Bestuur

Zeker zijn van goed bestuur.

Door de decentralisaties zijn de begrotingen van gemeenten met ongeveer een derde toegenomen. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het bestuur. Als PvdA staan we daarvoor. Goed bestuur van een stad betekent dat de financiën op orde zijn, bestuur en ambtelijk apparaat op hun taak zijn berekend en dat er goede communicatiekanalen zijn met de inwoners van de stad.

Goed bestuur en een goed ambtelijke apparaat
De PvdA zet zich altijd in om een bijdrage te leveren aan een goed bestuur. Voor de komende periode stellen wij verder voor:

 • Haarlem stelt zich open op en gaat actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden en vormen om de lokale democratie te bestendigen en te versterken.
 • Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het bestuur van de stad door meer aandacht voor transparantie, de kwaliteit van het debat en het besluitvormingsproces.
 • We investeren in optimale bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke samenwerking met de gemeenten in de regio om de vele gemeente overstijgende problemen goed aan te kunnen pakken;
 • Er wordt niet verder bezuinigd op het ambtelijk apparaat, maar geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering, vooral op het punt “Denken en handelen vanuit de burger”.
 • De gemeente gaat genderneutraal communiceren met de inwoners van de stad.
 • Alle publieke voorzieningen in de gemeente Haarlem moeten voor 2022 toegankelijk zijn voor alle mensen met en zonder beperking.

Democratie en burgerbetrokkenheid
Er is in het land veel debat over democratie en de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur. Ook in Haarlem dienen er in dat opzicht verbeteringen plaats te vinden. Wij willen in de komende periode het volgende in gang zetten:

 • De gemeente gaat ervoor zorgen dat er meer tussen en met inwoners in wijken gesproken wordt over de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in de wijk.
 • Inwoners beslissen zoveel mogelijk zelf over de inrichting van hun buurt.
 • De gemeente moedigt initiatieven van bewoners aan en faciliteert deze, waar nodig.
 • In samenwerking met de wijkraden wordt gezocht naar mogelijkheden om meer inwoners te betrekken bij het wijkraadswerk.
 • Het loket Bewonersinitiatieven wordt versterkt. Er komt in ieder geval een platform waarmee bewonersinitiatieven met elkaar verbonden worden ter uitwisseling van ideeën en ervaringen.
 • De gemeente gaat experimenteren met een door loting samengesteld panel van honderd Haarlemmers dat gaat beslissen over de besteding van 100.000 euro op het terrein van duurzaamheid op basis van door bewoners en organisaties ingediende initiatieven. Bij gebleken succes wordt dit jaarlijks herhaald.
 • De gemeente zal lokale media ondersteunen, eventueel ook financieel, omdat ze belangrijk zijn voor het goed functioneren van de lokale democratie.