Sport en spelen

Zeker zijn van bewegen en plezier.

Sport en cultuur spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van mensen en vraagt veelal ook samenwerking met anderen. Passieve sport- en cultuurbeleving geven ontspanning, plezier en ruimte voor reflectie. De PvdA vindt dat iedereen in de stad, ongeacht inkomen, afkomst of geslacht moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur.

Sport
“Een leven lang sporten en bewegen” vinden we een belangrijk motto. En dat moet zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen gebeuren. Onze plannen voor de komende periode zijn:

 • De gemeente stimuleert via voorlichting om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen.
 • We willen uitbreiding van het jeugdsportfonds, zodat meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen tegen een kleine vergoeding kunnen sporten.
 • Grootschalige sportevenementen, waar veel Haarlemmers aan mee kunnen doen, worden ondersteund.
 • Via onder andere buurtsportcoaches blijft sport een belangrijk aandachtspunt in wijken.
 • Schoolgaande jeugd moet in combinatie met schoolzwemmen en gymnastiek zeker drie uur per week kunnen sporten.
 • Statushouders kunnen de eerste drie jaar van hun verblijf in de stad gratis sporten om hun integratie te bevorderen. Vooral het leren zwemmen wordt gestimuleerd.
 • Multidisciplinair gebruik van accommodaties wordt gestimuleerd. Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe noodzakelijke en hoogwaardige accommodaties.
 • De sportvoorzieningen in het mbo worden op hetzelfde niveau gebracht als bij hbo-instellingen en universiteiten.
 • Sportclubs wordt meer mogelijkheden geboden om zelf te zorgen voor het onderhoud van hun sportvoorzieningen.
 • De kern- en groeisporten verdienen onze blijvende aandacht. Daarbij geldt dat kern- en groeisportverenigingen alleen voor gemeentesteun in aanmerking komen als zij tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage leveren (social return on investment).
 • Gymleerkrachten worden gestimuleerd mee te doen aan talentsignalering en toeleiding naar talentcentra.
 • Samen met de voetbalclubs in Haarlem en de KNVB wordt een integraal plan opgesteld om de sportiviteit te verbeteren en het geweld op en rond de velden te reduceren.

Speeltuinen en speelplekken
Spelen is leuk en kinderen leren ook heel veel spelenderwijs. Daarom is het belangrijk dat kinderen in Haarlem de ruimte hebben om te spelen. Onze plannen zijn:

 • We zullen blijven zorgen voor voldoende veilige speelplekken in alle wijken van de stad.
 • We reserveren voldoende budget voor goed onderhoud van speeltuinen en speelplekken.
 • Samen met bewoners worden plannen gemaakt om het roken op plaatsen waar veel kinderen komen, zoals sportvelden en speeltuinen, tegen te gaan.