Door Jeroen Fritz op 18 april 2017

Referendum over parkeren op 19 juli

Er komt een referendum over het moderniseren van het parkeerbeleid in Haarlem. De gemeenteraad heeft daar dinsdag 18 april mee ingestemd, nadat Haarlemmers daar een formeel verzoek toe hadden ingediend. Het referendum zal worden gehouden op woensdag 19 juli 2017.

In 2009 stelde de gemeenteraad een referendumverordening vast. Ook de PvdA stemde toen in met deze verordening. Doel daarvan was om Haarlemmers de mogelijkheid te geven ook tussen de verkiezingen door hun mening te geven over grote onderwerpen via een raadgevend referendum. Een verzoek tot het houden van een referendum moet door tenminste 4000 Haarlemmers worden ondersteund. Van deze mogelijkheid wordt nu voor het eerst gebruik gemaakt. Omdat de aanvraag voldoet aan de eisen die we toen hebben gesteld, heeft de PvdA ingestemd met het referendumverzoek.

De vraag die centraal zal staan in het referendum is ‘Bent u voor of tegen uitvoering van het pakket van 19 maatregelen voor het moderniseren van parkeren uit het raadsbesluit van 15 december 2016?’. Het referendum is geldig als de opkomst hoger is dan 30%. Wanneer een meerderheid tegen stemt, zal de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen over het moderniseren van het parkeren. De uitslag van het referendum geldt dan als advies aan de raad.

De PvdA is voorstander van het moderniseren van het parkeerbeleid. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject in de stad. Veel ideeën van Haarlemmers zijn hierin meegenomen en de gemeenteraad heeft het beleid uiteindelijk op een aantal punten nog verder verbeterd. Zo wordt de parkeerduur in wijken waar bewoners een parkeervergunning hebben voor anderen dan bewoners en bezoekers beperkt tot één uur. Ook zal gereguleerd parkeren niet per straat, maar per cluster van straten worden ingevoerd, en blijft de bezoekersschijf behouden tot er een gebruiksvriendelijk alternatief is gevonden. Veel betrokken organisaties, zoals horecaondernemers en veel wijkraden die oorspronkelijk kritisch waren, zijn na deze wijzigingen nu positief over dit nieuwe parkeerbeleid.

Lees hier meer over de inbreng van de PvdA over de modernisering van het parkeerbeleid.