Door Redactie op 1 juni 2016

Verslag buurtgesprek Europawijk

Zaterdag 21 mei heeft de PvdA voor de vierde keer een buurtgesprek georganiseerd, nu in wijkcentrum Europawijk. Voorafgaand waren vrijwilligers van de PvdA in Europawijk om met bewoners te praten over hun buurt. Hier lees je het verslag van het buurtgesprek.

Eerst gingen onze vrijwilligers in zes tweetallen langs de deuren. In totaal zijn er zo’n 30 bewoners gesproken. De belangrijkste gespreksonderwerpen werden vervolgens besproken tijdens het buurtgesprek. Het buurtgesprek in Europawijk is inmiddels het vierde in een reeks van open gesprekken met buurtbewoners en medewerkers van organisaties die in de buurt actief zijn over zaken die in de buurt spelen. Er waren een kleine 20 mensen aanwezig: buurtbewoners, leden van de wijkraad en Sport Support en enkele buurtorganisaties en leden van de PvdA waaronder wethouder Joyce Langenacker, Tweede Kamerlid Lutz Jacobi en een aantal raadsleden en bestuursleden.

Vaste gespreksleider Arjen Overbeek constateerde dat de bewoners over het algemeen prettig wonen en de rust en groen in hun buurt zeer waarderen. In de gesprekken zijn ook zorgpunten aan de orde gekomen. De belangrijkste zijn zorgen over de sociale cohesie, de opvang van vluchtelingen, zwerfvuil, hangjongeren en veiligheid.

In eerste algemeen rondje bevestigt buurtbewoner en oud- PvdA raadslid Roel Schaart dat het prettig wonen is in de buurt. Wel signaleert hij dat de buurt inbraakgevoelig is. Tegenwoordig moeten de deuren op slot en zijn extra sloten noodzakelijk om pogingen tot inbraak tegen te gaan. Parkeerproblemen zijn er niet zoals elders in de stad. Ook zijn er geen plannen voor betaald parkeren in de buurt zoals een aanwezige buurtbewoner gehoord meende te hebben. Wethouder Joyce Langenacker bevestigde desgevraagd dat daar geen plannen voor zijn. De sociale samenhang in de buurt is prima. De relatie tussen de (hoogopgeleide) autochtone en allochtone buurtbewoners is prima volgens één van de aanwezigen. Het gaat om het deel waar vooral koopwoningen zijn gesitueerd. De contacten met bewoners uit de tegenover gelegen flats zijn minder goed ontwikkeld. In deze flats wonen beduidend meer allochtone gezinnen die zich meer in eigen kring terug trekken, aldus de bewoner.

Wijkraadvoorzitter Hugo Visscher vindt ook dat het goed wonen is in de buurt. De sociale samenhang is volgens hem oké. Hij maakt daarbij de nuancering dat niet iedereen behoefte heeft aan onderling contact. Hij noemt als voorbeeld werkende ouders. Hij ziet geen probleem in het verkeren in eigen kring door bewoners met een Turkse, Marokkaanse of autochtone achtergrond. “Wat is daar op tegen”, zo stelt hij retorisch de tegenvraag. Wel signaleert de wijkraadsvoorzitter problemen met hangjongeren in de Finlandstraat. Dat zou aangepakt moeten worden. Verder is er veel doorstroom in de sociale huurwoningen en is er sprake van instroom van allochtonen, aldus een van de aanwezigen.

13241413_1061610970576806_1672938170341468439_n

Wat betreft de sociale samenhang wordt door diverse aanwezigen gewezen op het belang van het goed begeleiden van de instroom van allochtonen en nu vooral asielzoekers en vluchtelingen. Er is weinig contact en kennismaking blijft achterwege. Daarbij diende zich wel de vraag aan wat dit nu echt oplevert en in hoeverre het kan worden verplicht. Uit de discussie kwam naar voren dat onderlinge contacten bij kunnen dragen aan betere controle op overlast, veiligheid en zwerfafval. Tegelijkertijd heeft iemand keuzevrijheid om hier niet aan mee te willen doen.

De opvang van asielzoekers in de Boerhaavekliniek speelt niet of nauwelijks een rol in de buurt. Bij de huis-aan-huis gesprekken werd het nauwelijks genoemd als gesprekspunt. Ook tijdens het buurtgesprek bleek het geen thema te zijn. Wel wordt opnieuw het belang van goede begeleiding van vluchtelingen benadrukt. Ook zijn er zorgen over de grootschalige opvang.
PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi vindt dat er wat moeten worden gedaan aan de beeldvorming dat dit niet goed is geregeld. Het valt haar op dat er aan de deuren over het algemeen heel positief wordt gereageerd op de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Verder meldt ze dat kleinschalige opvang hoog op de agenda van de Tweede Kamer staat.

Zwerfafval wordt door diverse aanwezigen als hinderlijk ervaren. Tijdens de deur-aan-deur gesprekken werd dit ook geregeld genoemd. Hoewel wordt erkend dat Spaarnelanden na melding er voor zorgt dat het snel is verwijderd, ligt er vaak de volgende dag weer nieuw zwerfafval. Het Ankaraplantsoen wordt genoemd als plaats waar ook mensen van buiten de buurt hun afval dumpen en dan boodschappen gaan doen. Ook hangjongeren laten de nodige rommel achter. De wijkraadvoorzitter meldt dat het opruimen van zwerfafval is opgenomen in het wijkcontract en benadrukt het belang van melden van zwerfafval. Sommigen aanwezigen geven te kennen dat buurtbewoners daar niet altijd vertrouwen in hebben en denken dat het toch niet helpt. Vanuit de PvdA fractie wordt bekeken of het melden van zwerfvuil goed verloopt en naar (extra) voorlichting over de meldmogelijkheden. Verder zijn er klachten over hondenpoep. Er zouden te weinig afvalbakken zijn. De fractie zegt toe dit uit te zoeken.

In de buurt wordt ook overlast van hangjongeren ervaren van met name Marokkaans-Nederlandse hangjongeren. Speeltoestellen worden vernield. Er wordt gevoetbald in de speeltuin terwijl er een trapveldje naast de moskee is en er wordt afval achtergelaten. Ook van andere bewoners komen signalen dat ze last hebben rondhangende jongeren. Door de wijkraad en Sport Support wordt geconstateerd dat er geen eigen plek voor deze jongeren is. Voorheen konden ze terecht bij jongerencentrum Future. Dit centrum is niet vervangen nadat het is afgebrand. Verder doen Streetcornerwork en Dock wat ze kunnen. Maar de capaciteit is beperkt en ze kunnen niet overal op reageren. Volgens Sport Support is er gebrek aan een fysieke ruimte voor de jongeren, ontbreekt het aan voldoende menskracht voor goede begeleiding en is het budget te beperkt. Lutz Jacobi onderkent het probleem. Zij maakt zich hard in de fractie en Tweede Kamer voor meer buurtopbouwwerk.

Opvallend is verder dat er verschillende signalen zijn over de beschikbaarheid van de wijkagent. Tijdens de buurtgesprekken werd door sommige bewoners de zichtbaarheid van de wijkagent geprezen, terwijl andere bewoners zich er juist over beklagen. Het lijkt vooral te gaan over beperkte beschikbaarheid in de avond. Juist dan doen zich de meeste problemen voor.

13237735_1061611037243466_6985962515454037615_n

Gedurende het buurtgesprek komen er nog wat losse onderwerpen ter sprake. Zo wordt door een buurtbewoonster gewezen op dalende pensioenen terwijl tegelijkertijd huren en andere lasten toenemen. Lutz Jacobi erkent dat dit een slechte ontwikkeling is. Het is het gevolg van de dekkingsgraad die is afgenomen. Wel wordt er gekeken naar mogelijkheden tot compensatie via de AOW. Joyce Langenacker meldt dat Haarlem zich meer gaat inzetten voor voldoende betaalbare woningen in de sociale sector.

Tot slot wordt door Sport Support nog gewezen op problemen rond overgewicht bij jongeren in de buurt. Het zou goed zijn als de gemeente dit zou oppakken bijvoorbeeld door mee te werken aan sportactiviteiten en het creëren van mogelijkheden om op straat te spelen. Kinderen die samen leren spelen is ook een goede investering voor later en kan bijdragen aan een betere sociale samenhang in de buurt.

Redactie

Redactie

De redacteuren vindt u bij wie is wie.

Meer over Redactie