3 Levendige & veilige buurten
Verkiezingsprogramma

3 Levendige & veilige buurten

We willen zorgen voor buurten waar wat te beleven is en we willen dat de stad een leuke plek is voor alle Haarlemmers.

3.1 Levendige buurten

Levendige buurten

We willen zorgen voor buurten waar wat te beleven is en we willen dat de stad een leuke plek is voor alle Haarlemmers.

Onze keuzes:

Verminderen segregatie door gemengde buurten

We verminderen segregatie in de stad door in te zetten op gemengde buurten.

Bewoners zoveel mogelijk zelf laten beslissen over inrichting van de wijk

Bewoners weten heel goed wat er in hun wijk speelt en we willen daarom dat zij zoveel mogelijk zelf beslissen over de inrichting van hun wijk. We zorgen dat het project Schalkwijk aan Zet ook start in andere delen van de stad.

Meer ruimte voor kunst & cultuur in de buurt

We zorgen voor meer kunst & cultuur in de buurt. We stellen ruimtes beschikbaar voor culturele ondernemers en cultureel talent. We zetten gebouwen van de gemeente in, maar zorgen ook dat schoolgebouwen voor cultuur benut kunnen worden.

Ontmoetingsplekken die groepen verbinden

We zetten ons in voor levendige ‘’third places’’ (ontmoetingsplekken buiten werk en wonen om) die groepen verbinden. We zijn zuinig op deze plekken in bestaande buurten en geven er zo nodig een impuls aan. In nieuwe buurten reserveren we ruimte voor levendige third places.

Publieke ruimte inrichten voor ontmoeting en uitdagende speelplekken

De publieke ruimte richten we in op spontane ontmoetingen en we zorgen voor uitdagende speeltuinen en speelplekken om samen te spelen.

Zuinig zijn op de publieke ruimte

We zullen ons verzetten tegen de privatisering van de publieke ruimte, omdat wij uitsluiting willen voorkomen en een ‘terrassificatie’ van de binnenstad willen voorkomen.

Voldoende gratis zitplekken en openbare toiletten in en rondom winkelstraten

We zorgen in en rondom winkelstraten voor genoeg gratis zitplekken en ook waar nodig voor openbare toiletten die ook toegankelijk zijn voor mensen met een rollator of rolstoel en zijn uitgerust met babyverschoontafels.

Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte

De toegankelijkheid van de openbare ruimte voor ouderen, kinderen en mindervaliden wordt onder de loep genomen. We maken een nieuwe agenda om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. In elk stadsdeel zorgen we voor tenminste één alles dichtbij-cirkel. Dit worden groene oases in de stad met voorzieningen dichtbij (zie hoofdstuk Sociale zekerheid, zorg & welzijn).

Wooncirkels voor zelfstandig wonen met begeleiding

We introduceren ook wooncirkels waarin bewoners in de buurt zelfstandig wonen met begeleiding, variërend van een beetje tot zeer intensief. Wooncirkels bestaan uit geclusterde woonvormen en reguliere woningen. We stimuleren ontmoeting van bewoners van een wooncirkel onderling en ontmoeting met andere buurtbewoners.

3.2 Minder blik op straat

Parkeren: minder blik op straat

Wij willen zorgen voor leefbare straten waar kinderen veilig kunnen spelen en waar ruimte is om veilig te lopen en fietsen. Daarom willen wij minder blik op straat.

Onze keuzes:

Parkeerplekken in de eerste plaats voor bewoners

Parkeerplekken (op straat en in parkeergarages) zijn er in de eerste plaats voor bewoners. Voor bezoekers zetten we in op andere modaliteiten en met name fiets, bus en trein.

Slim en experimenterend autoparkeerbeleid

We zorgen voor slim autoparkeerbeleid. Veel ruimte gaat nu op aan parkeerplekken, terwijl we deze ruimte ook voor andere functies zouden kunnen gebruiken (zoals meer groen- of speelvoorzieningen, bredere fietspaden en ruimere stoepen). Daarvoor starten nieuwe pilots waarbij we samen met bewoners per wijk willen ervaren wat de beste oplossing is voor de toekomst. Ook maken we experimenten mogelijk door auto’s naar nabijgelegen parkeergarages te verplaatsen.

Verminderen aantal parkeervergunningen

Wij vinden een derde parkeervergunning niet meer van deze tijd in een stad als Haarlem: deze wordt dan ook afgeschaft. Voor een tweede parkeervergunning zal bewoners worden gevraagd de noodzaak ervan aan te tonen. Als die er niet is en er een tekort is aan parkeerplekken in de buurt, zijn aanvragers zelf verantwoordelijk voor een parkeeroplossing.

Bouwen rondom OV-knooppunten

We bouwen veel woningen op plekken die al goed bereikbaar zijn met het OV. Nieuwe woningen kunnen toe met een lagere autoparkeernorm.

3.3 Veiligheid & Overlast

Veiligheid & Overlast

In vergelijking met andere grotere steden is het in Haarlem behoorlijk veilig. Dat neemt niet weg dat er sprake is van overlast en criminaliteit en dat niet alle Haarlemmers zich altijd veilig voelen. We blijven ons dus inzetten voor een veilige stad. Daarvoor moet de gemeente goed samenwerken met politie en brandweer, maar ook met woningcorporaties, scholen, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties en natuurlijk met bewoners.

Onze keuzes:

Voorkomen dat mensen afglijden naar crimineel gedrag

We willen in Haarlem nog veel meer doen aan preventie. We willen voorkomen dat Haarlemmers die het moeilijk hebben, en daardoor soms overlast veroorzaken, afglijden naar crimineel gedrag.

Blijvende inzetten “high impact crimes”

We blijven inzetten op de aanpak tegen “high impact crimes”.

Jongeren die de fout in gingen op het rechte pad krijgen

We pakken jeugdcriminaliteit stevig aan en geven perspectief aan jongeren die de fout in gingen om ze weer op het rechte pad te krijgen.

Ondersteunen bewonersinitiatieven, samen met de wijkagent

We zorgen ervoor dat er samen met bewoners wordt gewerkt aan veiligheid. De wijkagent is daarvoor de spin in het web. We zorgen ervoor dat goede bewonersinitiatieven zoals de Buurtouders in Schalkwijk goed worden ondersteund.

Onveilige plekken weer veilig maken en Meldpunt Straatintimidatie

We willen dat iedereen zich veilig voelt op straat, ook in de avond. We maken onveilige plekken veilig. We zorgen voor voldoende verlichting, overzichtelijke fietspaden en wandelroutes, toezicht en starten een Meldpunt Straatintimidatie.

Veiliger verkeer door herinrichting van straten en veilige routes naar scholen

We verbeteren de verkeersveiligheid in de stad. De snelheid in de bebouwde kom verlagen we stap voor stap naar maximaal dertig kilometer per uur, bij de herinrichting van straten maken we deze veiliger voor fietsers en voetgangers en we zorgen dat routes naar scholen nog veiliger worden.

Levendig en veilig nachtleven

We zetten ons in voor een levendig en veilig nachtleven in Haarlem. Om het nachtleven van na het coronatijdperk een boost te geven, maakt de gemeente met culturele instellingen, horeca, bewonersorganisaties en bezoekers een nachtvisie. In de nachtvisie is veiligheid een belangrijk thema.

Vasthouden aan vuurwerkverbod

Samen met GroenLinks namen we het initiatief voor een vuurwerkverbod in Haarlem, zonder uitzonderingsplekken. We houden hieraan vast, om letsel en stress bij mensen en dieren en vervuilde straten te voorkomen.

Hondenbelasting inzetten voor effectief hondenbeleid

We willen dat de gemeente de hondenbelasting gebruikt om te zorgen voor effectief hondenbeleid dat honden ruimte geeft, bijtincidenten voorkomt en zorgt voor een schone en poepvrije leefomgeving.

Overlast van plaagdieren aanpakken

De gemeente pakt overlast van meeuwen, ratten en andere plaagdieren aan.

Deel dit