Door Jeroen Fritz op 26 juni 2016

Anoniem solliciteren voorkomt discriminatie

De PvdA wil een proef met anoniem solliciteren bij de gemeente. Op die manier willen we (onbewuste) discriminatie op basis van etniciteit of leeftijd bij sollicitatieprocedures zoveel mogelijk voorkomen.

De PvdA wil een stad waar we samen vooruit komen. Dat betekent dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld dient te worden. Wanneer mensen – al dan niet bewust – ongelijk behandeld worden op basis van persoonlijke kenmerken, staat dat de gelijkwaardigheid van mensen in de weg.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is één van de meest voorkomende vormen van discriminatie in onze regio. Dat horen we niet alleen van veel Haarlemmers, maar blijkt ook uit de cijfers. Een kwart van de klachten die Bureau Discriminatiezaken Kennemerland ontvangt gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Een deel van die discriminatie vindt plaats tijdens sollicitatieprocedures. Uit recente onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat allochtonen en ouderen met gelijke kwalificaties twee keer minder worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken dan jonge autochtone Nederlanders.

Om hier iets aan te doen, stellen wij voor om een proef te starten met anoniem solliciteren. Dat betekent dat bij de selectie van sollicitatiebrieven de naam en leeftijd voor sollicitanten wordt weggelaten. Zo kan het effect van (onbewuste) vooroordelen bij sollicitaties voor een groot deel worden weggenomen.

Wij zullen hierover maandag 27 juni een motie indienen tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 in de Haarlemse gemeenteraad. De motie vraagt om binnen de gemeente een proef te starten en daarnaast grote Haarlemse werkgevers, uitzendbureaus en bedrijven waar de gemeente zaken mee doet actief te stimuleren om ook deel te nemen aan zo’n proef.