Zeker zijn van een helpende hand

Iedereen heeft weleens zorg nodig, of hulp bij iets wat zelfstandig niet (meer) lukt. Dan mag je er niet alleen voor staan. Daarom wil de PvdA goede hulp en zorg op maat voor wie dat nodig heeft zodat je zeker kunt zijn van een helpende hand.

Onze maatregelen

Welzijn en zorg voor jong en oud in gemengde wijken

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Niet alles is een verbetering. Maar meer aandacht voor zorg op maat is dat wel. De meeste mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze hun baan kwijt zijn, schulden hebben, ouder worden of ziek zijn, willen graag passende zorg en ondersteuning in de buurt. Familie en buren willen vaak helpen, maar als er professionele hulp nodig is, moet die er zijn. Op maat. Het wijkteam en het centrum voor jeugd en gezin (CJG) spelen daarbij een belangrijke rol. De PvdA wil dat de basisvoorzieningen goed zijn geregeld. Er mogen geen wachtlijsten zijn. Voor Haarlemmers moet duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen met hun probleem of zorgvraag. Niemand mag van het kastje naar de muur worden gestuurd. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Goed welzijnswerk

Steeds meer ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking blijven langer zelfstandig wonen. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die helpen om problemen te voorkomen en die zorgen voor goede contacten in de buurt. Het welzijnswerk kan zo voorkomen dat mensen zware professionele zorg nodig hebben. De PvdA wil dat bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de buurt samen op zoek gaan naar oplossingen voor zorgproblemen. Om dat voor álle Haarlemmers goed te kunnen doen moet de samenstelling van wijkteams beter worden afgestemd op de buurt. En in buurten waar veel Haarlemmers wonen die bijzondere aandacht nodig hebben komen grotere sociale wijkteams. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Zorg en hulp voor kinderen en jongeren

Voor jongeren waarbij er zaken misgaan, al dan niet door hun thuissituatie, is er snel goede hulp nodig. De gemeente heeft daarin nu een belangrijke verantwoordelijkheid. Haarlem heeft veel goede stappen gezet, maar het kan nog beter. Beperkte hulp moet snel en dichtbij huis worden georganiseerd, met specialistische hulp als dat nodig is. Het kind dat hulp krijgt staat daarbij centraal. Daarom is het belangrijk dat alle professionals van jeugd- en pleegzorg goed samenwerken. Het beschikbare geld moet zo goed mogelijk worden besteed. De PvdA wil dat het centrum voor jeugd en gezin (CJG) beschikt over meer specialistische kennis. Zo wordt ervoor gezorgd dat voor problemen die niet de team kunnen worden opgelost snel andere hulp wordt ingeschakeld. Wij willen meer aandacht voor het voorkomen van problemen. Bijvoorbeeld door in te grijpen als kinderen spijbelen en door extra aandacht voor gezinnen waarin kinderen een grote kans hebben op achterstanden. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Oud worden in Haarlem

Ook voor oudere Haarlemmers is het prettig wonen in onze stad en dat moet zo blijven. Er zullen de komende jaren ook meer ouderen bijkomen. Veel ouderen willen langer thuis blijven wonen. Dat gaat vaak goed, maar er is soms wel ondersteuning nodig. De PvdA wil dat er voldoende persoonlijke thuishulp en zorg beschikbaar is zodat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij blijven ons ervoor inzetten dat ouderen in hun eigen buurt of daarbuiten gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. We zorgen voor passend vervoer om daarvoor te zorgen. Voor ouderen die in het ziekenhuis hebben gelegen, maar nog niet naar huis kunnen, willen we dat er een ouderenhotel wordt komt waar ouderen tijdelijk kunnen verblijven. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!

Armoedebestrijding

Niemand kiest voor armoede en toch kan het vrijwel iedereen overkomen. Voorkomen is natuurlijk belangrijk. Maar wanneer dat niet lukt moeten we deze Haarlemmers helpen. Zo zorgen we ervoor dat ook zij een menswaardig bestaan hebben. Voor kinderen die opgroeien in armoede wil de PvdA extra aandacht. Alle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht de dikte van de portemonnee van hun ouders. Wij willen dat de hulp aan minima blijft bestaan en dat er meer Haarlemmers gebruik van kunnen maken. De schuldhulpverlening moet verder worden verbeterd zodat mensen snel worden geholpen met een gerichte individuele aanpak. De PvdA wil dat de gemeente een collectieve zorgverzekering aanbiedt waarbij de gemeente het eigen risico voor haar rekening neemt. Wil je meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma!