Door Jeroen Fritz op 10 september 2014

De toekomst van de wijkraden

Dinsdag 9 september was ik aanwezig bij een discussie van de wijkraad Patrimoniumbuurt over de toekomst van de wijkraden. Verschillende wijkraden maken zich zorgen over de toekomst, omdat de gemeente wil korten op wijkraden. Hoe zit het nu eigenlijk?

Het coalitieakkoord van D66, PvdA, GroenLinks en CDA vraagt om een toenemende betrokkenheid van Haarlemmers bij de eigen leefomgeving. We staan aan het begin van dit proces en zijn op zoek naar manieren om de samenwerking tussen de gemeente en de inwoners van de gemeente zo productief mogelijk te laten verlopen. We willen wijkbewoners meer mogelijkheden geven om gemeentelijke taken over te nemen, als ze die zelf goedkoper en beter kunnen uitvoeren. Waar mogelijk willen we communicatie en participatie digitaal laten verlopen, omdat dat makkelijker is voor Haarlemmers en goedkoper voor de gemeente.

Daarom gaat wethouder Jack van der Hoek in gesprek met de wijkraden en andere partijen in de stad over de vraag hoe participatie vorm te geven in de komende jaren. Dat kan ook gevolgen hebben voor de toekomstige financiering van de wijkraden. Is het bijvoorbeeld nog wel van deze tijd dat er drie strikt gescheiden potten zijn: wijkraadsgeld, bewonersondersteuning en leefbaarheidsbudget? En hoe gaan we om met het feit dat wijkraden aan het eind van het jaar bijna de helft van het beschikbare budget ongebruikt terugstorten naar de gemeente?

Maar we willen wel de juiste volgorde: eerst een visie op de toekomst van de participatie, daarna pas de financiële discussie. Het is naar onze mening onwenselijk om sterk te snijden in de budgetten voor de wijkraden voor we het inhoudelijke gesprek over participatie hebben gevoerd. Daarom hebben de coalitiefracties er bij de wethouder op aangedrongen in de tussentijd te zorgen voor een overbruggingsperiode, waarin er budget beschikbaar blijft voor de wijkraden.We zien uit naar het voorstel dat hij hiervoor zal doen bij de presentatie van de begroting 2015 in november.

We hebben in het coalitieprogramma wel aan het college de opdracht gegeven om verder te kijken dan alleen de wijkraden wanneer het gaat om participatie. Er zijn tal van netwerken en initiatieven in de stad en de vraag is hoe de gemeente daar het best bij aan kan sluiten. Vervolgens is de vraag welke wijze van financiering hierbij aansluit. Daarover gaan wij komende tijd graag het gesprek met u aan!