Door Artie Ramsodit op 5 oktober 2015

Schuldhulp: hoge drempels en dichte deuren

Bestaanszekerheid is van wezenlijk belang voor iedere Haarlemmer. Wanneer je de eindjes niet aan elkaar kunt knopen en de schulden zich opstapelen, is van bestaanszekerheid geen sprake meer. De PvdA wil daarom bijdragen aan een effectievere en gerichtere aanpak van schuldhulp in Haarlem.

Daarom doen we 7 voorstellen die we op 15 oktober in de commissie samenleving bespreken. Een van deze voorstellen is het herzien van de gemeentelijke selectiecriteria bij de toegang tot schuldhulp. Meer Haarlemmers krijgen zo toegang tot schuldhulp.

Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar is door PvdA, SP, AP, D66, CU, CDA, OPH en Groen Links een motie ingediend t.b.v. een quick scan voor schuldhulp. Uit het RKC-rapport komt naar voren dat er nu voor 50% van de aanmelders bij schuldhulp geen hulp bestaat. Ze voldoen niet aan de selectiecriteria. Ook komen veel aanvragers niet door de digitale aanmelding. Voor deze Haarlemmers is er geen wachttijd omdat ze niet terecht komen in de wachtrij voor schuldhulp. De gemeente dient zorg te dragen voor een toegankelijke schuldhulpverlening voor iedere Haarlemmer.

Voor Haarlemmers die (nog) niet zelfredzaam zijn heeft de huidige aanpak bij schuldhulp hoge drempels en dichte deuren. De huidige selectiecriteria zorgen voor hoge drempels bij de toegang tot schuldhulpverlening. Je valt bijvoorbeeld buiten de boot wanneer je een eigen woning bezit. De verplichte aanmelding is uitsluitend digitaal. Als je nu niet door de digitale aanmelding komt, is de deur van schuldhulp gesloten. Tijdens de intake is het nu niet altijd duidelijk in hoeverre iemand met schulden zelfredzaam is.  De verdere aanpak veronderstelt dat wel. Dat zorgt voor uitval. Het is dus wenselijk om te komen tot een gerichtere en effectievere aanpak van schuldhulp. De PvdA dient daarvoor 7 voorstellen die op 12 oktober in de raadscommissie Samenleving worden besproken.

Een van de 7 voorstellen gaat over de brede toegankelijkheid tot de hulpverlening is wettelijk voorgeschreven. Naast de landelijke uitsluitingsgronden hanteert de gemeente nog aanvullende uitluitingscriteria. We willen dat de aanvullende uitsluitingsgronden bij de toelating tot schulp worden herzien zodat er geen doelgroepen worden uitgesloten. Nu hebben Haarlemmers geen toegang tot schuldhulp omdat er sprake is van woning bezit, betwiste schulden, of omdat ze niet beschikken over inkomen.

Ook volgens landelijk onderzoek worden veel mensen met financiële problemen worden niet afdoende geholpen door onder meer de selectiecriteria waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. Dat staat in een onderzoek ‘Onoplosbare Schuldsituaties’ (Jungmann, 2014) van de Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Zie http://schuldenenincasso.nl/nl-NL

U kunt de notitie met alle voorstellen hieronder downloaden:

Notitie schuldhulp (PDF)

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit