Sport

Leuk en gezond

sport2Sport en bewegen is belangrijk. Bewegen is goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Daarbij kunnen sportverenigingen in veel wijken het sociale cement van de samenleving zijn. De PvdA wil meer Haarlemmers vaker en beter laten sporten en bewegen gedurende een lange periode in hun leven. Het motto is: Een leven lang sporten en bewegen. De behoefte van de inwoners staat daarbij centraal. Sportverenigingen en andere lokale sport- en beweegaanbieders bieden in elke wijk in Haarlem sportactiviteiten aan die aansluiten bij de behoefte van de inwoners van die wijk. Daarbij wordt waar nodig vanuit de sportwereld samengewerkt met onderwijs, (jeugd-)zorg, kinderopvang en re-integratie.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

Sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken

 • We zorgen ervoor dat specifieke doelgroepen kunnen sporten tegen een kleine vergoeding en dat de omgeving sportvriendelijk wordt ingericht;
 • We stimuleren grootschalige sportevenementen waar de bevolking aan mee kan doen;
 • We zorgen ervoor dat het werk van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen  structureel wordt ingebed in de wijken;
 • We willen dat de gemeente haar maximale medewerking blijft verlenen aan grote sportevenementen in de stad.

Sport en bewegen in de wijk

 • We willen organisaties verbinden om gezamenlijk de Sportimpuls aan te vragen (onder andere door sportverenigingen te laten samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en commerciële partijen);
 • We willen verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders stimuleren om zich te vestigen in wijken met een kleinere verenigingsdichtheid;
 • We houden rekening met de locatie van nieuwbouw/herinrichting ten behoeve een nieuwe sporthal;
 • We stimuleren die verenigingen die een afspiegeling zijn van de wijk, maar we hebben ook aandacht voor individuele sport- en beweegmogelijkheden.

Anders sporten en bewegen

 • We willen het multidisciplinair gebruik van accommodaties stimuleren. Zo kan investeringsruimte worden gecreëerd om te besteden aan nieuwe noodzakelijke en hoogwaardige accommodaties;
 • We vinden dat clubs meer zelf moeten betalen voor onderhoud of  vaker zelf kleine taken op zich nemen in het kader van zelfwerkzaamheid of bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers.

Topsport en talentensport

 • We willen het aantal kernsporten verkleinen (focus op sporten waarin reeds is geïnvesteerd qua hoogwaardige accommodaties) en starten met groeisporten en blijven investeren in toptalent;
 • We vinden dat alleen kernsport- en groeisportverenigingen die een maatschappelijke bijdrage (Social Return on Investment) leveren in aanmerking komen voor gemeentesteun.

Sport, bewegen en onderwijs

 • We willen 3 uur sport per week voor de jeugd mogelijk maken (in combinatie met naschoolse opvang en schoolzwemmen i.o.m. norm voor bewegen) en schoolzwemmen moet behouden blijven;
 • We willen dat gymleerkrachten meedoen aan talentsignalering (o.a. kern- en groeisporten) en toeleiding naar talentcentra.