Kaderbrief en Voortgangsnota

Door Ienke Verhoeff op 29 juni 2020

In de huidige crisistijd vindt de PvdA-Haarlem het getuigen van goed beleid om niet nu over te gaan tot bijstellingen in financiële zin in een Kadernota. Er is nog veel te onduidelijk. Wat gaat het Rijk doen richting de gemeenten? Wat zijn de “Corona-effecten” voor Haarlem? We roepen het College op zich sterk te blijven maken, samen met andere G40 gemeenten en de VNG, voor snelle, en voldoende rijkscompensatie, om de effecten zo goed het hoofd te kunnen bieden.

De eerste cijfers heeft het college verstrekt, maar wat volgt nog? Wel spreken wij nu onze zorg uit, dat ondanks dat het college voorstelt 4 miljoen extra aan de WMO en Jeugd toe te kennen, er tegelijkertijd budgetplafonds worden ingesteld. Eens zijn wij het met het beter grip willen krijgen, en het strakker sturen, op het beschikbare budget. In een motie vragen wij het college om het budgetplafond voor de WMO niet te laten leiden tot het door de bodem zakken van de zorg.

Er zijn mooie resultaten gehaald de afgelopen periode. Zo zijn er acht Ontwikkelvisies vastgesteld. Visies die locaties voor de groei van de stad invullen en het beperken van de wachtlijsten voor een woning terug moeten dringen. Maar de visies doen meer. Zij geven ook de uitgangspunten voor het verder uitwerken van voorzieningen, werk, groen en bereikbaarheid.

De komende periode zullen de vervolgstappen moeten worden gezet. Heel blij zijn wij in dit kader met de financieel onderbouwde Impulsaanvragen die het college, ondersteund door de MRA, doet voor de zones Oostpoort en de Europaweg. Het Rijk heeft een miljard uitgetrokken voor de stimulering van woningbouw in de Randstad, waarbij 50% van de woningbouw moet bestaan uit sociale of middel-dure woningen. Onze projecten voldoen aan de doelstellingen. Na deze eerste tranche zal Haarlem ook bij de tweede tranche een aanvraag doen, voor de ontwikkelzone Zuidwest. De collegevoorstellen voor het beschikbaar stellen van de Haarlemse bijdrage voor deze plannen, (immers de stad moet de helft zelf financieren bij toekenning), steunen wij van harte.

Bij de start van deze bestuursperiode is afgesproken dat de minimaregelingen beschikbaar komen, voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau (was 115%). Graag hadden wij dat nog deze periode verhoogd naar 130% (ongeveer gelijk met het minimumloon). Nu door het CPB is voorspeld dat de armoede zal toenemen willen wij dat ook de nieuwe minima er zeker van kunnen zijn dat de minimaregelingen voor hen beschikbaar zijn.

In lijn met bovenstaande, is de aandacht die wij de komende periode willen besteden aan het vergroten van de werkgelegenheid in Haarlem. Er heerst nu een crisis, maar als we niet vooruitdenken dan ontbreekt letterlijk “ruimte” voor nieuwe bedrijvigheid. Die nieuwe bedrijvigheid moet de ontwikkelzones aanvullen. Er dreigt een tekort aan uitgeefbare grond voor bedrijven in onze stad. De PvdA werkt aan een raadsinitiatief voor meer bedrijfsontwikkeling in de Waarderpolder. De De oplossing moet gevonden worden in verdichting van ons bedrijvengebied.

Uit een crisis kom je omhoog door te investeren. “Bouwen, bouwen, bouwen” is deze periode de PvdA-leus. Deze staat niet alleen voor woningbouw, maar voor de hele bouwsector. Als we nu niet voortvarend onze plannen uitwerken voor de openbare ruimte, wonen, werken, scholen, dan zal de bouw stagneren, en de werkloosheid toenemen.

Cultuur is in Haarlem een belangrijke economische sector, 7% van onze beroepsbevolking is hierin werkzaam. Wij stemmen dan ook van harte in met het steunfonds dat wordt voorgesteld, waarmee o.a. de Cultuur-, maar ook de Sportsector overeind kan worden gehouden. Naast de waarde van Cultuur op zichzelf, is behoud van werkgelegenheid in de sector essentieel.

Daarnaast zal de komende jaren het stimuleren van de sociale energietransitie voor ons een belangrijk speerpunt zijn. Voor een klimaatbestendige toekomst is het noodzakelijk dat alle Haarlemmers mee kunnen doen in de omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Nu de koplopers op weg zijn, is het tijd ervoor te zorgen dat ook inwoners zonder koophuis of financiële buffers, worden meegenomen naar een duurzame toekomst.

Fractie PvdA Haarlem

Ienke Verhoeff, fractievoorzitter

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff