Door Jeroen Fritz op 27 juni 2016

Kadernota 2016: Veel gedaan, maar ook nog veel te doen

Halverwege deze collegeperiode heeft het college van B&W al veel bereikt. De bezuinigingen zijn afgerond, het aantal banen groeit en het aantal klanten van de voedselbank daalt. Maar er is ook nog veel te doen. Dat blijkt uit de Kadernota 2016, die deze week wordt behandeld in de gemeenteraad.

Deze Kadernota vormt een keerpunt. Twaalf jaar lang heeft de gemeente elk jaar opnieuw moeten bezuinigen, de laatste jaren zelfs 60 miljoen euro. Nu de laatste bezuinigingen zijn ingevuld, is het tijd om terug te blikken. Veel bezuinigingen waren pijnlijk, maar ze zijn niet ten koste gegaan van de meest kwetsbaren. Ondanks de bezuinigingen, hebben we extra geld kunnen uittrekken voor werk, zorg en jeugd, zijn we blijven investeren in goede scholen en betaalbare woningen en hebben we extra geld beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. Dat is precies de reden waarom de PvdA ook in moeilijke tijden bestuursverantwoordelijkheid heeft willen dragen. Om ervoor te zorgen dat Haarlem ook dan een sociale stad blijft.

Nu ronden we die periode af en kan Haarlem weer vooruit kijken. De economie trekt aan, er komen weer banen bij en mensen krijgen weer wat meer te besteden. Er heerst weer optimisme in de stad: er worden nieuwe plannen gemaakt, huizen gekocht en initiatieven ontplooid. Haarlem kijkt weer vooruit, de toekomst ligt voor ons open

Toch is er ook nog veel te doen. Zo wil Haarlem initiatieven van Haarlemmers meer ruimte geven, maar lopen kleine initiatieven nog te vaak dood op bureaucratie. De PvdA wil daarom een ‘versneller’ aanstellen binnen de gemeente, die kleine initiatieven helpt de juiste wegen te vinden. Ook wil de PvdA discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden. Daarom stelt zij voor een proef te starten met anoniem solliciteren, waarbij naam en leeftijd van sollicitanten wordt weggelaten bij de selectie van kandidaten voor sollicitatiegesprekken.

Samen met andere fracties diende de PvdA verschillende voorstellen in om de toewijzing van huishoudelijke hulp te verbeteren. Zo wil de raad recht doen aan uitspraken van rechters die het huidige systeem onvoldoende vinden. Op de korte termijn moet voor iedereen worden gekeken of het aantal uren voldoet, niet alleen voor de mensen die bezwaar hebben gemaakt. Op de langere termijn wil de PvdA bekijken hoe de organisatie van huishoudelijke ondersteuning fundamenteel beter kan. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan een beslissende rol voor sociale wijkteams of de wijkverpleegkundige of het per wijk organiseren van huishoudelijke ondersteuning in buurtteams of coöperaties.

Lees hier mijn complete spreektekst in de gemeenteraad.