Programma

Verkiezingsprogramma 2014-2018 ‘Voor een Haarlem dat werkt’
Het  verkiezingsprogramma is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2013.
Hier vindt u de complete tekst van ons programma voor de periode 2014-2018.

Totstandkoming
Het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 wordt voorbereid door de programmacommissie bestaand  uit een groot aantal leden, die zich (in subgroepen) bezighouden met verschillende thema’s.

Het programma is opgedeeld in een zestal thema’s. Elke subgroep neemt een bepaald thema voor zijn rekening. De trekkers van de subgroepen vormen te samen de Regiegroep. Deze trekkers worden met naam en toenaam genoemd en functioneren derhalve als contactpersoon voor een subgroep.

De regiegroep bewaakt het programma in zijn totaliteit, met name daar waar de thema’s elkaar raken en/of waar bepaalde onderwerpen niet zo direct aan een thema te koppelen zijn. De regiegroep staat onder leiding van twee co-voorzitters en een secretaris, die tevens contactpersoon voor de programmacommissie als geheel is.

De programmacommissie bestaat uit zes subgroepen:

1. Gemeenteparticipatie in burgerinitiatieven
Hierin staat de veranderende rol van de gemeente centraal bij het toenemende aantal burgerinitiatieven in de wijk. De tijd van de maakbare samenleving door de overheid is voorbij. Burgers gaan weer meer zelf doen, én, met elkaar.
Trekker is Bart-Bram Spruit. Bart-Bram is tevens co-voorzitter van de regiegroep.

2. Zorg en Welzijn
Hoe zorgen we ervoor dat de decentralisatie van zorg en welzijn (WMO, AWBZ, Jeugdzorg) goed en zorgvuldig plaatsvindt en dat de Haarlemmers die het meeste ondersteuning en zorg nodig hebben, deze ook blijven ontvangen?
Trekker is Frank van de Peppel.

 3. Veilige wijken
Hoe houden we wonen betaalbaar? Hoe kunnen we ondanks de crisis op de woningmarkt proberen het woningaanbod op peil te houden? Hoe blijven de buurten en wijken in Haarlem veilig en leefbaar? Hoe houden we onze wijken veilig en leefbaar?
Trekker is Bas Vereecken. Bas is tevens co-voorzitter van de regiegroep.

4. Infrastructuur, Openbaar Vervoer en Milieu
Haarlem is een mooie stad! Dat willen we graag zo houden. De beschikbare ruimte is schaars, en allerlei plannen vechten om aandacht. Hoe maken zorgvuldige afwegingen tussen milieu en mobiliteit, economische vitaliteit en een prettig leefklimaat?
Trekker is Sywert Schadenberg.

5. Kansen voor de jeugd
Hoe creëren we aantrekkelijke basisscholen in een zwakkere wijk, wat zijn goede voorbeelden en wensen? Jongeren die overlast geven in een wijk; hoe pakken we dat zo goed mogelijk aan, wat zijn de ervaringen nu, en hoe creëren we meer kansen voor deze jongeren en zorgen we gelijk voor meer veiligheid in de wijk?
Trekker is Hella van de Beek. Hella is tevens secretaris van de regiegroep.

6. Werk en Inkomen
Steeds meer mensen zijn op zoek naar werk. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Wat kunnen we als gemeente doen om mensen met een uitkering te ondersteunen en weer perspectief te bieden?
Trekker is Jeroen Blokker.

Verkiezingsprogramma PvdA Haarlem 2014