Kandidaatstellingsprocedure

Wil jij je kandidaat stellen als raadslid, lijsttrekker of wethouder? Op deze pagina lees je wat daarbij komt kijken, wat de belangrijkste documenten zijn en hoe het proces verloopt. Als je vragen hebt over deze informatie dan kun je contact opnemen met Remy Wilshaus, afdelingsvoorzitter en secretaris van de adviescommissie kandidaatstelling, door een e-mail te sturen aan remy@pvdahaarlem.nl.

 

ADVIESCOMMISSIE KANDIDAATSTELLING
De leden van de PvdA Haarlem hebben, op voorstel van het afdelingsbestuur, een adviescommissie kandidaatstelling ingesteld. De commissie bestaat uit zes leden: Stan Kaatee (voorzitter), Remy Wilshaus (secretaris), Marjan Adema, Erica Bastiaans, Attiya Gamri en Rimmert Riedstra. De leden van deze commissie voeren gesprekken met de kandidaten. Zij doen een voorstel voor de lijst met kandidaat-raadsleden en de lijst met kandidaat-wethouders. Tijdens de ledenvergadering van 9 december worden deze lijsten uiteindelijk door de leden vastgesteld. Ook beoordeelt de commissie of de leden die zich kandidaat hebben gesteld als lijsttrekker voldoen aan het profiel en kunnen worden toegelaten tot de procedure. Als er vervolgens meerdere kandidaat-lijsttrekkers zijn wordt de lijsttrekker gekozen door middel van een ledenraadpleging. De lijsttrekker wordt op 22 november bekend gemaakt. Als je meer wilt weten over de adviescommissie kandidaatstelling, lees dan de opdracht aan de adviescommissie zoals vastgesteld door de ledenvergadering.

 

KANDIDAATSTELLING ALS RAADSLID
Als je je wilt kandideren als raadslid dan is het volgende van belang:

 • Een toelichting op het profiel en de vereisten die gelden voor kandidaat-raadsleden lees je in de profielschets.
 • De kandidaatstelling verloopt per e-mail. Je stuurt jouw motivatie en beknopt cv aan kandidaatstelling@pvdahaarlem.nl.
 • De deadline voor kandidaatstelling is zondag 17 september, bij voorkeur ontvangt de adviescommissie jouw kandidaatstelling uiterlijk op 1 september.
 • Kandidaten onderschrijven en ondertekenen de erecode van de PvdA en de interne bereidverklaring.
 • De ondertekende interne bereidverklaring en erecode dienen uiterlijk 24 september 2017 in het bezit te zijn van de secretaris van de adviescommissie kandidaatstelling, Remy Wilshaus. Per e-mail: kandidaatstelling@pvdahaarlem.nl. Per post: p/a Prins Bernhardlaan 146H, 2032 ZE Haarlem.
 • Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan een voorbereidende leergang, de Jan Schaper-leergang. Deze leergang bestaat uit twee delen. Heb je al ervaring in de lokale politiek? Dan kun je bij het afdelingsbestuur om een ontheffing vragen voor deel 1 van de leergang (stuur een e-mail aan Remy Wilshaus, remy@pvdahaarlem.nl). Deelname aan deel 2 is voor alle kandidaten verplicht. Op dinsdag 29 en donderdag 31 augustus van 19.30 tot 22.00 uur organiseert het afdelingsbestuur twee bijeenkomsten voor kandidaten die deel 1 van de leergang nog dienen te volgen. Deel 2 staat gepland voor zaterdag 30 september, zaterdag 7 oktober en zaterdag 25 november, telkens van 09.30 tot 17.00 uur. Let op: deze data zijn gewijzigd!
 • Om je kandidaat te kunnen stellen heb je ledenrechten nodig. Een lid heeft ledenrechten vanaf het moment dat hij door het partijbestuur is toegelaten en zijn eerste contributiebetaling in het bezit is van het partijbestuur. Dit is in de regel 30 dagen na ontvangst van de eerste contributie. Het moment waarop in een kandidaatstellingsprocedure de ledenrechten verkregen moeten zijn, is tijdens de vaststelling van de ontwerpkandidatenlijst. Dat betekent voor de kandidaatstelling bij de PvdA Haarlem dat de ledenrechten uiterlijk op 22 november 2017 moeten zijn verkregen. De eerste contributie als lid moet dus in ieder geval vóór 22 oktober zijn ontvangen.

 

Belangrijke data:

 • Vrijdag 1 september 2017: bij voorkeur ontvangen we jouw kandidaatstelling uiterlijk op deze dag.
 • Zondag 17 september 2017: laatste dag van kandidaatstelling (formele deadline).
 • Zondag 24 september 2017: uiterste dag waarop interne bereidverklaring en erecode van kandidaten zijn ontvangen.
 • Woensdag 27 september 2017: uiterste dag waarop aan kandidaten kenbaar wordt gemaakt of zij worden toegelaten tot de procedure.
 • Dinsdag 31 oktober 2017: kandidaat-raadsleden presenteren zichzelf aan de leden. De leden maken hun waardering kenbaar aan de adviescommissie kandidaatstelling.
 • Vrijdag 24 november 2017: kandidaten krijgen te horen voor welke plaats op de kandidatenlijst zij worden voorgedragen, zij krijgen 24 uur bedenktijd. Als zij een voorbehoud willen maken ten aanzien van onderdelen van het verkiezingsprogramma dan dienen zij dat ook kenbaar te maken.
 • Zaterdag 25 november 2017: ontwerp-kandidatenlijst wordt aan de leden verzonden.
 • Zaterdag 9 december 2017: ledenvergadering waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld.

 

KANDIDAATSTELLING ALS LIJSTTREKKER
Als je je wilt kandideren als lijsttrekker dan is het volgende van belang:

 • Een toelichting op het profiel en de vereisten die gelden voor kandidaat-lijsttrekkers lees je in de profielschets.
 • De kandidaatstelling verloopt per e-mail. Je stuurt jouw motivatie en beknopt cv aan kandidaatstelling@pvdahaarlem.nl.
 • De deadline voor kandidaatstelling als lijsttrekker is maandag 16 oktober 2017. Als je je tevens als raadslid wilt kandideren, doe dat dan uiterlijk op 17 september (zie hierboven).
 • Kandidaten onderschrijven en ondertekenen de erecode van de PvdA en de interne bereidverklaring.
 • De ondertekende interne bereidverklaring en erecode dienen uiterlijk 16 oktober 2017 in het bezit te zijn van de secretaris van de adviescommissie kandidaatstelling, Remy Wilshaus. Per e-mail: kandidaatstelling@pvdahaarlem.nl. Per post: p/a Prins Bernhardlaan 146H, 2032 ZE Haarlem.
 • Kandidaat-lijsttrekkers dienen hun kandidatuur te ondersteunen met handtekeningen van 10% van de leden van de afdeling met ledenrechten (10% van de leden is 64 leden, dd juli 2017). Digitale handtekening zijn niet toegestaan. Voor het verzamelen van de handtekening dient dit formulier worden gebruikt. De ingeleverde handtekeningen worden gecontroleerd.
 • De adviescommissie kandidaatstelling beoordeelt of je voldoet aan het profiel en geschikt wordt geacht voor het lijsttrekkerschap. Hierover brengt de commissie advies uit aan het afdelingsbestuur. Het bestuur neemt hierover een besluit. Pas na een positief besluit van het afdelingsbestuur ben je kandidaat-lijsttrekker.
 • Bij twee of meer kandidaat-lijsttrekkers wordt er een ledenraadpleging georganiseerd.
 • Het afdelingsbestuur organiseert in het geval van een ledenraadpleging tenminste twee lijsttrekkersdebatten waaraan alle kandidaat-lijsttrekkers deelnemen. Deze debatten zijn openbaar toegankelijk.
 • Om te zorgen voor een gelijk speelveld tijdens de campagne voor het lijsttrekkerschap gelden de volgende nadere afspraken: kandidaten krijgen elk de gelegenheid de leden over hun kandidaatstelling te informeren (eenmaal per e-mail, eenmaal op de website inclusief een verwijzing op Facebook en Twitter); betaalde (en al dan niet tegen betaling geproduceerde) campagne-uitingen (bijvoorbeeld in de vorm van advertenties) zijn niet toegestaan. Wanneer nodig worden nadere afspraken hierover door het bestuur vastgelegd en aan de kandidaat-lijsttrekkers kenbaar gemaakt.
 • Om je kandidaat te kunnen stellen heb je ledenrechten nodig. Een lid heeft ledenrechten vanaf het moment dat hij door het partijbestuur is toegelaten en zijn eerste contributiebetaling in het bezit is van het partijbestuur. Dit is in de regel 30 dagen na ontvangst van de eerste contributie. Voor de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap van de PvdA Haarlem geldt dat de ledenrechten uiterlijk op 16 oktober 2017 moeten zijn verkregen. Dat is de dag waarop de kandidaatstelling voor kandidaat-lijsttrekkers sluit. De eerste contributie als lid moet dus in ieder geval vóór 16 september 2017 zijn ontvangen.

 

Belangrijke data:

 • Maandag 16 oktober 2017: sluitingsdag voor het melden van kandidaat-lijsttrekkers, uiterste dag waarop interne bereidverklaring en erecode van kandidaten zijn ontvangen.
 • Zondag 22 oktober 2017: uiterste dag waarop aan kandidaat-lijsttrekkers kenbaar wordt gemaakt of zij worden toegelaten tot de procedure.
 • Woensdag 1 t/m zondag 19 november 2017: diverse debatten tussen kandidaat-lijsttrekkers.
 • Dinsdag 14 tot en met dinsdag 21 november 2017: ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap.
 • Woensdag 22 november 2017: bekendmaking uitslag ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap tijdens ledenvergadering.
 • Donderdag 23 november 2017: de lijsttrekker wordt geconsulteerd over het ontwerpverkiezingsprogramma, de ontwerp-kandidatenlijst en ontwerplijst kandidaat-wethouders.
 • Zaterdag 9 december 2017: ledenvergadering waarin het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de lijst kandidaat-wethouders wordt vastgesteld.

 

KANDIDAATSTELLING ALS WETHOUDER
Als je je wilt kandideren als wethouder dan is het volgende van belang:

 • Een toelichting op het profiel en de vereisten die gelden voor kandidaat-wethouders lees je in de profielschets.
 • De kandidaatstelling verloopt per e-mail. Je stuurt jouw motivatie en beknopt cv aan kandidaatstelling@pvdahaarlem.nl.
 • De deadline voor kandidaatstelling is zondag 17 september, bij voorkeur ontvangt de adviescommissie jouw kandidaatstelling uiterlijk op 1 september.
 • Kandidaten onderschrijven en ondertekenen de erecode van de PvdA en de interne bereidverklaring.
 • De ondertekende interne bereidverklaring en erecode dienen uiterlijk 24 september 2017 in het bezit te zijn van de secretaris van de adviescommissie kandidaatstelling, Remy Wilshaus. Per e-mail: kandidaatstelling@pvdahaarlem.nl. Per post: p/a Prins Bernhardlaan 146H, 2032 ZE Haarlem.
 • De adviescommissie kandidaatstelling voert gesprekken met de leden die zich hebben gekandideerd als wethouder. De adviescommissie brengt vervolgens een gemotiveerd advies uit aan het afdelingsbestuur over een gerangschikte lijst van kandidaat-wethouders waarmee duidelijk wordt welke kandidaat als eerste voor het wethouderschap in aanmerking komt en welke kandidaat of kandidaten daarna. Het afdelingsbestuur neemt hierover een besluit en legt dit voor aan de algemene ledenvergadering.
 • Om je kandidaat te kunnen stellen heb je ledenrechten nodig. Een lid heeft ledenrechten vanaf het moment dat hij door het partijbestuur is toegelaten en zijn eerste contributiebetaling in het bezit is van het partijbestuur. Dit is in de regel 30 dagen na ontvangst van de eerste contributie. Het moment waarop in een kandidaatstellingsprocedure de ledenrechten verkregen moeten zijn, is tijdens de vaststelling van de ontwerplijst kandidaat-wethouders. Dat betekent voor de kandidaatstelling bij de PvdA Haarlem dat de ledenrechten uiterlijk op 22 november 2017 moeten zijn verkregen. De eerste contributie als lid moet dus in ieder geval vóór 22 oktober zijn ontvangen.

 

Belangrijke data:

 • Vrijdag 1 september 2017: bij voorkeur ontvangen we jouw kandidaatstelling uiterlijk op deze dag.
 • Zondag 17 september 2017: laatste dag van kandidaatstelling (formele deadline).
 • Zondag 24 september 2017: uiterste dag waarop interne bereidverklaring en gedragscode van kandidaten zijn ontvangen.
 • Woensdag 27 september 2017: uiterste dag waarop aan kandidaten kenbaar wordt gemaakt of zij worden toegelaten tot de procedure.
 • Vrijdag 24 november 2017: kandidaten krijgen te horen voor welke plaats op de ontwerplijst kandidaat-wethouders zij worden voorgedragen, zij krijgen 24 uur bedenktijd. Als zij een voorbehoud willen maken ten aanzien van onderdelen van het verkiezingsprogramma dan dienen zij dat ook kenbaar te maken.
 • Zaterdag 25 november 2017: ontwerplijst kandidaat-wethouders wordt aan de leden verzonden.
 • Zaterdag 9 december 2017: ledenvergadering waarin de lijst kandidaat-wethouders wordt vastgesteld.

 

VERTROUWENSPERSOON RONDOM KANDIDAATSTELLINGSPROCEDURE
Het afdelingsbestuur heeft de adviescommissie kandidaatstelling samengesteld vanuit de overtuiging dat deze commissie in staat is om een goed proces in te richten, een zorgvuldige procedure te doorlopen en een gedegen advies te geven over de kandidaten. Er moet echter ook ruimte bestaan voor klachten of het delen van ervaringen die op de kandidaat zelf van toepassing zijn of onder een grotere groep leven. Dit kan direct gemeld worden aan de adviescommissie. Het afdelingsbestuur biedt ook een alternatief via de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de commissie. De vertrouwenspersoon kan als luisterend oor fungeren en desgewenst advies geven aan kandidaten. Het afdelingsbestuur heeft Heleen de Jong bereid gevonden om deze rol op zich te nemen rondom de kandidaatstellingsprocedure. Heleen is bereikbaar per e-mail (info@heleendejongadvies.nl) en telefoon (06-25024555 of 023-5271946).