10 Sterke democratie
Verkiezingsprogramma

10 Sterke democratie

Een sterke democratie vraagt om aandacht en creativiteit. Bij opgaven in de stad wegen we telkens af op welke manier Haarlemmers het beste betrokken kunnen worden. We zetten ons in om niet alleen mondige Haarlemmers te vertegenwoordigen, maar juist ook groepen die de gemeente minder makkelijk bereikt. In dit programma lees je op verschillende plekken terug hoe wij de democratie in Haarlem willen versterken. Zo vragen we om een jongerentop over wonen, een geloot burgerberaad voor klimaatbesluiten. We vragen Haarlemmers waar wijken groener kunnen, we sluiten een preventiedeal met onder andere bewonersorganisaties en we stimuleren de vorming van woon- en zorgcoöperaties. Om democratie goed in te bedden in het werk van de gemeente zetten we ons ook hiervoor in:

10.1 Sterke democratie

Onze keuzes:

Goede bestuurders en ambtenaren

Een goede lokale democratie vraagt om goede bestuurders en ambtenaren. We selecteren als partij kandidaten die de lokale democratie de komende raadsperiode kunnen versterken. De gemeente werft ambtenaren die zich verdiepen in wat Haarlemmers willen. Via het onderwijs investeren we in burgerschap en versterken we de democratische skills van onze bewoners.

Bewoners zelf laten beslissen over de inrichting van hun wijk

Bewoners weten heel goed wat er in hun wijk speelt en we willen daarom dat zij zoveel mogelijk zelf beslissen over de inrichting van hun wijk. We sluiten aan bij bewonersorganisaties in de buurt, zoals wijkraden. De gemeente en bewonersorganisaties kunnen verzoeken om een wijkakkoord te sluiten. De gemeente gaat altijd in op zo’n verzoek!

Stimuleren coöperaties

We willen meer wij en minder ik. Daarom stimuleren we de totstandkoming van onder andere wooncoöperaties, zorgcoöperaties en energiecoöperaties waarin Haarlemmers samen werken aan een betere stad.

Right to Challenge

We geven Haarlemmers het Right to Challenge (het recht om uit te dagen). Georganiseerde bewoners kunnen taken van de gemeente overnemen als zij het beter en slimmer denken te kunnen.

Participatie door loting

We gaan door met het programma ‘’Nieuwe Democratie’’ en onderzoeken hoe de gemeentelijke organisatie meer verbonden kan zijn met de stad. In het programma zetten we nog meer dan nu in op participatie door loting. Dit doen we om de bonte mix aan Haarlemmers beter te benutten. Als mensen, die van elkaar verschillen samenwerken, ontstaan nieuwe ideeën.

Samenwerken met de Haarlemse kinderraad, jongerenraad & kinderburgemeester

We werken graag samen met de Haarlemse kinderraad, jongerenraad en onze kinderburgemeester

Burgerschapsbeleid

We vragen scholen om een evidence-based burgerschapsbeleid te voeren. Als gemeente kunnen we ook iets bieden door gastlessen te geven op middelbare scholen over lokale democratie. De scholen kunnen in ieder geval rekenen op de PvdA-fractie.

Schalkwijk aan Zet ook start in andere delen van de stad

We zorgen dat Schalkwijk aan Zet ook start in andere delen van de stad.

Gelote wijkforum

We zorgen dat het gelote wijkforum Zijlweg-West op nog twee plekken tot stand komt. Het wijkforum is een mooi alternatief zijn als er geen goed draaiende ‘traditionele’ wijkraad is. Wijkraden die willen overgaan op loten ondersteunen we daarbij. Bewoners die zijn ingeloot worden persoonlijk door een wethouder of raadslid uitgenodigd om deel te nemen aan het wijkforum.

Apart budget voor beheer en onderhoud

Net als het wijkforum Zijlweg-West houden we per wijk 30.000 euro apart uit het budget voor beheer en onderhoud zodat wijkbewoners zelf kunnen kiezen waarin zij willen investeren (zoals groen, speelplekken of verkeersveiligheid).

Laagdrempelige digitale participatie

We zorgen voor laagdrempelige digitale participatie. De coronapandemie toonde aan dat we door digitale participatie ook andere groepen Haarlemmers kunnen bereiken om plannen te verbeteren.

Hulppunt voor bewonersinitiatieven

We openen bij elk sociaal wijkteam een hulppunt voor bewonersinitiatieven en verbinden het met de initiatievencafés. De gemeente helpt om goede initiatieven tot een succes te maken.

Deel dit