Door Artie Ramsodit op 28 mei 2015

Meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Goed werk voor iedereen, daar staat de PvdA voor. De PvdA fractie heeft samen met een aantal actieve leden werkbezoeken afgelegd. Daaruit is de visie voor meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking ontstaan.

De Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht. De sociale werkvoorziening  houdt hierdoor op te bestaan. Momenteel worden diverse mogelijkheden verkend voor andere vormen van beschut werk. De PvdA Haarlem vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking in beeld zijn en perspectief hebben.

Meer weten? Bekijk de prezi!

(nadere info na klikken)

Werk geeft eigenwaarde en zorgt dat je meedoet in de samenleving. Dat is ook belangrijk voor mensen met een arbeidshandicap.De PvdA staat voor: goed werk, bestaanszekerheid, binding, verheffing en zeggenschap. Vanuit deze vijf waarden is een PvdA werkgroep gekomen tot een visie op meer werk voor Haarlemmers met een arbeidsbeperking. De basis van deze visie zijn werkbezoeken aan Participatiecentrum Post Oost, www.postoost.nl, Ecosol, www.ecosol.nl, de Mytylschool Haarlem, www.mytylschoolderegenboog.nl en Stichting de Omslag, www.deomslag.nl.

Werk verbindt en geeft voldoening. Daarom wil de PvdA meer werk voor Haarlemmers zodat ook mensen met een arbeidsbeperking midden in de samenleving staan.

De kern van de visie is:

1.    Arbeidsmatige dagbesteding (30% of minder loonwaarde, onbetaald werk) en beschut werk (loonwaarde 70%, deels betaald werk o.b.v. loonwaarde subsidie) als een geheel zien. Het effect van loon op bankrekening is groter voor motivatie en zinvol ervaren van je werk.

2.    Mensen en werk verbinden. Vraag en aanbod van beschut werk en dagbesteding beter matchen. Dit geldt voor  zowel leerlingen als volwassenen.  Een platform organiseren zowel online als offline van vraag en aanbod zoals in andere steden, Amsterdam, Utrecht en Zeewolde, er al is. Zie www.jekuntmeer.nl.

3.    Sociale firma’s faciliteren zodat arbeidsmatige dagbesteding zinvol werk is en producten oplevert met een verkoopprijs. Wat je produceert kan ook geld opleveren. Ondernemerschap is een kans; in plaats van vogelhuisjes kinderstoeltjes timmeren. Vanuit Haarlemse keten verkennen hoe dit mogelijk is vanuit arbeidsmatige dagbesteding.

4.    Inkoopkracht van gemeente beter benutten als afzetmarkt; bijvoorbeeld door een lijst van sociale firma´s als vaste aanbieders. Zie website www.socialezaken.info. Sociaal inkopen zowel door gemeente als door bedrijven wordt hierdoor gestimuleerd.

U kunt de complete visie hieronder downloaden:

PvdA visie: Meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit