9 Kunst & Cultuur
Verkiezingsprogramma

9 Kunst & Cultuur

Cultuur maakt je wereld groter, verbindt, ontspant, geeft je een nieuwe kijk op jezelf en op de mensen om je heen. Cultuur draagt, in welke vorm dan ook, bij aan levendige wijken, een sterke Haarlemse economie en een opwindende stad. Kunst en cultuur geeft kleur aan het bestaan. Kunst beleven en actieve cultuurdeelname dragen bij aan respect en begrip tussen mensen onderling. Creatief denken en doen ontwikkelt individuele talenten en vergroot het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de ander. Alle Haarlemmers moeten hun creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Culturele diversiteit en inclusie is een verrijking van de samenleving als geheel. Iedereen telt mee.

9.3 Cultuureducatie

Cultuureducatie

Kansengelijkheid vraagt om extra aandacht voor jeugd en jongeren die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur, op school en in de vrije tijd. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Wij stimuleren samenwerking tussen de culturele organisaties in de stad, de theaters, musea en muziekorganisaties met de scholen, zodat alle kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met het rijke aanbod aan cultuur in Haarlem. We zorgen in samenwerking met partners in de stad en bewoners voor een breed cultuuraanbod, om alle Haarlemmers te bereiken en om culturele talenten te ontwikkelen. Dat doen we niet alleen via de grote culturele instellingen, maar juist ook door kleinschalige culturele voorzieningen te steunen. Die steun is juist nu hard nodig. De coronacrisis heeft de culturele sector onevenredig hard geraakt. De gemeente heeft de culturele sector gesteund tijdens de coronacrisis en we blijven betrokken.

Onze keuzes:

Cultuureducatie krijgt een vaste plek in het lespakket

We vinden het belangrijk dat cultuureducatie een vaste plek heeft in het lespakket op alle scholen in het basis-, middelbaar- en speciaal onderwijs. Wij stimuleren samenwerking tussen scholen en de culturele organisaties in de stad, de theaters, musea en cultuurmakers, zodat alle kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met het rijke culturele aanbod in Haarlem.

Cultuur en jonge kinderen

We zorgen ervoor dat de kinderen tussen hun eerste en vierde jaar al in aanraking komen met cultuur en daardoor spelenderwijs de taal leren in de kinderopvang en vroegschoolse educatie.

Leerlingenvervoer in de ‘kunstbus’

We zorgen voor leerlingenvervoer met een ‘kunstbus’, om leerlingen op een laagdrempelige manier naar een theater of museum te brengen.

Urban arts, nieuwe media en culturele crossovers

Jongeren op de middelbare school laten we hun culturele talenten ontdekken op een manier die bij hen aansluit, zoals bijvoorbeeld via urban arts, nieuwe media en culturele crossovers tussen theater, dans, muziek en beeldende kunst.

9.2 Cultuurhuisvesting & evenementen

Cultuurhuisvesting & evenementen

Goede huisvesting is een belangrijk knelpunt voor de culturele sector. Als gemeente kunnen we het verschil maken. Bij de cultuurhuisvesting zorgen we voor een goede spreiding over de stad.

Onze keuzes:

Ruimte bieden aan culturele ondernemers en talent

We stellen ruimtes beschikbaar voor culturele ondernemers en cultureel talent. Leegstaande gemeentelijke panden worden al dan niet tijdelijke broedplaatsen. Broedplaatsen zijn belangrijk (geweest) in Haarlem en worden waar mogelijk culturele vrijplaatsen. We zorgen ook dat schoolgebouwen voor cultuur benut kunnen worden.

Het aantal ateliers groeit

Het aantal ateliers en atelierwoningen laten we toenemen

Rolstoelvriendelijke culturele instellingen

Mensen met een beperking krijgen makkelijk toegang tot kunst en cultuur, bijvoorbeeld met rolstoelvriendelijke theaters, musea en horeca.   In samenwerking met de doelgroep gaan we inventariseren, welke kunst en cultuurinstelling nog niet goed toegankelijk zijn en zoeken we naar oplossingen.

Schalkwijk als broedplaats voor kunst en cultuur

Van Schalkwijk willen we een broedplaats maken voor kunst en cultuur. We sluiten aan bij wat er al is en komt, zoals de Wereldmuziekschool, Triple ThreaT, Schalkwijk aan Zee, de nieuwe bioscoop Kinepolis, de bibliotheek en de nog te bouwen foodhal, met ruimte voor culturele evenementen. De geplande bouwactiviteiten zijn een grote kans om cultuur in Schalkwijk te versterken. We zorgen dat goede culturele initiatieven in Schalkwijk makkelijker een startsubsidie en ruimte kunnen krijgen.

Meer evenementen aan de oostkant van het Spaarne

We stimuleren meer evenementen aan de oostkant van het Spaarne om centrumbewoners een beetje te ontzien en Haarlem Oost en Schalkwijk levendiger te maken, zoals bij de Drijfriemenfabriek (de Oerkap), De Nieuwe Energie, de Veerplas, de Molenplas en het Slachthuis.

De Parade in 2022 naar Haarlem

We zetten ons ervoor in om De Parade in 2022 naar Haarlem te halen. De beoogde locatie is de Veerplas.

Een visie voor het Frans Hals museum

We willen in 2022 een blijvende oplossing vinden voor het conflict over de Verweyhal: de locatie van het Frans Hals Museum aan de Grote Markt. De Verweyhal wordt verkocht als één geheel of in twee delen en krijgt een nieuwe functie. Gelijktijdig maken we een toekomstvisie voor de Vleeshal (bovengronds) en de locatie van het Frans Hals Museum aan het Groot Heiligland. We brengen daarbij ook de kosten in beeld van een gecombineerde, alternatieve museumlocatie met opslagruimte in beeld, bij voorkeur aan de oostkant van het Spaarne. Deze toekomstvisie is in onze ogen essentieel voor het redden en profiteren van het museum.

9.1 Kunst & Cultuur

Onze keuzes:

Toename van het cultuurbudget

Onze musea, concert- en theaterzalen vormen een belangrijk visitekaartje voor de stad. Het cultuurbudget gaat omhoog.

We investeren in culturele instellingen voor een bruisende stad

We investeren in onze culturele instellingen en willen deze behouden om te zorgen voor een levendige en opwindende stad.

We verbinden grote en kleinschalige culturele instellingen met elkaar

We dragen bij aan een betere verbinding tussen de grote culturele instellingen en kleinschalige culturele voorzieningen. We zoeken naar een nieuwe combinatie van elkaar versterkende culturele instellingen, initiatieven en elementen. Met die combinatie kunnen we een cultureel aanbod creëren dat alle Haarlemmers bereikt.

Samenwerking tussen amateurs en professionals wordt beloond

De amateurkunst bloeit in Haarlem. Wij willen die ontwikkeling ondersteunen en samen met de culturele sector verder ontwikkelen. Initiatieven waarbij amateurs en professionals samenwerken krijgen extra ondersteuning.

Het mogelijk maken van streetart in Haarlem

We investeren in kunst in de publieke ruimte. In het kader van HaarlemIcons willen we het mogelijk maken dat er de komende jaren op nog veel meer plekken streetart

Haarlem krijgt weer een levendig nachtleven

We zetten ons in voor een levendig en veilig nachtleven in Haarlem. Om het nachtleven van na het coronatijdperk een boost te geven, maakt de gemeente met culturele instellingen, horeca, bewonersorganisaties en bezoekers een nachtvisie. In de nachtvisie nemen wij graag in ieder geval één overlastarme 24-uurslocatie. Daarnaast zetten we ons in om een nachtburgemeester te benoemen.

We stellen grenzen aan toeristische groei

We staan achter het toerismebeleid dat vlak voor de coronacrisis is vastgesteld. Dit stelt grenzen aan de toeristische groei.

We hanteren de ‘fair practice code’ voor een eerlijke beloning

We hanteren de ‘Fair Practice Code’ van de creatieve sector, zodat we zorgen voor een eerlijke beloning. Dit verwachten wij ook van de culturele instellingen die door de gemeente gesubsidieerd worden.

Een inclusieve culturele sector

Jong en oud, blank en zwart, man en vrouw – iedereen moet zich herkennen in culturele producties. De Code Culturele Diversiteit geeft aanknopingspunten om hieraan te werken. Wij steunen deze code en vragen alle culturele instellingen de code over te nemen. We stimuleren diversiteit in de leiding van culturele organisaties. Bij een inclusieve samenleving hoort een inclusieve culturele sector.

De Governance Code Cultuur wordt overgenomen en nageleefd

De Governance Code Cultuur, over goed bestuur en goed toezicht voor de kunst- en cultuursector, wordt door alle Haarlemse instellingen overgenomen en nageleefd. De gemeente gaat goed toezien op de naleving van deze code.

We maken cultuur betaalbaar en toegankelijk

Via de HaarlemPas maken we cultuur betaalbaar en toegankelijk voor meer Haarlemmers met lagere inkomens.

Bescherming cultureel erfgoed

We beschermen en zijn zuinig op ons cultureel erfgoed.

Deel dit