5 Werk & Economie
Verkiezingsprogramma

5 Werk & Economie

In de coronatijd zagen we opnieuw dat een actieve overheid kan zorgen voor een weerbare economie en (grootschalige) werkloosheid kan voorkomen. Die actieve rol houden we vast op lokaal niveau. We werken samen met bedrijven en onderwijsinstellingen aan economische kansen en knelpunten. We werken aan voldoende goede banen en leiden jongere en oudere Haarlemmers goed op voor de economie van nu én van morgen. Werk zorgt voor plezier met collega’s en biedt de mogelijkheid om je in, naast en via je werk te blijven ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de waardigheid van mensen. Goed en eerlijk werk is daarom altijd belangrijker dan financieel gewin op korte termijn.

5.1 We dichten de kansenkloof op de arbeidsmarkt

We dichten de kansenkloof op de arbeidsmarkt

We staan voor de mensen die het niet krijgen aangewaaid. Als je ouders geld hebben en je in een dure buurt woont, dan liggen de kansen voor het oprapen. Kansen op een goede school, een mooie stage en een snelle eerste baan via je sociale netwerk. Voor jongeren die niet die kansrijke start hebben, vecht de PvdA. Zij moeten gelijke kansen krijgen. Juist voor hen moeten er stages zijn, juist zij moeten snel een eerste goede baan vinden, juist voor hen doet een goed minimumloon ertoe. Juist voor hen is het belangrijk dat werkgevers ook investeren in hun ontwikkeling. Te veel mensen willen dolgraag meedoen, maar staan aan de kant. In de economie van morgen doet iedereen mee. Volledige werkgelegenheid is en blijft het doel, met de zekerheid van een inkomen waarvan je kunt rondkomen en met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Onze keuzes:

Mensen inzetten waar ze nodig zijn

We benutten de krappe arbeidsmarkt om mensen aan de slag te krijgen, ook als ze nog niet 100 procent in het vacatureplaatje passen. We verleiden werkgevers en spreken ze zo nodig aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De introductie van de Kansacademie

We blijven investeren in het Participatiebedrijf om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan de slag te helpen. We matchen ook buiten de gemeentegrenzen, zorgen voor een snelle aansluiting op juiste ondersteunende scholing en spelen snel in op een vraag naar medewerkers van werkgevers. In de komende periode introduceren we een ‘Kansacademie’ voor leerwerkopleidingen. We hebben speciale aandacht voor vrouwen die tijdelijk uitvallen in de periode rond zwangerschap en bevalling en voor alleenstaande ouders met jonge kinderen.

Meer stageplekken

We versterken de stagemogelijkheden in de hele stad en dus ook bij de gemeente.

Mogelijk maken van zomerstages

We overleggen met onderwijsinstellingen over het mogelijk maken van zomerstages. In een aantal sectoren zijn er dan juist stagem

Begin bij de persoon, niet de organisatie

We zetten centraal wat een werkzoekende nodig heeft om een baan te vinden, dus we denken niet vanuit de potjes, regelingen en schotten.

Minimaal 14 euro per uur verdienen, anders een basisbaan

We zetten ons in voor een stad waarin iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt, met een fatsoenlijk inkomen: een minimaal uurloon van veertien euro en anders een basisbaan. De gemeente zorgt dat iedereen die voor haar werkt minimaal veertien euro per uur verdient. Of het nou gaat om de eigen ambtenaren of om ingehuurde mensen, die werken aan aanbesteed werk.

 

Keurmerk gelijk werk gelijk loon

We voeren een lokaal of regionaal keurmerk in voor bedrijven die aantonen dat iedereen voor hetzelfde werk gelijk wordt beloond.

5.2 Werk van maatschappelijke waarde blijft liggen

Werk van maatschappelijke waarde blijft liggen

We willen werk waarderen om de bijdrage aan de samenleving, ook als de markt er niet voor wil betalen. Dat kost op korte termijn geld, maar het levert de samenleving uiteindelijk meer op.

Onze keuzes:

Een sociale stad door basisbanen

  • De gemeente maakt werk van basisbanen. Dit zijn banen die maatschappelijke meerwaarde hebben. Veel zinvol en maatschappelijk nuttig werk dat niet via de markt of vrijwilligerswerk wordt ingevuld blijft liggen. Tegelijkertijd biedt dit werk perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen, huiskamerassistentie in de zorg, wijkconciërges of het geven van computercursussen aan laaggeletterden. Het werk dat gepaard gaat met deze basisbanen kan worden uitgevoerd via wijkbasisbanen; dat is volwaardig werk, uitgevoerd tegen een beloning van tenminste het wettelijk minimumloon. Voor een deel financieren we dit via de uitkering, aangevuld met gelden vanuit private organisaties, (semi)publieke organisaties en/of van burgers.
  • Niet iedereen heeft een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor deze Haarlemmers zorgen we dat zij kunnen meedoen en van veel waarde kunnen zijn.
  • We zorgen ervoor dat de gemeente de samenwerking zoekt met impactondernemers, werkgevers, werknemers en kennisinstellingen om gemeentelijke doelen waar te maken.
  • Impactondernemers ervaren schotten en bureaucratie in de gemeentelijke organisatie. We willen dat de gemeente vooral kijkt naar hoe het wél kan, zoals bij de Social Impact Bond die de gemeente met MEO, Pasmatch en de Rabo Foundation sloot. Zo kunnen de gemeente en impactondernemers elkaar aanvullen.

5.3 Samenwerken voor een sterke economie met meer banen

Werk met elkaar aan een lerende stad: de banen van morgen zijn anders dan die van vandaag. We zetten ons ervoor in dat bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente samen zorgen dat Haarlem goed inspeelt op de economie van morgen. En dat we de mensen echt van werk naar werk helpen. Versterk zo nodig hun skills met opleidingen, ook tussen banen in. De Waarderpolder laat mooie initiatieven zien met veel potentie voor de toekomst. Met als achtergrond de grote vraag naar technische medewerkers en nieuwe medewerkers voor handwerk, zetten de gezamenlijke ondernemers zich in voor het bieden van stages. Dat is goed voor de jongeren die ervaring opdoen, goed voor de bedrijven die jongeren zo kunnen enthousiasmeren voor het bedrijf. Met het Citylab werken ze samen met gemeente en onderwijsinstellingen aan duurzame innovatie. En MAAK, voor innovatieve, circulaire maakindustrie. Plekken zoals het C-district, Oerkap, de koepel en de Lichtfabriek zinderen van de energie.

Onze keuzes:

Een sector overstijgende Kansacademie

Vernieuwende initiatieven als de Kansacademie helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan de slag via een leerwerkopleiding. Dit doen we door bijvoorbeeld ook buiten de gemeentegrenzen ondernemers en werkzoekenden bij elkaar te brengen en door beter passende opleidingen aan te bieden. Dat gebeurt nu al voor de horeca. We willen op de manier van de Haarlemse Horeca Academie ook ondernemers en mensen die werk zoeken bij elkaar brengen in andere sectoren. Bijvoorbeeld in de bouw, techniek, onderwijs en zorg.

Meer steun voor het Citylab

De goede initiatieven rond stages en duurzame innovatie uit het Convenant Waarderpolder versterken we waar het kan: dat helpt jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Het Citylab krijgt een boost voor het realiseren van een aantal maatschappelijk waardevolle ideeën. Dat gebeurt met een budget of in uren van de samenwerkende organisaties.

Meer cultuur bij De Koepel, Oerkap en C-district

We dagen De Koepel, Oerkap en het C-district uit samen meer mooie dingen te doen rond cultuur en innovatie.

De introductie van ondernemersambassadeurs

Wij willen dat de gemeente met ondernemersambassadeurs gaat werken. Ze zijn het aanspreekpunt voor de ondernemers, weten of vinden de weg in de gemeente om dingen voor elkaar te krijgen, helpen de gemeente om initiatieven op zo’n manier op te zetten, waardoor ondernemers hun bijdrage kunnen leveren. Ze hebben bijvoorbeeld overzicht over leegstaande gebouwen, waar startups een tijdje aan de gang kunnen.

De gemeente gaat meer samenwerken met sociale ondernemingen

De gemeente gebruikt haar inkoopkracht voor maatschappelijke doelen, door eisen te stellen aan het bedrijf dat de opdracht krijgt: het leveren van een maatschappelijke bijdrage als onderdeel van de opdracht, bij de inkoop/aanbesteding van werken, diensten of leveringen. Deze sociale/maatschappelijke bijdrage bestaat uit het inzetten van een bepaald aantal of percentage personen uit (potentieel) kwetsbare groepen bij het vervullen van de opdracht. Het doel van SROI is om zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan werk komen, aan werk of werkervaring te helpen. Het kan hierbij gaan om arbeids-, stage-, of leerwerkplekken.

Deel dit