Door Redactie op 25 maart 2016

Verslag buurtgesprek Indische buurt

Op zaterdag 19 maart waren vrijwilligers van de PvdA in de Indische buurt om met bewoners te praten over hun buurt. Eerst gingen we in tweetallen langs de deuren, daarna was er een buurtgesprek in wijkcentrum De Horizon. Hier lees je het verslag van het buurtgesprek.

Het buurtgesprek in de Indische buurt was de derde in een reeks van open gesprekken met buurtbewoners en medewerkers van organisaties die in de buurt actief zijn over zaken die in de buurt spelen. Het rondetafelgesprek vond plaats in wijkcentrum de Horizon. Er waren ruim 20 mensen aanwezig:  buurtbewoners, leden van de wijkraad en medewerkers van het sociaal wijkteam, de  welzijnsorganisatie Dock en vrijwilligers van de PvdA.

Voorafgaand zijn vrijwilligers van de PvdA zoals gebruikelijk de buurt ingegaan. Buurtbewoners is gevraagd hoe ze hun buurt waarderen: wat gaat er goed en welke zaken behoeven verbetering. Er zijn ruim 70 mensen gesproken. Gespreksleider Arjen Overbeek clusterde aan het begin van de bijeenkomst de uitkomsten van de buurtgesprekken en de punten van de aanwezigen tot vijf gespreksthema’s: beheer, contacten met de politiek, veiligheid, parkeren en onderhoud sociale woningbouw. In een levendig gesprek werden knelpunten en oplossingen uitgewisseld.

Er werden zorgen uitgesproken over de bestrating in de buurt. Er is wel aandacht voor vanuit de gemeente, maar er is sprake van structureel achterstallig onderhoud. Vooral voor oudere buurtbewoners is dit een probleem. Zeker als ze gebruik moeten maken van een rollator. Fractievoorzitter Jeroen Fritz erkent dat als gevolg van de bezuinigingen er minder financiële middelen zijn voor onderhoud. Wel vindt hij dat acute problemen direct moeten worden opgepakt. Dick Jansen, directeur van Dock, meldt dat het wijkcentrum niet goed bereikbaar is door de slechte bestrating. Daarnaast signaleert hij dat bewegwijzering naar het centrum ontoereikend is. Fractielid Martien Brander suggereert om beide kwesties te combineren. Concreet wordt voorgesteld om binnen het beschikbare budget prioriteit te geven aan verbetering van de bestrating en betere bewegwijzering op de looproutes naar het wijkcentrum. Jeroen Fritz zegt toe dat de factie dit oppakt.

12513764_1015169338554303_7400645361461217728_o

Vanuit de wijkraad werd de wens tot betere contacten met de politiek uitgesproken. Politieke partijen laten zich zelden zien op een wijkraadsvergadering. De vertegenwoordigers van PvdA zijn wel geregeld aanwezig op het gezamenlijke wijkradenoverleg. Dit wordt gewaardeerd. Maar ook de wijkraadsvergaderingen zelf zouden bezocht kunnen worden. Toegezegd wordt dat de fractie hier meer werk van zal maken. De fractie komt naar wijkraadsvergaderingen als er zaken op de agenda staan waarbij de aanwezigheid zinvol is. De wijkraad geeft dit tijdig aan. Ter plekke wordt de fractie uitgenodigd voor de informatie van de wijkraad op 25 april. Martien Brander zegt toe erbij aanwezig te zijn.

Het thema veiligheid leidt vervolgens tot de nodige discussie. Zo zijn er signalen over inbraak, autodiefstal en rondzwervende daklozen. De wijkraad herkent dit probleem niet helemaal. Wel wordt gesignaleerd dat het meldsysteem niet goed werkt en dat er ook niet veel gebruik van wordt gemaakt. Daardoor ontbreekt een goed overzicht van klachten over onveiligheid. Verder wordt gesproken over overlast van hangjongeren op het plein naast het wijkcentrum. Kleine kinderen worden weggepest. Ook is er sprake van  geluidsoverlast van brommers en drugshandel. Geconstateerd wordt dat het instellen van toezicht heeft geholpen. Maar na 22.00 uur is dat er niet meer. Martien Brander werpt de vraag op of het instellen van buurtvaders zinvol is. Dit blijkt in het ‘buurtcontract’ opgenomen. Onderzocht wordt of het initiatief haalbaar is. Jeroen Fritz geeft te kennen dat de wijkraad langs kan komen bij de gemeenteraad indien de financiering ervan tot problemen leidt.

12513719_1015168801887690_6111038533542908796_o

Bij de gesprekken in de buurt werd veelvuldig geklaagd over het parkeerbeleid. Sommige buurtbewoners vinden dat er te streng gehandhaafd wordt als auto’s te dicht op de hoek van een straat staan. Andere vinden juist dat er strenger moet worden gehandhaafd. De wijkraad bevestigt dat er op dit moment strenger toezicht is op foutparkeerders. Dit vloeit voort uit de buurtenquête waarin dit als grootste ergernis naar voren kwam. Kern van het probleem is dat de buurt de krap gebouwd is voor de grote hoeveelheid auto’s waarvoor een parkeerplaats nodig is. Een vergunningstelsel zou een uitkomst kunnen zijn. Dat heeft voors en tegens. De buurt moet zich daar zelf over uitspreken.

Tot slot wordt nog kort gesproken over achterstallig onderhoud van sociale woningen. Hierbij wordt met name gewezen op de oostkant van de Indische straat. Vooral Pré Wonen zou niets doen. Aanwezig PvdA wethouder Joyce Langenacker die ‘wonen’ in haar portefeuille heeft, zegt toe hierover in overleg te treden met de woningbouwcorporaties.

De tijd voor het bespreken van alle zaken die in de buurt leven bleek tekort. Gelukkig kon na afloop onder het genot van een drankje veel zaken alsnog worden besproken.

Redactie

Redactie

De redacteuren vindt u bij wie is wie.

Meer over Redactie