Door Remy Wilshaus op 31 januari 2016

Buurtgesprek in Boerhaavewijk – een verslag

Op zaterdag 30 januari waren vrijwilligers van de PvdA in Boerhaavewijk om met bewoners te praten over hun buurt. Eerst gingen we in tweetallen langs de deuren, daarna was er een buurtgesprek in wijkcentrum De Ringvaart. Hier lees je het verslag van het buurtgesprek.

Bij het gesprek zijn verschillende bewoners aanwezig en ook leden van de wijkraad, een medewerker van DOCK en mensen die vrijwilligerswerk doen in de wijk en dus ook erg betrokken zijn. Van de PvdA zijn naast de vrijwilligers ook verschillende Haarlemse gemeenteraadsleden, de wethouder en leden van Provinciale Staten aanwezig. Speciale gast deze middag is Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis, zelf woont hij in Gouda.

Bij de start van het gesprek vertellen verschillende van de aanwezige bewoners dat zij met veel plezier al jaren lang in de buurt wonen. Het is jammer dat er vaak negatief over de buurt geschreven wordt terwijl er ook heel veel goeds in de buurt gebeurt. Een van de aanwezigen geeft Nederlandse les aan vrouwen in de buurt. Zij heeft de aankondiging van het buurtgesprek gelezen in de krant en het stukje besproken in de les. De vrouwen aan wie zij les geeft zijn niet meegekomen naar het buurtgesprek, maar namens hen vertelt zij dat de vrouwen met plezier in de buurt wonen en het naar hun zin hebben.

Een van de bewoners vertelt al heel lange tijd in de buurt te wonen en dat de buurt, als je het vergelijkt met vroeger, wel wat achteruit gaat. Een voorbeeld is dat mensen minder zorg hebben voor hun tuin en dat sommige plekken in de buurt niet goed zijn verlicht. De aanwezige wijkraadsleden vertellen weinig klachten te krijgen over de verlichting, maar dat als er plekken zijn waar de verlichting verbeterd kan worden dat altijd wordt doorgegeven aan de gemeente en dat het dan vaak snel wordt aangepakt. De omgeving van het zwembad is een voorbeeld van een plek waar nu de verlichting beter kan.

In het midden van de vier wijken van Schalkwijk ligt een gebied met kantoren, bedrijven en bijvoorbeeld het oude belastingkantoor. Door een van de aanwezigen wordt verteld dat het gebruik van sommige gebouwen op die plek beter kan. Panden die leeg staan zouden bijvoorbeeld graag door bewoners worden gebruikt. Maar het is lastig om hierin iets te veranderen omdat niet alle gebouwen van de gemeente zijn. Wethouder Joyce Langenacker vertelt dat de gemeente nu eerst met alle mensen die betrokken zijn bij het gebied een visie ontwikkelt op wat er moet gebeuren; maar dat gaat dan wel over de wat langere termijn. Voor het beter gebruiken van de gebouwen op korte termijn zal de fractie in de commissie gaan vragen hoe het hiermee staat. En de fractie zal vragen om zelforganisaties te betrekken bij de invulling.

Een van de aanwezige bewoners vertelt slachtoffer te zijn geweest van een inbraak terwijl zij zelf thuis was. In de straat is er wel een goede sociale controle en is er goed contact met de buren, maar dat kon de inbraak niet voorkomen. Een andere aanwezige bewoner vertelt dat er ook bij haar is ingebroken. En van de aanwezige wijkraadsleden vertelt dat er in deze buurt juist weer wat minder inbraken zijn. Fractievoorzitter Jeroen Fritz vertelt dat er inderdaad minder inbraken waren in de buurt waren in de afgelopen maanden. Hij vertelt dat er voldoende politie en handhavers aanwezig moeten zijn, maar ook dat voorkomen moet worden dat jongeren in de criminaliteit belanden. Een van de bewoners vertelt over een speciale aanpak die er op is gericht dat jongeren op het rechte pad blijven; op langere termijn moet dat vruchten afwerpen.

Een van de PvdA vrijwilligers vertelt over de gesprekken die hij aan de deuren heeft gevoerd. Een aantal verschillende bewoners vertellen over het verdwijnen van een speelplaats op een plek waar nieuwe woningen zijn gebouwd. Helaas is er geen speelplaats voor terug gekomen. Een ander voorbeeld is een speelplaatsje in de groene zoom, in de Poelpolder, dat is verloederd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat de plek wat is afgeschermd. Aan de deur vertellen verschillende bewoners dat speelplaatsen worden gemist. Raadslid Martien Brander vertelt over andere schoolpleinen in de stad die open worden gesteld voor jeugd uit de buurt en dat het schoolplein hier in de buurt gesloten is. Direct wordt duidelijk dat er ook andere belangen zijn, want door het plein open te stellen loop je ook het risico op overlast. Het is een onderwerp waarover op een later moment moet worden doorgepraat. Een ander concreet punt is de wens om een zebrapad aan te leggen om veilig bij de Waddenschool te kunnen komen, maar dat is uiteindelijk niet gerealiseerd. Voor de bewoner was dat een teleurstellend resultaat. Raadslid Artie Ramsodit houdt contact met de betreffende bewoner.

Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis vertelt over een gesprek met een van de bewoners bij wie hij eerder deze dag even binnen mocht komen. Zij vertelde dat de wijk in de afgelopen jaren is veranderd en dat zij zich niet altijd meer thuis voelt. Bijvoorbeeld omdat mensen niet meer dezelfde taal spreken. Een van de aanwezigen vertelt over de school van haar kinderen en dat er soms momenten zijn waarop zij de enige ouder is die in Nederland is geboren. We praten hierover door. Een andere aanwezige bewoner vertelt dat zij vindt dat iedereen in de buurt ervoor moet zorgen dat mensen zich welkom voelen en niet buitengesloten. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal leert zodat het ook mogelijk is om contact met elkaar te hebben. Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis vertelt over een voorbeeld uit Gouda. Om het contact tussen bewoners te bevorderen en ervoor te zorgen dat de buurt leefbaar blijft werken bewoners samen aan het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes in hun flat. Zo leren zij elkaar kennen en knapt de buurt er bovendien van op.

In de regio zijn door verschillende gemeenten afspraken gemaakt over de (nood)opvang van vluchtelingen en het vinden van woonruimte voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Er is een goed gesprek geweest met de buurt, de meningen waren verdeeld. Uiteindelijk is er een besluit genomen om de oude Boerhaavekliniek voor noodopvang te gebruiken. Een van de aanwezigen zegt het teleurstellend te vinden dat het nog tot april duurt dat de vluchtelingen komen. Hij begrijpt niet waarom het nog drie maanden moet duren om het gebouw klaar te maken. Fractievoorzitter Jeroen Fritz vertelt dit ook onbegrijpelijk te vinden.

Raadslid Martien Brander vertelt over de gesprekken die hij aan de deur heeft gehad met bewoners die zich onzeker voelen over de komst van de nieuwe bewoners in de buurt. Ook de vrouwen die Nederlandse les krijgen in de buurt denken dat vluchtelingen voorrang krijgen als zij een woning zoeken. Andere bewoners vertellen deze dag dat zij onzeker zijn of het wel veilig blijft in de buurt. Martien vertelt dat sommige vragen van bewoners eenvoudig kunnen worden beantwoord, bijvoorbeeld door te vertellen over de ervaringen in de omgeving in de buurt van De Koepel waar er geen bijzonderheden zijn geweest. Communicatie met bewoners is dus heel belangrijk en bekeken moet worden hoe dit nog beter kan. Wethouder Joyce Langenacker geeft een verdere toelichting. Bijvoorbeeld dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen juist ook op andere plekken in de stad een woning krijgen. Statushouders zijn ook niet de enigen die een woning krijgen; de helft van de woningen die nu extra worden bijgebouwd is voor Haarlemmers die óók op zoek zijn naar een woning.

Het buurtgesprek wordt afgesloten met een drankje aan de bar van het wijkcentrum waarbij de aanwezigen nog een uur doorpraten over de buurt en de andere zaken die hen bezighouden.