Door Joyce Langenacker op 6 oktober 2016

Minimaregelingen steeds beter gebruikt

Iedere Haarlemmer heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Daarom wil ik als wethouder Sociale Zaken voorkomen dat Haarlemmers in armoede leven en trekken wij extra geld uit om armoede te bestrijden. Dat geld moet dan wel terecht komen bij de mensen waar het voor is bedoeld. Gelukkig lukt dit steeds beter.

Hoe lukt het ons om mensen in de armoede beter te bereiken? En als we de mensen weten te vinden, hoe lukt het ons dan om alle regelingen die er bij de gemeente zijn voor mensen met een krappe beurs, zo goed mogelijk in te zetten? Zijn er obstakels in formulieren, bureaucratie en bejegening waardoor deze gelden niet volledig worden benut?

Deze vragen stelden we anderhalf jaar geleden bij onze eerste netwerkbijeenkomst voor partners in de stad die met en voor de doelgroep werken. Samen met die partners zijn we die periode intensief in gesprek gegaan en zijn we zeer actief de boer op gegaan. Naar scholen, naar huisartsen en naar alle andere partners die hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

Afgelopen week was de vijfde netwerkbijeenkomst, met een opkomst die ten opzichte van de eerste bijeenkomst verdrievoudigd was. Maar nog veel belangrijker: de resultaten over 2016 zijn zeer hoopgevend:

  • Het aantal Haarlempassen is met 32% toegenomen ten opzichte van 2014, waarbij het laatste kwartaal 2016 nog niet eens meegerekend is.
  • In 2016 is, vergeleken met de gegevens van 2014, het aantal toegekende aanvragen van langdurigheidstoeslag / individuele inkomenstoeslag met 13% gestegen, het aantal toegekende aanvragen van huiswerkbegeleiding met 76% en het aantal toegekende aanvragen chronisch zieken is bijna verdubbeld en laat een stijging zien van 91%.

Deze aanpak, waarbij we als gemeente zeer actief communiceren, overzichtelijke folders hebben gemaakt, zorgen dat de informatie op allerlei plekken in de stad zichtbaar is, maar misschien wel als allerbelangrijkste factor, we de kracht en expertise van de onze partners in de stad zeer actief inzetten om mensen te bereiken, werpt zijn vruchten af.

Een mooi voorbeeld hiervan noem ik hier graag. Begin september hebben we een informatiepakket naar de scholen gestuurd, met het verzoek deze informatie zoveel mogelijk te delen met de ouders van de brugklasleerlingen. De overgang naar de brugklas brengt extra kosten met zich mee. Niet voor iedere ouder zijn deze kosten makkelijk op te brengen.

Sinds dit jaar is er voor de ouders van een brugklasleerling voor het schooljaar 2016/2017 een extra tegemoetkoming beschikbaar van € 200. Deze nieuwe regeling is een aanvulling op de al bestaande regelingen. Alle ouders met een HaarlemPas of met een inkomen van 115% van het bijstandsniveau, hebben recht op deze regeling. Op www.haarlem.nl/krappebeurs is de regeling tegemoetkoming schoolkosten te vinden.

We moeten natuurlijk de eindresultaten van dit jaar afwachten maar het zou wel eens het eerste jaar kunnen zijn waarop we onze gelden volledig benutten, een prachtig resultaat!

Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maak ik als wethouder deel uit van het college van B&W, dat bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. Voor mijn taakgebieden kunt u mijn portefeuille inzien. “Sociaal-democratie in Haarlem is voor mij het kloppende hart in onze mooie stad. Een hart dat sneller klopt voor mensen die het even

Meer over Joyce Langenacker