Jeugdzorg

Eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders

Ons standpunt

jeugd2De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil deze kans benutten om de Jeugdzorg beter en efficiënter te organiseren. Hierbij willen we uitgaan van de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders. Samen zorgen we voor goede toegankelijkheid en samenhang. We zetten in op sociale steun en lichte hulp dichtbij huis. En we garanderen specialistische hulp waar dat echt nodig is. Er is extra aandacht nodig voor wijken waar de gezonde ontwikkeling van kinderen extra inzet vergt van het onderwijs en van professionals.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We zorgen in elke wijk voor een goed toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunnen Haarlemmers direct of via internet terecht voor opvoedingsvragen en ondersteuning en werken we aan preventie. In wijken met meer allochtone kinderen zorgen we ervoor goed aan te sluiten bij deze groep en hun specifieke vragen;
  • We zorgen voor goede gezinscoaches (CJG coaches). Deze coaches hebben voldoende kennis over psychische problemen en verstandelijke beperkingen en werken nauw samen met de partners in de wijk, de sociaal wijkteams en met het onderwijs en leerplichtambtenaren;
  • We zetten gezins- of jongerencoaches sneller in om spijbelaars en schoolverlaters bij te staan om problemen te voorkomen;
  • Voor specialistische vormen van hulp zorgen we voor genoeg kennis en zo min mogelijk bureaucreatie. Specialistische hulp is intensief waar nodig en zoveel mogelijk aan huis, gebruik makend van het eigen vertrouwde netwerk, in plaats van een verblijf in een instelling;
  • We willen een regionaal centrum voor de melding en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waar direct de juiste hulpverlening kan worden georganiseerd. We zorgen dat in alle organisaties waar gewerkt wordt met ouders en kinderen, professionals en vrijwilligers worden getraind in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. En als de veiligheid in het geding is zorgen we voor voldoende opvangvoorzieningen voor kinderen, bij voorkeur in pleeggezinnen;
  • De jeugdbescherming en –reclassering zet in op het hulpverlenen met drang in plaats van met dwang en streeft naar verlaging van het aantal onder toezichtstellingen;
  • Voor crisisinterventie is er een regionale crisisdienst jeugd met eigen opvangmogelijkheden.
Nieuwsberichten over Jeugdzorg

Week van de opvoeding: zorg om pleegzorgouders

door Artie Ramsodit op 7 oktober 2016

Het is deze week van de opvoeding. Opvoeden gebeurt door ouders in veel verschillende vormen. Pleegouders worden nu aan de kant gezet door jeugdzorg als kinderen tijdelijk in een GGZ instelling behandeld worden. Dat is onbegrijpelijk omdat zorgtaken van de pleegouders en de rekeningen blijven doorlopen.

lees verder »

Week van de opvoeding: ervaring van alleenstaande ouder

door Redactie op 7 oktober 2016

Pleeggezinnen bieden een thuis aan kinderen die niet thuis kunnen wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die in de knel raken omdat hun ouders instabiel, ziek of verslaafd zijn. Het is ook relevant om te weten hoe ouders in problemen pleegzorg en andere vormen van jeugdzorg ervaren. Alex van Veen deelt zijn ervaringen als

lees verder »

Kindpakket: geen kinderen van de rekening

door Artie Ramsodit op 24 januari 2016

Kinderen moeten niet de dupe worden van geldzorgen. Daarom komt er in Haarlem een kindpakket op voorstel van de PvdA. Het kindpakket bundelt alle regelingen die er zijn tot 1 pakket zodat aanvragen een stuk makkelijker wordt. Nu blijft er geld liggen bij de gemeente omdat ouders onbekend zijn met de regelingen of het aanvragen

lees verder »

Op bezoek bij Haarlem Effect

door Fractie op 19 november 2015

Via Twitter werd de fractie onlangs uitgenodigd voor een bezoek aan welzijnsorganisatie Haarlem Effect. De fractie maakte op maandagavond 16 november bij jongerencentrum Flinty’s kennis met diverse medewerkers van de organisatie. Zij vertelden hoe zij zich elk op hun eigen terrein inzetten voor het welzijn van Haarlemmers en in het bijzonder kwetsbare groepen.

lees verder »

Vinger aan de pols bij jeugdzorg

door Artie Ramsodit op 5 oktober 2015

Het zal niemand ontgaan zijn dat per 1 januari 2015 een aantal belangrijke taken in het sociaal domein zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Jeugdzorg is daar één van. Een grote verantwoordelijkheid die erbij is gekomen, niet in de laatste plaats voor de gemeenteraad.

lees verder »

Toegankelijkheid van peuterspeelzalen

door Artie Ramsodit op 28 september 2015

De PvdA wil meer  aandacht voor de toegankelijkheid van peuterspeelzalen in Haarlem. Peuterspeelzalen helpen kinderen om  straks goed de overstap naar de basisschool te maken.

lees verder »