Door Helga Koper op 12 april 2013

Aanpak en begeleiding zwerfjongeren

Donderdag 11 april sprak de raad over zwerfjongeren. Uit onderzoek blijkt dat we wel min of meer in beeld hebben over hoeveel jongeren we het hebben en dat de begeleiding noodzakelijk is, maar ‘de vraag of het begeleiden van deze jongeren ook tot succes leidt en/ of sprake is van een doelmatige aanpak en/of organisatie kan slechts op hoofdlijnen worden beantwoord’. Er is dus nog wel een grote slag te slaan.

Als PvdA vinden we het belangrijk dat jongeren tot 27 jaar zo veel mogelijk of naar school gaan of aan het werk zijn. Nu de Quotumregeling voor arbeidsgehandicapten onder de druk van werkgevers bij het zojuist gesloten sociaal akkoord van tafel is, maken we ons wel zorgen over de kansen op werk voor juist ook deze groep.

De PvdA is blij dat na jaren aandringen voor Spaarnezicht nu structurele financiering is geregeld, waarbij voor de nodige doorstroom de begeleiding na uitstroom uit Spaarnezicht(ook voor de jongeren uit de regiogemeenten) en de huisvesting goed geregeld moet zijn. Over dat laatste hebben we op initiatief van GroenLinks mede een motie ingediend die de wethouder vraagt om een plan van aanpak na de zomer.

Belangrijke punten die onze aandacht houden zijn de inzet op preventie, het goed inbedden van dit beleid in de brede aanpak van het sociaal domein (Samen voor elkaar), er vaak sprake is van multiproblematiek (1-gezin, 1- plan, 1 regisseur) en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote percentage van de zwerfjongeren voortijdig de school hebben verlaten en dat daar dus het omslagpunt ligt. Collega Aynan zal daarom binnenkort met een initiatief komen om nog beter het voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Helga Koper

Helga Koper

“Sociaal-democratie is voor mij een stad waar iedereen een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen, of je nu in bv de Slachthuisbuurt woont of in de Koninginnebuurt en waar Haarlemmers er voor elkaar zijn.”   kandidaat 24 GR2014 (lijstduwer)

Meer over Helga Koper