Door Ienke Verhoeff op 16 mei 2017

Cultuur op het Slachthuisterrein

De PvdA wil een permanente oplossing voor het popcentrum op het Slachthuisterrein in Haarlem-Oost. Daarom zijn wij geen voorstander van verkoop van het Slachthuisterrein. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde ons voorstel om het popcentrum als gemeente in eigendom te houden.

In de commissie Ontwikkeling is op 30 maart gesproken over de toekomstige huursituatie van het Popcentrum Hart/Patronaat op het Slachthuisterrein. Het college legde twee opties voor, waarbij alle gebouwen op het Slachthuisterrein worden verkocht en er een huurgarantie door de ontwikkelaar voor het popcentrum wordt gegeven van 15 jaar. In het derde voorstel zou de gemeente eigenaar blijven van de “middelste poot” van het zogenoemde E-gebouw en de ruimte aan het Popcentrum verhuren. De PvdA stelt dat verkopen geen optie is. Wat gebeurt er na 15 jaar?

Wij willen een permanente oplossing. Als het popcentrum een succes wordt, moet er na 15 jaar niet opnieuw ruimte worden gezocht en de rekening worden betaald. Het popcentrum is voor Haarlem van strategisch cultureel belang. Al tijdens de vergadering konden wij een aantal fracties overtuigen van ons standpunt.

Er is een speciale technische sessie georganiseerd in april, waarna er een brede meerderheid is ontstaan voor het uitwerken van de optie om het deel voor het popcentrum in eigendom te houden. Er wordt nu zelfs onderzocht of het mogelijk is het gehele gebouw een cultuurverzamelfunctie te geven en niet met de overige delen van het slachthuisterrein te verkopen.  Er is veel geld gemoeid met de verkoop en herontwikkeling. Maar de snelle op de korte termijn financieel gunstige oplossing is niet altijd de beste op de langere termijn. Wij gaan voor een oplossing die goed is voor de culturele ontwikkeling in de stad met een solide financiële basis voor de stad en de huisvesting van het popcentrum op de korte en de lange termijn.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff