11 Organisatie & Financiën
Verkiezingsprogramma

11 Organisatie & Financiën

Haarlem staat voor grote opgaven. Dat vraagt om een inclusieve gemeentelijke organisatie met lef en realisatiekracht en om een gemeente die durft te investeren. Het vraagt ook om een organisatie die vertrouwen als grondhouding kiest en Haarlemmers geen ‘klanten’ noemt.

11.2 Investeren in bestuur en ambtelijke organisatie

Investeren in bestuur en ambtelijke organisatie

De aanpak van opgaven, zoals de wooncrisis, de verduurzaming van de stad en kansengelijkheid in het onderwijs mag niet door een gebrek aan goede vakmensen vertragen.

Onze keuzes:

Investeren in de ambtelijke organisatie

We blijven volop investeren in de ambtelijke organisatie. De realisatiegraad van geplande investeringen ligt nu rond de zeventig procent. Dat moet omhoog!

Gemeentelijke organisatie ontkokeren

We dragen eraan bij dat de gemeentelijke organisatie continu kan verbeteren. Een onlangs uitgevoerd onderzoek laat zien dat hoewel binnen teams en afdelingen goed wordt samengewerkt, de samenwerking tussen teams en afdelingen nog een stuk beter kan. We geven opdracht om in 2022 een plan te maken om de gemeentelijke organisatie te ‘ontkokeren’.

Publieke taken worden uitgevoerd door publiek aangestuurde en gecontroleerde organisaties

Sinds de jaren negentig heeft de gemeente de uitvoering van allerlei publieke taken ondergebracht in organisaties met een privaatrechtelijke rechtsvorm (NV’s en BVs), waardoor de democratische controle veel moeilijker is geworden en er een onnodig ingewikkeld administratief stelsel is ontstaan. Ons beginsel is dat publieke taken uitgevoerd worden door publiek aangestuurde en gecontroleerde organisaties. Daarom willen wij:

  • Dat de activiteiten van Spaarnelanden weer ondergebracht worden in een gemeentelijke dienst en Spaarnelanden in de tussentijd geen enkel commercieel avontuur meer aangaat;
  • Dat de op Haarlem gerichte activiteiten van SRO ondergebracht worden in een Gemeenschappelijke Regeling van Haarlem, bij voorkeur met een aantal omliggende gemeenten.

We noemen Haarlemmers geen klanten

Eén van de uitwassen van het doorgeslagen marktdenken is het zien van bewoners als klanten van de overheid. Bewoners zijn zoveel meer dan klanten en verdienen een andere behandeling van de gemeente. We noemen Haarlemmers dus geen klanten meer en kiezen vertrouwen als grondhouding

Voorkomen van misbruik van persoonsgegevens

De gemeente investeert in het beschermen van de privacy van de Haarlemmers en het voorkomen van misbruik van persoonsgegevens die de gemeente beheert.

Ombudsman

Haarlem sluit aan bij de Ombudsman Metropool Amsterdam. Deze heeft als taak om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening waar mogelijk te voorkomen en waar nodig te herstellen.

Transparant bestuur

Wij willen een transparant bestuur en vinden dat bestuursdocumenten openbaar en voor iedereen toegankelijk moeten zijn, tenzij de belangen van de stad er disproportioneel door worden geschaad. Als dat het geval is willen wij dat de gemeente duidelijk motiveert waarom.

Inclusieve gemeentelijke organisatie

We willen dat de samenstelling van de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk een afspiegeling is van de samenstelling van de Haarlemse bevolking. Kernwoord daarbij is inclusiviteit. Dat betekent ook dat de gemeente extra aandacht besteedt aan hen die op de arbeidsmarkt een steuntje in de rug nodig hebben.

Minimaal 14 euro per uur

De gemeente zorgt dat iedereen die voor haar werkt minimaal veertien euro per uur Of het nou gaat om de eigen ambtenaren of om ingehuurde mensen, die werken aan aanbesteed werk.

11.1 Investeren in de stad

Investeren in de stad

De financiële positie van de stad is kansrijk. De oplopende kosten voor posten, zoals jeugdhulp en Wmo, hebben de afgelopen jaren ervoor gezorgd ervoor dat het lastig was om de begroting rond te krijgen. Nu het Rijk eindelijk met compensatie komt is er ruimte om te investeren in belangrijke noden van de stad.

Onze keuzes:

Haarlemse investeringsprogramma uitbreiden

De gemeentelijke schuld is ten opzichte van de inkomsten deze eeuw nog niet zo laag geweest als nu. En dat terwijl het door de extreem lage rentes een grote kans is om te investeren in de stad. Deze kans wordt met het groeifonds al gegrepen door het Rijk. Wij willen het Haarlemse investeringsprogramma op een zorgvuldige manier fors uitbreiden. Dit investeringsprogramma is primair gericht op het bestrijden van de wooncrisis, het verduurzamen van de stad, de publieke ruimte, mobiliteit en een masterplan onderwijshuisvesting.

Groeifonds

De woningbouw is in de afgelopen periode op gang gekomen en zal de komende periode verder toenemen. Dit zorgt ervoor dat het aantal Haarlemmers groeit. En dat betekent ook meer toekomstige inkomsten voor de gemeente. Via het groeifonds kunnen we lenen om te investeren in de groei. De gemeente Zaanstad doet dit al via hun Transformatiefonds.

Investeren in preventie

We investeren in preventie. De uitgaven aan preventie mogen substantieel toenemen. Deze investering verdienen we op termijn terug door lagere kosten op posten zoals bijstand, minimabeleid, Wmo, jeugdhulp en maatschappelijke opvang.

Toeristenbelasting verhogen

Er is ruimte om de toeristenbelasting te verhogen

Sterkste schouders de zwaarste lasten

Hoewel het lastig is om de begroting rond te krijgen weten wij dat Haarlemmers sociale en progressieve mensen zijn. Wij kunnen lokaal tegenwicht bieden tegen het rechtse Rijksbeleid door lokaal te investeren in gelijke kansen en duurzaamheid. Als het nodig is, verhogen we de lokale lasten, op zo’n manier dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Rioolheffing op basis van WOZ-waarde

Voor de rioolheffing kiezen we ook voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De WOZ-waarde van het vastgoed bepaalt de hoogte van de rioolheffing.

Deel dit