Door Ienke Verhoeff op 29 november 2017

Strategisch vastgoed naar de markt?

De PvdA is bezorgd over het onderzoek dat het college van B&W laat doen naar verbeteringen in het beheer van gemeentelijk vastgoed. Uitgangspunt daarbij is dat ook het strategisch vastgoed kan worden uitbesteed. De PvdA is het hier niet mee eens.

Het college van B&W laat het bureau Twijnstra en Gudde onderzoek doen naar verbeteringen in het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Feitelijk gaat het om het uitwerken van de reorganisatie van de afdeling vastgoed. Werken aan efficiency bij de afdeling is een goede zaak. Het uitbesteden van werk kan een verstandige beslissing zijn, waarbij de efficiency stijgt en/of risico’s voor de gemeente worden ingeperkt.

Is het uitbesteden van taken een doel op zich? Wij vinden van niet? Werken in regie prima, maar dan wel met behoud van het eerder geformuleerde doel van de beoogde reorganisatie, namelijk dat de afdeling het bestuur adequaat moet kunnen faciliteren in de besluitvorming.

In de commissie ontwikkeling wordt donderdag 30 maart, het collegebesluit besproken voor het verder in regie uitwerken van de werkwijze van de afdeling vastgoed. Het bureau Twijnstra en Gudde krijgt ook deze vervolg opdracht, aansluitend op analyseopdracht eerder dit jaar. In dit vervolg onderzoek wordt volledig gefocust op de ambtelijke organisatie. Daar waar de afdeling vastgoed een raakvlak heeft met beleid, lijkt dit beperkt te zijn tot de beleidsafdelingen. Het faciliteren van de bestuurlijke besluitvorming staat niet meer op de voorgrond. Wel bijzonder, want het ambtelijk apparaat werkt toch in opdracht van het gemeentebestuur? Dat is de toch raad?

Wat ook mist in de onderzoeksdoelen is het voorkomen van ondermijning. Het vermengen van de boven en beneden wereld, in de vastgoedwereld een reëel risico. Wij vinden dat primair het apparaat efficiënt en transparant moet worden georganiseerd, zodat de besluitvorming op bestuurlijk niveau optimaal kan verlopen. Werken in regie kan diepgaand worden uitgewerkt, maar niet zo, dat de politieke besluitvorming op grote afstand wordt gezet.

In de voorstellen die nu worden uitgewerkt, wordt als uitgangspunt gekozen dat ook het strategisch vastgoed, kan worden uitbesteed. Is dat nodig? Is dat efficiënt? En wat is het effect op de besluitvorming. Heeft de raad nog wel zicht op wat er met ons strategisch vastgoed gebeurd? De raad heeft met redenen onderbouwd gekozen voor de labeling: strategisch vastgoed. Juist daar waar dit strategisch vastgoed moet bijdragen aan ontwikkelingen (denk b.v. aan het mogelijk maken van culturele functies of sociale huur in een gebiedsontwikkeling), wil de raad een vinger in de pap hebben. Ook als er wordt gesproken over de nadere uitwerking of een wijziging van verouderde uitgangspunten. Leg hier naast de voorstellen die worden gedaan om de besluitvorming t.a.v. verkopen van grond en panden steeds meer ambtelijk af te doen. De optelsom lijkt te leiden tot het steeds verder op afstand zetten van de raad. Zeer efficiënt, maar niet zo democratisch.

Wij gaan ervoor knokken dat ook in de toekomst de raad een stevige stem heeft bij het beheren en afstoten van vastgoed, zodat wij kunnen afwegen waar onze stad behoefte aan heeft.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff