer zorgde, verwachten we dat bereikbaarheid van en mobiliteit in de stad ook de komende jaren belangrijke opgaven blijven. In de eerste plaats zet de PvdA in op het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en geeft de PvdA fietsers en voetgangers voorrang. Bovendien vindt de PvdA het belangrijk dat mobiliteit voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is.

Haarlem in 2030

In 2030 is Haarlem een schone omgeving waarin het voor iedereen mogelijk is zich te verplaatsen op een duurzame en gemakkelijke manier. Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit. Openbaar vervoer is toegankelijk en betaalbaar, bereikbaar, direct en aangepast aan de omgeving. De omgeving is vrij van fijnstof en verkeerslawaai. Voor Haarlemmers zijn de kust en de duingebieden goed bereikbaar. Vanuit de regio is de rest van Nederland en grote delen van Europa met openbaar vervoer op een comfortabele manier bereikbaar. Het werk is goed bereikbaar, zowel in Haarlem als in de steden daarbuiten (zoals Amsterdam, Hoofddorp, Leiden en Den Haag). Daar waar mogelijk zijn werken en wonen bij nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk ontworpen, zodat de werkgelegenheid meegroeit met het aantal woningen.

4.1 Haarlem staat de komende jaren voor een enorme opgave

Haarlem staat de komende jaren voor een enorme opgave

Haarlem is een groeiende stad. Bij deze stevige groei hoort een goede bereikbaarheid. Om groei mogelijk te maken willen wij voornamelijk inzetten op:

Onze keuzes:

Meer treinen en bussen

Het stimuleren van het gebruik maken van het openbaar vervoer, met betere en snellere bus- en treinverbindingen. Dat willen we bereiken door bijvoorbeeld de frequentie van de intercity’s te verhogen, op drukke stranddagen extra treinen te laten rijden, een snelle buslijn langs de A9 richting Amsterdam te maken en de Zuidtangent te ‘vertrammen’. Mensen moeten snel en comfortabel van hun huis naar hun werk kunnen reizen of vrienden en familie kunnen bezoeken. Op dit moment is een rit met de auto vaak sneller en goedkoper dan wanneer men het openbaar vervoer pakt: Dat moet anders.

De fiets- en voetganger meer ruimte geven

We willen voorrang geven aan de fiets- en voetganger (langzaam verkeer), vooral in het centrum waar de ruimte schaars is.

Bouwen in de buurt van OV-punten

We willen bouwen op plekken die al goed bereikbaar zijn. Veel nieuwe woningen en andere ruimtelijke ontwikkelingen bouwen we in het centrum bij het NS-station en aan de oostzijde bij station Spaarnwoude (de Oostpoort). Daarnaast werken we samen met onder andere de provincie Noord-Holland aan een nieuw busstation bij de Schipholweg (Nieuw-Zuid). Nieuwe inwoners worden op deze plekken gestimuleerd om het openbaar vervoer te verkiezen boven autobezit.

Meer elektrisch en duurzaam rijden

We zorgen voor schoon en duurzaam autogebruik door meer elektrische laadvoorzieningen en stimuleren vormen van deelmobiliteit. Samen met andere overheden werken we ook aan betere doorstroming op het wegennet, door bijvoorbeeld het Rottepolderplein aan te pakken, het verkeer op de Randweg goed door te laten stromen (groene golf) en te pleiten voor een ‘Velserboog’ (afrit A9 richting Velsen).

Voorlopen op de toekomst van duurzame auto’s

De coronacrisis veranderde ons mobiliteitsgedrag drastisch. De komende periode zal blijken in hoeverre het thuiswerken structurele impact heeft op ons reisgedrag en hoe en waarop we moeten investeren als stad. Daarom willen wij hier een onderzoek naar laten doen, in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Meer supersnel internet

De gemeente versnelt de aanleg van glasvezelkabel voor supersnel internet, voor bedrijven en naar woonhuizen toe. De coronacrisis leerde ons dat veel kan via videobellen in plaats van reistijd maken voor een fysieke bijeenkomst.

4.2 In de toekomst meer openbaar vervoer, fietsen en lopen en minder auto(bezit)

In de toekomst meer openbaar vervoer, fietsen en lopen en minder auto(bezit)

Onze manier van verplaatsen zal de komende jaren langzaam maar zeker moeten veranderen. In veel wijken in Haarlem is de auto dominant. Wij zijn geen tegenstander van autobezit en -gebruik, maar is wel van mening dat we anders naar onze mobiliteit moeten gaan kijken.

Onze keuzes:

Veilige bebouwde kom: maximaal 30 KM/U

Om straten veiliger te maken, willen we in heel Haarlem (in de bebouwde kom) de maximumsnelheid verlagen naar dertig kilometer per uur. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid, levert dit voordelen op voor de gezondheid van onze inwoners (schonere lucht en minder geluid). De maximumsnelheid van bussen in de binnenstad verlagen we ook naar dertig kilometer per uur.

Twee autoloze zondagen per jaar

In het centrum blijven we inzetten op een autoluwe binnenstad. We zien erop toe dat we de doelen om de binnenstad emissievrij te maken op tijd realiseren. Om te ervaren hoe het is om ook in andere wijken van Haarlem te leven zonder een auto, organiseren we jaarlijks een of twee autoloze zondagen.

Het Deltaplan Fiets

  • We maken met hulp van de Fietsersbond een ‘Deltaplan Fiets’ om de fiets de ruimte te geven binnen en buiten de stad.
  • We zorgen voor veilige fietsroutes en fietsovergangen. We geven speciale aandacht aan veilige schoolfietsroutes[i] en onveilige overgangen zoals de fietstunnel naar NS-station Bloemendaal. We maken onveilige routes veilig voor gewone fietsen, maar ook voor bakfietsen.
  • Rondom het centrum willen we een veilige en snelle fietsring maken, waar bijvoorbeeld het drukke knelpunt bij het Kennemerplein (Bolwerken) onderdeel van uit maakt. Ook zetten we in op regionale snelfietsroutes, bijvoorbeeld richting Amsterdam, Schiphol en Leiden. Bovendien moet het makkelijker worden om je fiets bij een treinstation of bushalte veilig te parkeren en eventueel op te laden.
  • Bij de nieuwe contracten die de gemeente voor het onderhoud gaat sluiten, moet de kwaliteit van het wegdek voor fietsers en voetgangers op orde is. Dus geen kuilen en gaten meer, die weken op herstel wachten. Wij blijven er scherp op dat bij elke straatinrichting fietsers en voetgangers de hoogste prioriteit hebben.
  • We zorgen voor betere parkeerplekken voor fietsen in de binnenstad. Het liefst creëren we een fietsgarage in de kelder van het voormalige V&D-gebouw. We zorgen ervoor dat nu beschikbare stallingen echt gebruikt worden door ze te promoten. Net als in het stationsgebied zorgen we ervoor dat hinderlijk geparkeerde fietsen in winkelstraten in het centrum worden verwijderd, zodat deze straten voor iedereen toegankelijk zijn.

Deel dit