Door Ronald Schreuder op 21 februari 2014

Congres kiest voor versterking Europese samenwerking

Kort verslag van het PvdA congres op 15 en 16 februari 2014.

Europa moet zich meer richten op het creëren van werkgelegenheid en eerlijke concurrentie. Europa zal sterker en socialer uit de crisis moeten komen. Het thema duurzame groei moet centraal komen te staan. Op het terrein van defensie moet een vergaande samenwerking komen . Er wordt niet getornd aan de 3% norm voor het maximale begrotingstekort van de lidstaten De Europese commissie moet slagvaardiger en ten minste voor de helft kleiner worden. Het Europarlement krijgt een vaste vergaderplaats. Dat zijn enige kernpunten van het op dit congres vastgestelde verkiezingsprogramma van de PvdA.

Het door het partijbestuur opgestelde conceptprogramma werd in grote lijnen door het congres overgenomen. Dit was mede te danken aan de bereidheid van het partijbestuur om de meeste van de ingediende amendementen ongewijzigd over te nemen.

Veel discussie was er over de voorstellen om het belastinggebied van de Europese Unie te vergroten. De hiertoe strekkende voorstellen zijn uiteindelijk niet in het verkiezingsprogramma opgenomen. Het belangrijkste argument is dat eerst het democratisch gehalte van De Europese Unie moet worden vergroot.

De kandidatenlijst voor het Europees parlement werd ongewijzigd vastgesteld.

Tijdens dit congres is ook uitvoerig gesproken over de modernisering van de statuten en reglementen van de partij. Hoofddoel: het meer betrekken van leden bij de besluitvorming binnen de partij. Interessant was dat een door ons gesteund amendement om partijleden op afdelingsniveau meerdere kandidaat-lijsttrekkers te kunnen laten ondersteunen door het congres werd overgenomen.

Het hoofdthema van de tweede dag van het congres was het rapport van de Commissie Melkert “De bakens verzetten” over de diagnose van de economische crisis en de mogelijke richtingen om “linksom”uit deze crisis te komen. De essentie van dit rapport kan als volgt worden samengevat. De “financialisering” en het korte termijn denken zijn de belangrijkste aanleiding voor de crisis. Economische, sociale en ecologische vraagstukken vinden een gemeenschappelijke oorzaak in een overwegende fixatie op korte termijn financieel en economisch rendement. Groeiende ongelijkheid hebben velen gefrustreerd. Rijken zijn rijker geworden en het aantal armen is toegenomen. Het financiële kapitalisme is vooral zich zelf gaan bedienen. Het gemeenschappelijke belang is uit beeld geraakt.

Een oplossing ziet de Commissie in het streven naar een meer solidaire samenleving uit overtuiging en uit economische noodzaak Er moet een nieuwe balans gevonden worden tussen economie en aarde en individu en samenleving . De commissie schetst 5 bakens voor herstel : werk , duurzaamheid, innovatie, transparantie en evenwicht.

Dit PvdA-congres heeft nog geen standpunt bepaald. Daarvoor moet eerst o.a. in de afdelingen een goed gestructureerde discussie plaats vinden op basis van dit rapport.

De afdeling Haarlem zou daarbij een voorloper kunnen zijn!

De congresafgevaardigden waren
Ronald Schreuder en Rinze Marten Witteveen.

Ronald Schreuder

Ronald Schreuder

Coördinator werkgroep Zorg.

Meer over Ronald Schreuder