Onderwijs

De beste scholen voor al onze kinderen

Ons standpunt

onderwijs2Alle kinderen in Haarlem, ongeacht hun thuissituatie, moeten zich goed kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt daarin een onmisbare rol. Het zorgt ervoor dat alle kinderen kansen krijgen op een goede toekomst. In Haarlem hoeft geen enkel kind een achterstand op te lopen in zijn schoolloopbaan. In 2014 is de zorgplicht voor scholen een feit. Dat betekent dat iedere leerling recht heeft op een plek in het onderwijs die het beste bij hem past. Via de Wet op Passend Onderwijs krijgt iedere leerling de ondersteuning die daar bij past. De PvdA ziet voor de gemeente een rol weggelegd om de resultaten van deze extra voorzieningen op de voet te volgen en te monitoren.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

Peuterspeelzalen en Vroeg- en Voorschoolse Educatie

 • We zorgen dat er voldoende peuterspeelzalen open blijven in alle wijken;
 • Ieder kind met een Vroeg- en Voorschoolse Educatie-indicatie krijgt een plaatsingsgarantie op een peuterspeelzaal. We willen initiatieven ontplooien om alle voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie geïndiceerde kinderen naar de voorschoolse educatie te laten gaan;
 • We willen dat voor deze kinderen de toegang tot Vroeg- en Voorschoolse Educatie gratis is.

Onderwijshuisvesting

 • We willen zorgen voor goed onderwijs in iedere wijk en in ieder stadsdeel en willen dat de scholen goed bereikbaar zijn, ook als het leerlingenaantal te laag wordt. We verzetten ons tegen het sluiten van scholen;
 • We zorgen voor flexibele huisvesting voor het onderwijs zodat als verwachtingen over  leerlingenaantallen niet uitkomen, hier goed mee omgegaan kan worden;
 • We zorgen er ook voor dat schoolbesturen, leraren, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk met elkaar samenwerken om eventuele knelpunten op te lossen;
 • We willen voorrang geven aan de ontwikkeling van brede scholen, waar verschillende wijkgerichte functies gecombineerd worden binnen een gebouw. Koppeling met meerdere faciliteiten levert voorrang op bij het verkrijgen van huisvestingsvoorzieningen;
 • We willen het beleid om scholen goed te onderhouden en te vernieuwen voortzetten. Iedere jongere heeft recht op een moderne, schone, veilige en duurzame school in de nabijheid.

Toegankelijkheid

 • We willen stimuleren dat alle schoolbesturen onderling afspraken maken voor het plaatsen van leerlingen op hun scholen. De gemeente kan daarin een regisserende rol spelen;
 • Voor het voortgezet onderwijs zijn we voorstander van een Driekeuzenformulier, een formulier waarop voor de inschrijving in volgorde drie keuzes kunnen worden opgegeven;
 • In het voortgezet onderwijs zouden de besturen onderling afspraken over de inschrijving moeten maken en de gemeente zou dat kunnen stimuleren.

Voortijdig Schoolverlaten

 • Elk uur spijbelen is een gemiste kans en beperkt de kansen van jongeren om hun talenten te ontwikkelen. We willen dat spijbelen zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd. Zo kunnen we snel ingrijpen om grotere problemen zoals schoolverlaten te voorkomen;
 • We vinden dat thuisinterventie programma’s en preventieprogramma’s op scholen, waarbij de ouders nauw worden betrokken, goede middelen zijn in de strijd tegen voortijdige uitval;
 • We hebben extra aandacht voor organisaties die werken aan het voorkomen van vroegtijdige schooluitval.
Nieuwsberichten over Onderwijs

Een besluit over de Koepel

door Marceline Schopman op 18 februari 2017

De fractie van de PvdA Haarlem heeft de afgelopen negen maanden geworsteld, getwijfeld, gewikt en gewogen over het voorgenomen collegebesluit voor aankoop en directe verkoop (AB-BC) van de Koepel aan Panopticon. Donderdag 16 februari werd dit voorstel in de gemeenteraad besproken.

lees verder »

Wat doen we met de Koepel?

door Marceline Schopman op 22 januari 2017

‘Wat doen we met de Koepel?’ aldus onze gelijknamige Facebook-pagina een paar jaar geleden. Die vraag leeft nog volop in de stad; iedereen wil er iets moois van maken. De PvdA wenst van harte dat er iets geweldigs met toegevoegde waarde voor Haarlem in gaat komen. We willen daarbij wel alle initiatieven gelijke en eerlijke kansen bieden.

lees verder »

PvdA-Kennemerland op werkbezoek bij Techport Campus

door Redactie op 29 mei 2016

Op vrijdag 20 mei ontving Techport Campus in Beverwijk de PvdA-Kennemerland. Deze kwam voor de tweede keer bijeen, vorige keer in Zuid-Kennemerland en nu in IJmond. De PvdA-Kennemerland is inmiddels een hecht netwerk van regionale afdelingsbestuursleden, gemeenteraadsleden, wethouders, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en andere partners uit de regio.

lees verder »

Internationale taalklas uitgebreid

door Diana van Loenen op 15 februari 2016

Elk kind heeft recht op goed onderwijs in Nederland, ongeacht afkomst of land van herkomst. Haarlem maakt zich daarom met een rap tempo klaar voor de komst van kinderen van vluchtelingen en van statushouders.

lees verder »

Loting onderwijs: goed en beter

door Martien Brander op 29 oktober 2015
Foto Brugboek Haarlem

Elke leerling op de juiste school, dat is wat we willen. Maar het aantal plekken op de scholen voor voortgezet onderwijs komt niet overeen met de voorkeuren van de leerlingen. Dus vindt er een loting plaats. Dat ging dit jaar anders en veel beter dan voorheen. Voor volgend jaar stellen we nog wel verbeteringen voor.

lees verder »

Toegankelijkheid van peuterspeelzalen

door Artie Ramsodit op 28 september 2015

De PvdA wil meer  aandacht voor de toegankelijkheid van peuterspeelzalen in Haarlem. Peuterspeelzalen helpen kinderen om  straks goed de overstap naar de basisschool te maken.

lees verder »