Jeugdzorg

Eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders

jeugd2De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil deze kans benutten om de Jeugdzorg beter en efficiënter te organiseren. Hierbij willen we uitgaan van de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders. Samen zorgen we voor goede toegankelijkheid en samenhang. We zetten in op sociale steun en lichte hulp dichtbij huis. En we garanderen specialistische hulp waar dat echt nodig is. Er is extra aandacht nodig voor wijken waar de gezonde ontwikkeling van kinderen extra inzet vergt van het onderwijs en van professionals.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We zorgen in elke wijk voor een goed toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunnen Haarlemmers direct of via internet terecht voor opvoedingsvragen en ondersteuning en werken we aan preventie. In wijken met meer allochtone kinderen zorgen we ervoor goed aan te sluiten bij deze groep en hun specifieke vragen;
  • We zorgen voor goede gezinscoaches (CJG coaches). Deze coaches hebben voldoende kennis over psychische problemen en verstandelijke beperkingen en werken nauw samen met de partners in de wijk, de sociaal wijkteams en met het onderwijs en leerplichtambtenaren;
  • We zetten gezins- of jongerencoaches sneller in om spijbelaars en schoolverlaters bij te staan om problemen te voorkomen;
  • Voor specialistische vormen van hulp zorgen we voor genoeg kennis en zo min mogelijk bureaucreatie. Specialistische hulp is intensief waar nodig en zoveel mogelijk aan huis, gebruik makend van het eigen vertrouwde netwerk, in plaats van een verblijf in een instelling;
  • We willen een regionaal centrum voor de melding en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waar direct de juiste hulpverlening kan worden georganiseerd. We zorgen dat in alle organisaties waar gewerkt wordt met ouders en kinderen, professionals en vrijwilligers worden getraind in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. En als de veiligheid in het geding is zorgen we voor voldoende opvangvoorzieningen voor kinderen, bij voorkeur in pleeggezinnen;
  • De jeugdbescherming en –reclassering zet in op het hulpverlenen met drang in plaats van met dwang en streeft naar verlaging van het aantal onder toezichtstellingen;
  • Voor crisisinterventie is er een regionale crisisdienst jeugd met eigen opvangmogelijkheden.